PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 25 (3) | 75--80
Tytuł artykułu

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne uzyskujące dochody z działów specjalnych produkcji rolnej i jego konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Obligation to Keep Accounting Books by Natural Persons Earning Income from Special Departments of Agricultural Production and its Consequences in Personal Income Tax
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują zmienione zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działów specjalnych produkcji rolnej. Po nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, organy podatkowe i sądy administracyjne, mimo wątpliwości podatników, stoją na stanowisku, że w sytuacji, gdy obwiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, tj. regulacji prawa bilansowego, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. W konsekwencji oznacza to dla podatników brak możliwości ustalania dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych. W związku z tym, że prawo bilansowe i prawo podatkowe pełnią w systemie prawa różne funkcje i realizują odmienne cele, uzasadnione jest sformułowanie podstawowego problemu, jakim jest możliwość i zakres odesłania prawa podatkowego do rozwiązań prawnych zawartych w prawie bilansowym. Zasadnym wydaje się postawienie pytania o to, które przepisy - podatkowe czy bilansowe, dla celów rozliczenia podatku dochodowego - powinny wprowadzać obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i określać jego zakres. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na gruncie podatków dochodowych jest obowiązkiem instrumentalnym. Bezpośrednio nie wpływa wprawdzie na wysokość płaconego podatku jednak determinuje sposób ustalenia przychodu i formę opodatkowania dochodów z określonego źródła. Wobec powyższego przepisy prawne wprowadzające obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dla celów podatkowych powinny być precyzyjne co do jego zakresu i konsekwencji. Ponadto wydaje się, że przepisy ustawy podatkowej, a nie ustawy o rachunkowości, powinny nakładać ten obowiązek, wskazując precyzyjnie kogo i w jakim zakresie dotyczy. (abstrakt oryginalny)
EN
From 1 January 2016, the revised taxation rules for personal income from special departments of agricultural production are in force. After the amendment of the provisions of the Act on personal income tax, tax authorities and administrative courts, despite the doubts of taxpayers, stand in the position that when the accounting bookkeeping is based on the provisions of the Accounting Act, the income from special departments of agricultural production is determined on the basis of bookkeeping. Consequently, this means that taxpayers are unable to determine their income using the estimated standards. Due to the fact that the balance law and tax law perform different functions in the legal system and achieve different goals, it is justified to formulate the basic problem, which is the possibility and scope of referring tax law to legal solutions included in the balance sheet law. It seems reasonable to ask the question which provisions - tax or balance sheet, for the purposes of income tax settlement, should introduce the obligation to keep accounting books and specify its scope. The obligation to keep accounting books based on income taxes is an instrumental obligation. Directly it does not affect the amount of tax paid, however, determines the method of setting income and the form of taxation of income from a specific source. In view of the above, the legal provisions introducing the obligation to keep accounting books for tax purposes, should be precise as to its scope and consequences. In addition, it seems that the provisions of the Tax Act, and not the Accounting Act, should impose this obligation, indicating precisely to whom and to what extent it applies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwesytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Bibliografia
 • Bogucka M., Charakter prawny prowadzenia ksiąg podatkowych, "Glosa" 2001, Nr 2.
 • Gawrońska K., Pietrasz P., Glosa do uchwały NSA z dnia 17 stycznia 2011 r., III FPS 2/10, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2011/4/171-180, LEX.
 • Kalinowski M., Podmiotowość prawna podatnika, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 • Krawczyk I., Glosa do uchwały NSA z dnia 17 stycznia 2011 r., sygn. akt II FPS 2/10, "Przegląd Podatkowy" 2011, Nr 8.
 • Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Oficyna a Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2008.
 • Polanowski S., Definicja ksiąg podatkowych, "Glosa" 1998, Nr 11.
 • Rachunkowość: zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych według polskiego prawa bilansowego od 1995 roku, red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Expert, Wrocław 1995.
 • Uchwała NSA z 17 stycznia 2011 r., sygn. akt II FSP 2/10.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629).
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 699).
 • Walińska E. (red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 390/11.
 • Wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2008 r., sygn. akt II FSK 183/07.
 • Wyrok NSA z dnia 24 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1323/09 i II FSK 186/11.
 • Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 282/11.
 • Wyrok NSA z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 29/10.
 • Wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1189/09.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 1998 r., sygn. akt OTK ZU 1998/4 poz. 51.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 stycznia 2010 r., sygn. akt I SA/Gl 535/09.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Łd 1263/08.
 • Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt I SA/Ol 281/08.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1135/08.
 • Wyroki NSA z dnia 5 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 2624/16, II FSK 2625/16, II FSK 3390/17, II FSK 3810/17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556797

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.