PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 537 Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność | 33--43
Tytuł artykułu

Realizacja programu gwarancje dla młodzieży w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Guarantees for The Youth Program in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezrobocie osób młodych jest ogromnym problemem w Unii Europejskiej. By ograniczyć jego rozmiary, wspólnie opracowano specjalny program o nazwie Gwarancje dla młodzieży, mający stanowić remedium na istniejącą sytuację. Program ten wdraża również Polska, stąd celem artykułu jest przedstawienie efektów jego realizacji i ich ocena na podstawie syntetycznych wskaźników ustalonych do monitorowania. Okres badawczy to lata 2012- -2017. W artykule wykorzystano metodę analizy aktów prawnych, danych statystycznych, metodę wskaźnikową, analizę porównawczą oraz skalę ocen "plusowych" określających poziom osiągnięć. Analiza wykazała, że osiągnięto dość zadowalający i średnio zadowalający poziom czterech wskaźników kluczowych do monitorowania efektów, a niezadawalający pozostałych wskaźników. Można zatem powiedzieć, że Program Gwarancje dla młodzieży przyniósł pozytywny efekt i nie jest potrzebne kreowanie nowych programów wspomagających młodzież, lecz doskonalenie istniejących narzędzi aktywizacji(abstrakt oryginalny)
EN
Unemployment among young people is a huge problem in the European Union. To reduce its size, a special program called Guarantees for the Youth was developed jointly to remedy the existing situation. This program is also implemented by Poland, hence the aim of the article is to present the effects of its implementation and their assessment on the basis of synthetic indicators set for monitoring. The research period is 2012-2017. The article uses the method of analysis of legal acts, statistical data, the index method, comparative analysis and the scale of "plus" assessments defining the level of achievements. The analysis showed that a fairly satisfactory and moderately satisfactory level of 4 key indicators to monitor the effects was achieved, and the other indicators were unsatisfactory. It can therefore be said that the Guarantees for the Youth program has had a positive effect and it is not necessary to create new programs supporting youth, only to improve existing activation tools(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2015, I Raport Tematyczny, przygotowany przez konsorcjum IBS, MAPP, IQS dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, s. 16.
 • Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. II Raport wskaźnikowy, 2017, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 • Barham C., Walling A., Clancy G., Hicks S., Conn S., 2009, Young people and the labour market, Economic & Labour Market Review, vol. 3, Issue 4, s. 17-29.
 • Bynner J., Parsons S., 2002, Social Exclusion and the Transition from School to Work: The Case of Young People Not in Education, Employment, or Training (NEET), Journal of Vocational Behavior, Volume 60, Issue 2, s. 289-309, doi.org/10.1006/jvbe.2001.1868 (28.10.2018). Europejska gwarancja dla młodzieży: rozpoczęto wdrażanie, lecz wciąż istnieją zagrożenia, Sprawozdanie specjalne, 2015, Europejski Trybunał Obrachunkowy, nr 03.
 • Eurostat, 2018, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do i http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=t2020_41 (1.04.2018).
 • Factsheet. Addressing youth unemployment in the EU, 2015, European Comission, ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_youth_employment_pl.pdf[2.11.2018].
 • Górniak J. (red.), 2015, Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa-Kraków, s. 41-53.
 • Gwarancja dla młodzieży i inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych trzy lata później, 2016, Komisja Europejska, COM (2016) 646 final, Bruksela.
 • Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zestawienie informacji - Komunikat dotyczący gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: pytania i odpowiedzi (październik 2016 r.), 2016, Komisja Europejska, Strasburg.
 • Jelonek M., Kasparek K., Magierowski M., 2015, Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni. Edukacja a rynek pracy, t. 4, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 15-46.
 • Kotlorz D., Sojka E., 2017, Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w Polsce w latach 1995-2014, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. CV, s. 259-275.
 • Kryk B., 2018, Czy gwarancja dla młodzieży i inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mogą stanowić remedium na bezrobocie? [w:] Pancer-Cybulska E., Biegun K. (red.), Czym żyje Unia Europejska? Wybór zagadnień, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Wrocław, s. 167-192.
 • Krzyminiewska G., 2015, Prekariat nowym interesariuszem ekonomii społecznej, Szczecin 2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 41, t. 2, s. 33-41.
 • Linpka M., 2017, Młodzi Polacy nie garną się do pracy, http://www.polskatimes.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/mlodzi-polacy-nie-garna-sie-do-pracy,12706592/ (6.04.2018).
 • Niewiadomska A., 2017, Prekariat na polskim rynku pracy próba identyfikacji zjawiska, Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 2 (47), s. 58-76.
 • Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 2014, MIiR, Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1081/2006, Dz.Urz. UE 2013, L 347/470.
 • Sprawozdanie specjalne nr 5, 2017, Bezrobocie wśród młodzieży - czy polityka UE wpłynęła na zmianę sytuacji? Ocena gwarancji dla młodzieży i inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Europejski Trybunał Obrachunkowy.
 • Sytuacja na rynku pracy osób młodych w roku 2012, 2012, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Sytuacja na rynku pracy osób młodych w roku 2013, 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Sytuacja na rynku pracy osób młodych w roku 2014, 2014, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Sytuacja na rynku pracy osób młodych w roku 2015, 2015, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Sytuacja na rynku pracy osób młodych w roku 2016, 2016, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Sytuacja na rynku pracy osób młodych w roku 2017, 2017, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Tamesberger D., Bacher J., 2014, EET youth in Austria: a typology including socio-demography, labour market behaviour and permanence, Journal of Youth Studies, vol. 17, Issue 9, s. 1239-1259, doi.org/10.1080/13676261.2014.901492 (28.10.2018).
 • Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014, poz. 598.
 • Wytyczne dotyczące wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 2014, Komisja Europejska.
 • Yates S., Harris A., Zabates R., Staff J., 2011, Early Occupational Aspirations and Fractured Transitions: A Study of Entry into 'NEET' Status in the UK, vol. 40, Issue 3, s. 513-534, doi.org/10.1017/S0047279410000656 (28.10.2018).
 • Zaktualizowany Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, 2015, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży, Dz.U. 2013, C 120 z 26.04.2013, s. 1. (2013/C 120/01), Dz.U. 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.