PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 70--76
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty realizacji pakietu 4. Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW pn. "cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach natura 2000" w gospodarstwach rolnych prowadzących działalność na obszarze Ostoi Piskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza funkcjonowania działania rolno-środowiskowego, jako instrumentu ochrony ptaków krajobrazu rolniczego na obszarze Natura 2000 "Ostoja Piska" w powiecie piskim. Badania terenowe przeprowadzono na przełomie lat 2017 i 2018 i objęto nimi próbę 56 beneficjentów programu. Podstawową metodą badawczą był wywiad z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Otrzymane wyniki wskazują, że najważniejszymi motywami przystąpienia respondentów do działania rolno-środowiskowo- -klimatycznego i pakietu 4. "Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000" były płatności oraz relatywna łatwość i niskie koszty realizacji pakietu. Badania pokazały, że działanie może być skutecznym instrumentem przyczyniającym się do ochrony awifauny obszarów wykorzystywanych rolniczo, ale nie jest pozbawiony wad, z których najpoważniejszą jest brak weryfikacji dokumentacji przyrodniczej, co może budzić obawy, co do jej rzetelności. Warto również zastanowić się nad wprowadzeniem obligatoryjnych badań, które odpowiedziałyby na pytanie, jak działanie wpływa na utrzymanie lub zwiększenie liczebności poszczególnych gatunków ptaków.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the functioning of the agri-environmental-climate scheme as an instrument for the protection of agricultural landscape birds in the Natura 2000 area "OstojaPiska" in the Pisz district. Field research was carried out at the turn of 2017 and 2018 and covered 56 beneficiaries of the scheme. The basic research method was an interview using an interview questionnaire. The obtained results indicate that the most important motives for the respondents' accession to the agri-environmentaclimate scheme and package 4 Valuable habitats and endangered species of birds in Natura 2000 areas and the "bird's" package were agri-environmental-climate payments as well as the relative ease and low costs of the package implementation. Research has shown that the scheme could be effective instrument contributing to the protection of avifauna areas used for agriculture, but it is not free from disadvantages, the most serious of which is the lack of verification of nature documentation, which may raise concerns about its reliability. It is also worth considering the introduction of obligatory tests that would answer the question of how the program affects the maintenance or increase of the number of individual bird species.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
70--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. ARiMR. 2017. Średnia powierzchnia gospodarstwa. Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2017 roku (Average area of the farm. Announcement of the President of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, dated 21 September 2017 on the average size of agricultural land on an agricultural holding in individual voivodships and the average area of agriculturalland on a farm in the country in 2017), http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednia-powierzchnia-gospodarstwa. html, access: 01.09.2018.
 • 2. Biaduń Waldemar, Małgorzata Piotrowska, Rafał Rzepkowski, Marcin Zieliński, Marek Jobda, Maria Jujka-Radziewicz, Krzysztof Stasiak, Jarosław Krogulec, BernadettaEbertowska, Justyna Choroś (ed.). 2016.
 • 3. Ptaki krajobrazu rolniczego w Polsce. Przegląd zagadnień z uwzględnieniem specyfiki Lubelszczyzny (Birds of agricultural landscape in Poland. Review of issues taking into account the specificities of the Lublin region). Marki: OTOP. Google Scholar
 • 4. Bołtromiuk Artur, Marek Zagórski. 2011. Natura 2000 - dobro publiczne, problem prywatny (Natura 2000 - public good, private problem). Warszawa: Forum Inicjatyw Rozwojowych IRWiR PAN.
 • 5. Bołtromiuk Artur. 2012. Natura 2000 - możliwości i dylematy rozwoju obszarów wiejskich objętych europejską siecią ekologiczną (Natura 2000 - possibilities and dilemmas of rural areas development covered by the European ecological network). Problemy Ekorozwoju 7 (1): 117-128.
 • 6. Borkowska Małgorzata, Maria Golinowska, Michał Kruszyński. 2013. Program rolnośrodowiskowy - doświadczenia i opinie rolników (Agri-environmental program - experience and opinions of farmers). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58 (3): 46-49.
 • 7. Brodzińska Katarzyna. 2007. Realizacja programu rolnośrodowiskowego w województwie warmińsko-mazurskim (Implementation of the agri-environmental program in the Warmian-Masurian Province). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 7 (20): 71-81.
 • 8. Chylarecki Przemysław, Arkadiusz Sikora, Zdzisław Cenian, Tomasz Chodkiewicz (ed.). 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. (Monitoring of breeding birds. Methodical guide. Edition 2). Warszawa: GIOŚ.
 • 9. Chylarecki Przemysław. 2003. Ptaki obszarów rolniczych (Birds in agricultural areas). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 10. GDOŚ, RDOŚ. 2017. Model przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach tworzenia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, (Model of social consultations as part of creating plans for conservation tasks for Natura 2000), https://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/74789/Model%20przeprowadzania%20konsulacji%20spoC5%82ecznych_news_image.pdf, access: 20.08.2018.
 • 11. GIOŚ. 2018. Wskaźnik liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego (Index of abundance of common agricultural landscape birds), http://monitoringptakow.gios.gov.pl/ptaki-krajobrazu-rolnego, access: 01.09.2018. Gotkiewicz Wojciech, Tomasz Klimecki. 2016. Działania prośrodowiskowe w gospodarstwach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem programu rolnośrodowiskowego (Pro-environmental activities on farms with particular emphasis on the agri-environmental program). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 36-40.
 • 12. GUS. 2017. Ochrona Środowiska 2017. Informacje i opracowania statystyczne (Environmental Protection 2017. Information and statistical studies). GUS: Warszawa.
 • 13. Kamiński Jan. 2012. Wdrażanie "programu rolnośrodowiskowego" II edycji na użytkach zielonych w powiecie Grajewo (Implementation of the second-generation agri-environmental program on grasslands in the Grajewo District). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 12 (3): 77-91.
 • 14. Krogulec Jarosław, BernadettaWołczuk. 2014. Analiza możliwości połączenia wschodniej i zachodniej populacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce poprzez odtworzenie zdegradowanych siedlisk wodniczki na obszarze rozgraniczającym te populacje (Analysis of the possibility of combining the eastern and western Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola population in Poland by restoring degraded Aquatic Warbler habitats in the area delimiting these populations). Warszawa: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
 • 15. MRiRW. 2017. Przewodnik po działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 (Guide to agro-environmental-climate activity. RDP 2014-2020). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 16. Mroczek Janusz, Joanna Kostecka, Maria Korczyńska. 2013. Ocena roli programu rolnośrodowiskowego w postrzeganiu przez rolników wybranych aspektów problematyki środowiskowej (Evaluation of the role of the agri-environmental program in the farmers' perception of selected aspects of environmental issues). Inżynieria Ekologiczna 34: 189-197.
 • 17. OTOP. 2013. Polski Krajowy Plan Ochrony Wodniczki Acrocephalus paludicola (projekt) (Polish National Aquatic Warbler Protection Plan Acrocephalus paludicolab (project)). Marki: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
 • 18. Pietrzak Krzysztof, Adam Bronisz, Julita Dworak. 2016. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku (Environmental Protection Program for the Pisz District for 2017-2020 with a view to 2024). Pisz: Meritum Competence.
 • 19. Tryjanowski Piotr, Zygmunt Dajdok, Krzysztof Kujawa, Tomasz Kałuski, Marek Mrówczyński. 2011. Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce? (Threats to biodiversity in the agricultural landscape: does studies carried out in Western Europe allow for a correct diagnosis in Poland?) PolishJournal of Agronomy 7: 113-119.
 • 20. Wasilewski Zbigniew. 2009. Stan obecny i kierunki gospodarowania na użytkach zielonych zgodne z wymogami Wspólnej Polityki Rolnej (Current status and directions of management on grasslands in accordance with the requirements of the Common Agricultural Policy). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 9 (2): 169-184.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171554975

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.