PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 27 (1) | 9--14
Tytuł artykułu

Regionalne fundusze rozwoju - zalety, wady i ograniczenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Development Funds - Advantages, Disadvantages and Limitations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W lipcu 2017 r., po raz pierwszy w polskim porządku prawnym wprowadzono pojęcie regionalnych funduszy rozwoju (rfr). Fundusze takie mogą być utworzone w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Poza art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, który daje możliwość utworzenia rfr polskie regulacje nie odnoszą się do zasad ich organizacji i działania. Mając na uwadze fakt, że regionalne fundusze stają się coraz bardziej powszechnym instrumentem prowadzenia polityki rozwoju lokalnego przez jednostki samorządu terytorialnego, warto przeanalizować zakres ich działalności oraz zidentyfikować ich zalety i wady. Przedmiotem niniejszego artykułu jest określenie dopuszczalności tworzenia tego rodzaju funduszy, a także przeprowadzenie oceny ram prawnych regulujących zasady ich funkcjonowania i określenie barier ich rozwoju. Ocena ta przeprowadzona zostanie w oparciu o wcześniejsze stanowiska organów państwowych w zakresie dopuszczalności tworzenia spółek kapitałowych przez samorządy województw - w tym stanowisko Najwyższej Izby Kontroli (np. kontrola nr P/14/019 - Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego).(abstrakt oryginalny)
EN
In July 2017, the regional development funds was introduced for the first time in the Polish legal system. Such funds can be created in the form of a limited liability company or a joint-stock company. Apart from the indicated provision, which gives the possibility of creating rfr, Polish regulations do not refer to the rules of their organization and operation. Taking into account the fact that regional funds are becoming an increasingly common instrument for conducting local development policy by local government units, it is worth analyzing the scope of their activities and identifying their advantages and disadvantages. The subject of this article is to determine the admissibility of creating such funds, as well as to evaluate the legal framework regulating the principles of their functioning and defining barriers to their development. This assessment will be based on the previous positions of state authorities in the scope of the admissibility of establishing limited companies by voivodship self-governments - including the position of the Supreme Audit Office (eg control No. P / 14/019 - Implementation of public tasks by companies created by local government units). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Jagoda J. w: Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. Dolnicki Bogdan, LEX 132227.
 • Konopielko Ł. (2015), Zwrotne instrumenty wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE, Płock.
 • Kowalski D., Charakter finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2014, nr 2(31).
 • Lepczyński B., Penczar M., (2013), Znaczenie instrumentów zwrotnych w ograniczaniu luki finansowej i podnoszeniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw z sektora MSP.
 • Sokolewicz W., Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Warszawa 2000, s. 19.
 • Rozporządzenie 1407/2013 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskie do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE z 24.12.2013 r., L 352, s. 1).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójnóści, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013 r., L 347, s. 320).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1636 z dnia 13 czerwca 2017 r., projekt skierowany do podpisu Prezydenta RP.
 • Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, t.j.: Dz.U. 2016 poz. 217 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, t.j.: Dz.U. 2016 poz. 1808 ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j.: Dz.U. 2016 poz. 217 ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j.: Dz.U. 2016 poz. 446 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, t.j.: Dz.U. 2017 poz. 827 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1461 ze zm.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1636 z dnia 13 czerwca 2017 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.