PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 86 Granice ingerencji w intymność człowieka. Część II | 73--90
Tytuł artykułu

Niedopełnienie obowiązku regulowania składek członkowskich na rzecz samorządu jako podstawa odpowiedzialności zawodowej lekarza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Failure to Fulfill the Obligation to Pay a Membership Fee for the Self-government as the Basis of the Physician's Professional Liability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawione zostały rozważania na temat ciążącego na lekarzu obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego oraz konsekwencji niedopełnienia wskazanej powinności, jakie może ponieść przedstawiciel tej profesji w sferze odpowiedzialności zawodowej. Analiza podstaw prawnych prowadzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej za tego rodzaju przewinienie ukazana została na tle postanowienia SN z dnia 11 lutego 2016 r. (SDI 71/15) oraz w odniesieniu do zbliżonych rozwiązań, funkcjonujących na gruncie innych (wybranych) zawodów zaufania publicznego, których wykonywanie wiąże się z obligatoryjną przynależnością do samorządu i partycypowaniem w jego finansowaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents considerations about the physician's obligation to pay membership fees for the professional self-government and the consequences of failure to fulfill the obligation that a representative of this profession may suffer in the sphere of professional liability. The analysis of the legal grounds for conducting proceedings in terms of professional liability for this type of the offence was presented against the Supreme Court order of February 11, 2016 (SDI 71/15) and in relation to similar solutions operating in other (selected) groups of public trust professions, performance of which is connected with an obligatory membership in a self-government and participation in its financing.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bodio, Joanna. 2012. "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 lipca 2010 r., SDI 12/10". Palestra 5-6: 153-160.
 • Bojańczyk, Antoni. 2004. "Z problematyki relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną (na przykładzie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych)". Państwo i Prawo 9: 17-31.
 • Bojańczyk, Antoni. 2015. "Glosa do wyroku SN z dnia 6 listopada 2014 r., SDI 32/14". LEX/el nr 1541265.
 • Bojańczyk, Antoni. 2017. "O orzeczeniach skazujących w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i obowiązku płacenia składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego lekarzy - uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2016 r. (sygn. SDI 71/15)". Prawo i Medycyna 1: 100-121.
 • Buchała, Kazimierz, Andrzej Zoll. 1997. Polskie prawo karne. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cieślak, Wojciech, Tomasz Kanty. 2012. "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 lipca 2010 r., SDI 12/10". Palestra 5-6: 146-152.
 • Czarnecki, Paweł. 2013. Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Dębski, Ryszard. 1995. Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Gardocki, Lech. 2006. "Prawnokarna problematyka sędziowskiej odpowiedzialności dyscyplinarnej". W Przestępstwo - kara - polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka. Red. Jacek Giezek. Kraków: Wolters Kluwer.
 • Karcz-Kaczmarek, Maria, Mariusz Maciejewski. 2015. "Glosa do wyroku SN z dnia 6 listopada 2014 r., SDI 32/14". LEX/el nr 1541265.
 • Kardas, Piotr. 2010. "Przewinienie dyscyplinarne o charakterze ciągłym". Rejent 20: 88-128.
 • Kozielewicz, Wiesław. 2006. "Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy - problematyka materialnoprawna i procesowa". Rejent 9: 25-46.
 • Kubiak, Jacek. 1995. "Wokół idei kodeksu etyki zawodowej sędziów". Palestra 3-4: 77-97.
 • Leoński, Zbigniew. 1959. Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Skowron, Andrzej. 2015. "Glosa do wyroku SN z dnia 6 listopada 2014 r., SDI 32/14". LEX/el nr 1541265.
 • Sroka, Tomasz. 2011. "Przestępstwo jako przewinienie dyscyplinarne w perspektywie celów postępowania dyscyplinarnego wobec studentów". Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1: 137-147.
 • Sroka, Tomasz. 2013. "Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej". Forum Prawnicze 6: 3-17.
 • Szwarc, Andrzej. 1999. "Karny charakter odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie". W Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka. Red. Andrzej Szwarc. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Wrona, Grzegorz. 2016. "Uiszczanie składek na rzecz samorządu". Gazeta Lekarska 6-7: 30.
 • Zielińska, Eleonora. 2001. Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej. Warszawa: Liber.
 • Kodeks Etyki Lekarskiej. http://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej [dostęp: 9.04.2018].
 • Kodeks Etyki Radcy Prawnego. http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/ [dostęp: 9.04.2018].
 • Uchwała nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej. http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0014/4046/ru0008-08-V.pdf [dostęp: 9.04.2018].
 • Uchwała nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej. https://nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0008/97262/ru027-14-VII.pdf [dostęp: 9.04.2018].
 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2368).
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1870).
 • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2291).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 125).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1277).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 23).
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 168).
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 123).
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 771, akt oczekujący).
 • Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Adwokata (Kodeks Etyki Adwokackiej). http://www.nra.pl/dokumenty/2018.01.30_Kodeks_Etyki_Adwokackiej_tekst_ujednolicony.pdf [dostęp: 9.04.2018].
 • Orzeczenie SN z dnia 14 stycznia 1999 r., III SZ 3/98, OSNP 2000, nr 10, poz. 410.
 • Postanowienie SN z dnia 18 lipca 1985 r., I PA 20/85, PiZS 1986, nr 1, poz. 69.
 • Postanowienie SN z dnia 15 lipca 2010 r., SDI 12/10, OSNKW 2011, nr 3, poz. 25.
 • Postanowienie SN z dnia 11 lutego 2016 r., SDI 71/15, OSNKW 2016, nr 5, poz. 34.
 • Postanowienie TK z dnia 7 października 1992 r., U 1/92, OTK 1992, nr 2, poz. 38.
 • Uchwała SN z dnia 26 kwietnia 1990 r., III PZP 2/90, OSNC 1990, nr 12, poz. 142.
 • Uchwała TK z dnia 17 marca 1993 r., W 16/92, OTK 1993, nr 1, poz. 16.
 • Wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2017 r., II GSK 3308/15, LEX nr 2381092.
 • Wyrok SN z dnia 24 kwietnia 1997 r., III SZ 1/97, OSNP 1998, nr 4, poz. 139.
 • Wyrok SN z dnia 12 grudnia 1997 r., III SZ 4/97, OSNP 1999, nr 5, poz. 190.
 • Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2008 r., SNO 89/07, OSNKW 2008, nr 5, poz. 37.
 • Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2009 r., SDI 4/09, LEX nr 611833.
 • Wyrok SN z dnia 29 października 2009 r., SDI 22/09, LEX nr 1615502.
 • Wyrok SN z dnia 8 kwietnia 2010 r., SNO 12/10. http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/SNO 12-10.pdf [dostęp: 9.04.2018].
 • Wyrok SN z dnia 6 listopada 2014 r., SDI 32/14, OSP 2015, nr 7-8, poz. 80.
 • Wyrok SN z dnia 17 listopada 2015 r., SDI 44/15, LEX nr 1923851.
 • Wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/00, OTK 2001, nr 3, poz. 48.
 • Wyrok TK z dnia 11 września 2001 r., SK 17/00, OTK 2001, nr 6, poz. 165.
 • Wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, OTK-A 2008, nr 3, poz. 45.
 • Wyrok TK z dnia 2 września 2008 r., K 35/06, OTK-A 2008, nr 7, poz. 120.
 • Wyrok TK dnia 29 czerwca 2010 r., P 28/09, OTK-A 2010, nr 5, poz. 52.
 • Wyrok TK z dnia 6 listopada 2012 r., K 21/11, OTK-A 2012, nr 10, poz. 119.Wyrok TK z dnia 29 stycznia 2013 r., SK 28/11, OTK-A 2013, nr 1, poz. 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556723

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.