PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 (64) | 74--95
Tytuł artykułu

Uspołecznienie kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej

Warianty tytułu
Socialisation of Capitalismin Central and Eastern Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poszukiwanie dróg rozwoju kapitalizmu oraz sposobów jego społecznie akceptowalnego konfigurowania wywołuje coraz szersze zainteresowanie specjalistów. Rozpoznanie dróg przezwyciężenia stagnacji gospodarczej w warunkach ograniczonych zasobów oraz rosnącej świadomości społecznej coraz lepiej skomunikowanych sieciowo społeczeństw, zachęca do formułowania sposobów reformowania kapitalizmu. Pozostawiamy poza dyskusją radykalne rozwiązania, a szczególnie te znane z ubiegłowiecznej historii. Współczesny rozwój sił wytwórczych i życia społeczno-gospodarczego stwarza nowe przesłanki zmian kapitalistycznej rzeczywistości. Autorów interesują szczególnie te o prospołecznym charakterze. W celu zdefiniowania zjawiska uspołecznienia kapitału autorzy odnieśli się do społecznej gospodarki rynkowej - określonego ładu gospodarczego, a także do przedsiębiorstwa społecznego, czyli podmiotu realizującego cele społeczne w ramach działalności gospodarczej. Społeczna gospodarka rynkowa i przedsiębiorstwo społeczne zostały wskazane jako istotny element gospodarki, jak również polityki gospodarczej państwa. Państwo, aby w pełni realizować swoje cele i obowiązki w kontekście kształtowania jakości życia społeczeństwa, powinno uwzględnić w systemie gospodarczym podmioty rynkowe, które w ramach mechanizmu rynkowego realizują cele społecznie użyteczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The search for ways to develop capitalism and the ways of its socially acceptable configuration evokes ever-growing interest of specialists. The recognition of the ways of overcoming economic stagnation in conditions of limited resources and the growing social awareness of increasingly better communicated networks of societies encourages the formulation of ways to reform capitalism. We leave radical solutions beyond discussion, especially those known from the history of the last century. The contemporary development of productive forces and socio-economic life creates new conditions for changes in the capitalist reality. The authors are especially interested in the pro-social ones. In order to define the phenomenon of socialisation of capital, the authors refer to the social market economy, a specific economic order, as well as to a social enterprise, i.e. an entity accomplishing social objectives as part of business operations. The social market economy and a social enterprise have been indicated as important elements of the economy as well as the state's economic policy. In order to fully fulfil its goals and duties in the context of shaping the quality of life of society, the state should include market entities that fulfil socially useful goals as part of the market mechanism in the economic system. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
74--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Alter K., Typologia przedsiębiorstw społecznych, [w:] Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, wybór tekstów J.J. Wygnański, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 • Alter K., Social Enterprise Typology, Virtue Ventures LLC, Washington, DC 2004, [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Baran N., Foster J.B. (red. nauk.), The Age of Monopoly Capital. Selected Correspondence of Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, 1949-1964, "Monthly Review" Press, New York 2017.
 • Baran P.A., Sweezy P.M., Kapitał monopolistyczny. Szkice o amerykańskim systemie gospodarczym i społecznym, PWE, Warszawa 1968.
 • Baran P.A., Sweezy P.M., The Quality of Monopoly Capitalist Society: Culture and Communications, "Monthly Review", lipiec-sierpień 2013, t. 65, nr 3.
 • Bertelsmann Stiftung, Index of Modern Social Market Economies, Explorative Study, Gütersloh 2012.
 • Borzaga C., Santuarii A., Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech. Doświadczenia spółdzielni społecznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 • Brdulak J., Florczak E., Usytuowanie przedsiębiorstwa społecznego w gospodarce, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2011 nr 1-2(32-33).
 • Brdulak J., Florczak E., Przedsiębiorstwo społeczne w teorii ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 750, Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2012, nr 4.
 • Brdulak J., Florczak E., Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2016.
 • Dahl M., Social market economy as a model of political, social and economic reforms for states in the process of system changes, especially in the Eastern European region, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2017 nr 1(56).
 • Dahl M., Niemiecki Model Społecznej Gospodarki Rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015.
 • Dahl M., Polska i niemiecka polityka konkurencji w świetle teorii ordoliberalizmu i koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2013 nr 3(42).
 • Dahl M., Ordoliberalizm jako recepta na reformę kapitalizmu, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2015 nr 2(49).
 • Erhard L., Wirtschaft und Bildung, [w:] L. Erhard, Gedanken aus fünf Jarhrzehnten, K. Hohmann (red.), Econ Verlag, Düsseldorf-Wien-New York 1988.
 • Długookresowa Strategia Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Warszawa 2013.
 • Eucken W., Die Grundlagen der Nationalökonomie, Tübingen 1989.
 • Florczak E., Brdulak J., Nierówności społeczno-ekonomiczne a cele przedsiębiorstwa społecznego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2016, nr 4(41).
 • Florczak E., Praktyczna teoria przedsiębiorstwa społecznego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2015 nr 4(51).
 • Florczak E., Przedsiębiorstwo społeczne, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2009, nr 4(13).
 • Foster J.B., Nowy imperializm zglobalizowanego kapitału monopolistyczno-finansowego. Wprowadzenie, [w:] Realny kapitalizm. Wokół teorii kapitału monopolistycznego, red. nauk. G. Konat, P. Wielgosz, IW Książka i Prasa, Warszawa 2018, wyd. 2.
 • Gardziński T., Konstytucyjny zapis o społecznej gospodarce rynkowej szansą rozwojową Południowego Podlasia, "Kwartalnik Celny" 2015, nr 1/2.
 • Gardziński T., Przedsiębiorstwo społeczne szansą rozwiązywania problemów regionów, "Kwartalnik Celny" 2016, nr 1/2.
 • Gardziński T., Przedsiębiorstwo społeczne środkiem rozwiązywania problemów współczesnej gospodarki, "International Journal of New Economics and Social Sciences" 1 (3), Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka - Edukacja - Rozwój w Warszawie, Warszawa 2016.
 • Gospodarka społeczna w Unii Europejskiej, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela, Unia Europejska 2013 - https://www.eesc.europa.eu/ resources/docs/qe-31-12-784-pl-c.pdf
 • Guzek M., Przyszłość Kapitalizmu - Cesjonalizm?, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2016.
 • Harvey D., The Limits to Capital, Verso, London 2006.
 • https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Gross _domestic_product_(GDP)_per_inhabitant_in_purchasing_power_stan dards_(PPS)_in_relation_to_the_EU-28_average,_by_NUTS_2_regions, _2015_(%25_of_the_EU-28_average,_EU-28_%3D_100)_MAP_RYB17. png [dostęp: 25.08.2018].
 • Klementewicz T., Kapitalizm 2050, "Gazeta Prawna", 17-19 sierpnia 2018.
 • Marks K., Kapitał, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Mączyńska E., Ordo. Ustrój równowagi - poszukiwania i prognozy, [w:] E. Mączyńska, P. Pysz (red. nauk.), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, PTE, Warszawa 2010.
 • Mączyńska E., Pysz P. (red. nauk.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa 2003.
 • Moszyński M., Zasady liberalnego ładu gospodarczego - uniwersalizm czy specyficzność?, [w:] Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, PTE, Warszawa 2015/11.
 • Osiatyński J., Rozwinięcie hipotezy stagnacyjnej Kaleckiego: 1954-1980, [w:] Realny kapitalizm. Wokół teorii kapitału monopolistycznego, red. nauk. G. Konat, P. Wielgosz, IW Książka i Prasa, Warszawa 2018, wyd. 2.
 • Palley T.I., From Financial Crisis to Stagnation, Cambridge University, 2012.
 • Partycki S. (red. nauk.), E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Wyd. KUL, Lublin 2015.
 • Piketty T., Kapitał w XXI wieku, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 • Pysz P., Dryf ładu gospodarczego we współczesnym świecie, pobrano z: http:// rynkowa4.rssing.com/browser.php?indx=56010043&item=2 [dostęp: 23.02.2016].
 • Pysz P., Państwo i ład gospodarczy w ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej, [w:] Ład gospodarczy jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej, PTE, Warszawa 2005.
 • Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Raport opracowany na wniosek Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego przez CIRIEC (Centre International de Recherches et d'Information sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative - Międzynarodowe Centrum Badań i Informacji na temat Gospodarki Publicznej, Społecznej i Spółdzielczej), http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/325239.html.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI").
 • Schimanek T., Przedsiębiorstwo społeczne, [w:] Przedsiębiorstwo społeczne w działaniu, WYG International Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Szymański W., Polska wobec wyzwań rozwojowych, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2018, nr 2.
 • Wrenn M.V., Absorbcja nadwyżki i marnotrawstwo w neoliberalnym kapitalizmie monopolistycznym, [w:] Realny kapitalizm. Wokół teorii kapitału monopolistycznego, red. nauk. G. Konat, P. Wielgosz, IW Książka i Prasa, Warszawa 2018, wyd. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.