PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3, CD 1 | 190--199
Tytuł artykułu

Prawo do prywatności a system PNR - refleksje na gruncie systemu ochrony praw człowieka Rady Europy i prawa Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Right to Privacy and PNR System - Reflections on the Grounds of Human Rights Protection System of the Council of Europe and European Union Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy dokonano analizy obowiązujących w zakresie poszanowania prawa do prywatności aktów prawnych oraz istniejącego w tym zakresie orzecznictwa. Analiza ta niezbędna była do zaprezentowania nowej inicjatywy prawnej Unii Europejskiej jaką stanowić będzie system gromadzenia i wymiany danych dotyczących pasażerów (PNR). W pracy wskazano niebezpieczeństwa jakie mogą pojawić się w związku z istnieniem tego systemu, zasugerowano pewne drogi interpretacyjne oraz wskazano w jakim zakresie i w jakim kierunku regulacja będzie się rozwijała. Niezwykle poważnym niebezpieczeństwem, które również został uwzględnione jest możliwość braku proporcjonalności między poszanowaniem podstawowych praw jednostek a ochroną bezpieczeństwa państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an analysis applicable to the right to privacy and existing case law in this area. This analysis was necessary to present a new legislation initiative of the European Union. The initiative will provide a system for the collection and exchange of passenger data (PNR). The study indicates the dangers that may arise in connection with the existence of this system, suggested some ways of interpretation and pointed to what extent and in what direction regulation will develop. Extremely serious danger that had been taken into account also showed possible lack of proportionality between the respect for the fundamental rights of individuals and the protection of national security. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
190--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Judgment of the Court of Justice in Joined Cases C-317/04 and C-318/04 (30 May 2006).
 • Archick K., U. S. -EU Cooperation Against Terrorism, DIANE Publishing, 2010.
 • Wniosek w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzysta-na danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobieżenia przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzenia w ich prawie i ich ścigania, KOM (2011) 32 wersja ostateczna, 2011/0023 (COD).
 • Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on the Proposal for a Directive on the use of Passenger Name Record (PNR) data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime (COM(2011) 32 final) Vienna, 14 June 2011.
 • Opinia Komisji Transportu i Turystyki dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania (COM(2011)0032 - C7-0039/2011 - 2011/0023(COD)).
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2,(Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284).
 • Wyrok ETPC w sprawie X i Y przeciwko Holandii, nr skargi 8978/80, wyrok z dnia 26 marca1985.
 • Wyrok ETPC w sprawie Mikulić przeciwko Chorwacji, nr skargi 53176/99, wyrok z dnia 7 lutego2002, oraz wyrok ETPC w sprawie Burghartz przeciwko Szwajcarii, nr skargi 16213/90, wyrok z dnia 22 lutego 1994.
 • Wyrok ETPC w sprawie Leander przeciwko Szwecji, nr skargi 9248/81, wyrok z dnia 26.marca1987.
 • Wyrok ETPC w sprawie Stowarzyszenie integracji europejskiej i praw człowieka oraz Ekimdzhiev przeciwko Bułgarii, nr skargi 62540/00, wyrok z dnia 28 czerwca 2007.
 • Wyrok ETPC w sprawie Amann przeciwko Szwajcarii. nr skargi 27798/95, wyrok z dnia 16 lutego2000.
 • Wyrok ETPC w sprawie Rotaru przeciwko Rumunii, nr skargi 28341/95, wyrok z dnia 4 maja2000.
 • Wyrok ETPC w sprawie Gaskin przeciwko the United Kingdom, nr skargi 10454/83, wyrok z dnia7 lipca 1989.
 • Wyrok ETPC w sprawie Chauvy i inni przeciwko Francji, nr skargi 64915/01, wyrok z dnia 29 czerwca 2004.
 • Brouwer E., The EU Passenger Name Record (PNR) System and Human Rights: Transferring Passenger Data or Passenger Freedom?, CEPS Working Document No. 320/September 2009.
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów1-18, red. L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Warszawa 2010.
 • Wyrok ETPC w sprawie D.H. i inni przeciwko Republice Czeskiej, nr skargi 57325/00, wyrok z dnia 13 listopada 2007; wyrok ETPC w sprawie S. i Marper przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, nr skargi 30562/04 i 30566/04, wyrok z dnia 4 grudnia 2008.
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2013 oraz wskazana tam literatura.
 • Karta Prawa Podstawowych, preambuła, (Dz.Urz. UE C nr 326/391).
 • Dyrektywa 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, (Dz.Urz. UE L Nr 281).
 • Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, (Dz.Urz. UE. L 8).
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007, (Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569).
 • Q. Eijkman, Digital Security Governance and Accountability in Europe: Ethical Dilemmas in Terrorism Risk Management, Journal of Politics and Law; Vol. 6, No. 4; 2013.
 • Draft report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the use of Passenger Name Record data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime, Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs,(COM(2011)0032 - C7-0039/2011 - 2011/0023(COD)).
 • Opinii Komisji Transportu i Turystyki dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania, Komisji Transportu i Turystyki, (COM(2011)0032 - C7-0039/2011 -2011/0023(COD)).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557508

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.