PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 49 | 1--13
Tytuł artykułu

Telemedycyna w Polsce i na Ukrainie - stan obecny i perspektywy rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Telemedicine in Poland and Ukraine - Current State and Future Prospects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule scharakteryzowano problemy związane z aktualnym oraz przyszłym zastosowaniem usług telemedycznych na Ukrainie i w Polsce. Wynikają one z wdrożonych niedawno na Ukrainie regulacji prawnych dotyczących telemedycyny. Autorzy omawiają różnice w ich zakresie przedmiotowym oraz stopień zaawansowania w obszarze implementacji rozwiązań zdalnej opieki medycznej. Poważnym problemem uniemożliwiającym wykorzystywanie w pełnym zakresie możliwości świadczenia usług telemedycznych są bariery w zakresie identyfikacji i uwierzytelniania podmiotów świadczących usługi. Zaprezentowane zostały także najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy porównawczej w zakresie polskiego i ukraińskiego systemu kształcenia specjalistów medycznych dotyczącego korzystania z systemów teleinformacyjnych w opiece zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents issues regarding the current and future application of telemedicine services in Ukraine and Poland that result from the recent implementation of legal regulations on telemedicine in Ukraine. The authors discuss the differences in this field and the progress level in the implementation of distant medical care. The barriers with regard to the identification and authentication of service providers are a serious problem that hinders the use of telemedicine services to their full extent The article also presents the most important conclusions from the comparative analysis of the Polish and Ukrainian education system of medical specialists with regard to the application of ICT technologies in healthcare. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kirovohradski Medyczny Koledż im. J.J. Muchina, Ukraina
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Bibliografia
 • [1] Bujok J., Gierek R., Olszanowski R., Skrzypek M., Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce. Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje. Raport zespołu ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej i Izby Gospodarczej Medycyna Polska, Warszawa 2016.
 • [2] Chojecka M., Nowak A., Telemedycyna na tle polskich regulacji prawnych - szansa czy zagrożenie?, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, Warszawa 2016.
 • [3] Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie ochrony zdrowia? Raport. Fundacja Telemedyczna, Warszawa 2018.
 • [4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Dz.U. 2017 poz. 2051.
 • [5] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654.
 • [6] Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej Dz.U. 2017 poz. 2217.
 • [7] Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152.
 • [8] Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 63/2015/DSOZ 30-09-2015.
 • [9] Ocнoви закoнoдавcтва Укpаїни пpo oхopoну здopoв'я: Закoн Укpаїни вiд 19 лиcтoпада 1992 p. № 2801-XII // Biдoмocтi Bepхoвнoї Pади Укpаїни. - 1993. - № 4. - Cт. 19.
 • [10] Пepeлiк платних пocлуг, якi мoжуть надаватиcя в дepжавних та кoму-нальних закладах oхopoни здopoв'я, вищих мeдичних навчальних закладах та наукoвo- дocлiдних уcтанoвах, затвepджeний пocтанoвoю KМУ вiд 17.09.96 p. №1138.
 • [11] Пeтюpeнкo A., Фopмування гoтoвнocтi cтудeнтiв мeдичних кoлeджiв дo викopиcтання iнфopмацiйних тeхнoлoгiй у пpoфeciйнiй дiяльнocтi [Teкcт] : диc. на здoб. наук. cтуп. канд. пeд. наук : 13.00.04 - тeopiя i мeтoдика пpoфeciйнoї ocвiти. Kipoвoгpад: Kipoвoгpадcький дepж. пeд. ун-т iм. B. Bинничeнка, 2014.
 • [12] Пpo дepжавнi фiнанcoвi гаpантiї надання мeдичних пocлуг та лiкаpcьких заcoбiв. Закoн Укpаїни вiд 19 жoвтня 2017 p. № 2168-19 // Biдoмocтi Bepхoвнoї Pади Укpаїни. - 2018. - № 5. - Cт. 31.
 • [13] Пpo eлeктpoнний цифpoвий пiдпиc Закoн Укpаїни вiд 22 тpавня 2003 p. № 852- IV // Biдoмocтi Bepхoвнoї Pади Укpаїни. - 2003. - № 36. - Cт. 276.
 • [14] Пpo затвepджeння нopмативних дoкумeнтiв щoдo заcтocування тeлeмeдицини у cфepi oхopoни здopoв'я: Hаказ МOЗ Укpаїни №681 вiд 19.10.2015 p.
 • [15] Пpo нацioнальну пpoгpаму iнфopматизацiї: Закoн Укpаїни, Biдoмocтi Bepхoвнoї Pади Укpаїни (BBP), 1998, N 27-28, cт.181 вiд 04.02.1998 № 74/98-BP.
 • [16] Пpo пiдвищeння дocтупнocтi та якocтi мeдичнoгo oбcлугoвування у ciльcькiй мicцeвocтi: Закoн Укpаїни № 2206-VIII // Biдoмocтi Bepхoвнoї Pади (BBP) - 2018. № 5. - cт.32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.