PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 19(34) | z. 1 | 68--78
Tytuł artykułu

Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw nastawionych na produkcję zwierzęcą

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Production and Economic Results of Farms focused on Animal Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gospodarstwach nastawionych na produkcję zwierzęcą, które były objęte rachunkowością rolną w systemie FADN w 2016 roku. Analizie poddano wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz produktywność i dochodowość zasobów ziemi, pracy i kapitału gospodarstw nastawionych na chów bydła mlecznego, trzody chlewnej oraz bydła rzeźnego, owiec i kóz. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badanych gospodarstw wskazują na znacznie wyższy poziom wyników produkcyjnych i ekonomicznych oraz efektywności gospodarowania zasobami w gospodarstwach trzodowych, zwłaszcza w odniesieniu do gospodarstw prowadzących chów bydła rzeźnego, owiec i kóz, co wynikało z ich większej skali i intensywności produkcji. Gospodarstwa specjalizujących się w chowie bydła rzeźnego, owiec i kóz uzyskały ujemny wynik ekonomiczny, dlatego dopłaty do działalności tego typu gospodarstw warunkowały ich dodatni wynik końcowy oraz efektywność ekonomiczną gospodarowania zasobami. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to assess the results of managing production resources in farms focused on animal production, which were covered by agricultural accounting in the FADN system in 2016. The analysis covered the production and economic results as well as the productivity and profitability of land, labor and capital resources of farms focused on dairy cattle, swine and slaughter cattle, sheep and goats. The results of the researched farms presented in the study point to a significantly higher level of production and economic results as well as resource management efficiency in pig farms, especially in relation to farms keeping cattle for slaughter, sheep and goats, which resulted from their larger scale and intensity of production. Farms specializing in slaughter of cattle, sheep and goats obtained a negative economic result, therefore subsidies for the operation of such farms were conditioned by their positive final result and economic efficiency of resource management. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
68--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Borecka, A. (2016). Produkcja żywca wieprzowego w gospodarstwach rodzinnych w warunkach zrównoważonego rozwoju (Production of live pigs on family farms in conditions of sustainable development). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,18(6), 17-21.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. (Characteristics of farms in 2013). GUS, Warszawa, 2014.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of farms in 2016). GUS, Warszawa, 2017.
 • Goraj, L., Mańko, S. (2013). Analiza sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w latach 2004-2010 (Analysis of the economic situation of commercial farms in 2004-2010). Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
 • Goraj, L., Mańko, S. (2009). Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym (Accounting and economic analysis in an individual farm). Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Hamulczuk, M., Stańko, S. (2013). Uwarunkowania zmian cen wieprzowiny i dochodów producentów trzody chlewnej w Polsce (Determinants of changes in pork prices and income of pig producers in Poland). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3(336), 44-66.
 • Józwiak, W. (2010). Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkostwa - kwestie efektywności i konkurencyjności (Polish farms in the first years of membership - issues of efficiency and competitiveness). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 181, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Józwiak, W. (1998). Efektywność gospodarowania w rolnictwie, Encyklopedia agrobiznesu (Efficiency of farming in agriculture, Agribusiness Encyclopedia). Fundacja Innowacyjna, Warszawa.
 • Kapusta, F. (2012). Agrobiznes (Agribusiness). Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Mańko, S. (2007). Wpływ wielkości stada i wydajności jednostkowej krów na koszty produkcji mleka (The Influence of Herd Amount and Milk Yeld on the Cost of Milk Production). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 93(2), 37-45.
 • Mirkowska, Z., Ziętara, W. (2015). Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych (The economic situation and effectiveness of Polish pig holdings). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(342), 42-56.
 • Rolnictwo w 2017 r. (Agriculture in 2017). GUS, Warszawa, 2018.
 • Runowski, H. (2014). Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach rolnych (The economics of agriculture - changes in farms). W: N. Drejerska (red.), Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa, 31-48.
 • Skarżyńska, A. (2009). Opłacalność chowu krów mamek i produkcji żywca wołowego (The profitability of rearing suckler cows and the production of beef livestock). Wiadomości Zootechniczne, 47(3), 25-35.
 • Smędzik, K. (2010). Problem skali produkcji w różnych typach indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA (Problems of production scale in different types of individual farms in Poland using DEA method). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12(3), 343-348.
 • Szymańska, E., Hamulczuk, M., Dziwulski, M. (2012). Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020 (Analysis on the functioning of the pork sector in 2004-2010 together with the forecast by 2020). SGGW, Warszawa.
 • Wilczyński, A. (2012). Wielkość stada krów a koszty i dochodowość produkcji mleka (Impact of dairy herd size on milk production costs and profit). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 99(1), 70-80.
 • Wyniki standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard 2016 results obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN). Warszawa, 2017. Pobrano z: www.fadn.pl.
 • Ziętara, W. (2012). Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian (Organisation and the Economics of Milk Production in Poland, Trends in the Past and Future). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 99(1), 43-57.
 • Żekało, M. (2017). Produkcja koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w 2016 roku na tle 2015 roku (Production costs and income from selected agricultural products in 2016 against the background of 2015). W: I. Augustyńska (red.), Produkcja koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2015-2016, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 66-70
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171555133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.