PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 561 | 310
Tytuł artykułu

Terytorializacja polityki rozwoju. Wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarach funkcjonalnych miast w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Territorialization of the Policy of Development. Implementation of Integrated Territorial Investments in the Functional Areas of Cities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka rozwoju jednostek terytorialnych, w wymiarze zarówno lokalnym, jak i regionalnym, podlega ewolucji. Na przełomie XX i XXI wieku ujawnia się kolejne podejście do jej prowadzenia, określane mianem terytorializacji rozwoju. Określenie to ma obrazować wdrażanie tzw. terytorialnego paradygmatu rozwoju, który oznacza oparcie procesów rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego na zasobach endogenicznych przy jednoczesnym wykorzystaniu ugruntowanych na danym obszarze wartości oraz relacji społecznych i gospodarczych. W bieżącej polityce rozwoju podejście terytorialne uważa się za nowy paradygmat, mający stanowić antidotum na niezrealizowane założenia polityki strukturalnej prowadzonej w celu minimalizacji dysproporcji w poziomie rozwoju regionów. Polegać on powinien na dostosowywaniu polityki do specyfiki obszarów w różnych skalach przestrzennych. W dyskusji naukowej pojawiają się tezy o potrzebie zastąpienia polityki regionalnej i rozwoju regionalnego polityką terytorialną i rozwojem terytoriów. Jednocześnie ujawniają się głosy, że określenia "terytorializacja rozwoju" czy "terytorialne podejście do rozwoju" są tylko kolejnymi metaforami stosowanymi w języku naukowym, zaczerpniętymi z języka polityki. Ponadto podejście terytorialne do rozwoju stało się przedmiotem badań między innymi ekonomistów, geografów i politologów, co także prowadzi do rozbieżności w definiowaniu tego wymiaru polityki rozwoju. Niemniej jednak - w sferze zarówno badań naukowych, jak i realnej polityki rozwoju, przede wszystkim Unii Europejskiej - terytorializacja jest zagadnieniem aktualnym i ważnym, toteż wydaje się ono warte wyjaśnienia. Zaprezentowane uwarunkowania stały się podstawą do opracowania niniejszej monografii. Systematyzuje ona teoretyczne aspekty podejścia terytorialnego w polityce rozwoju oraz przedstawia ich odniesienie do praktyki jego realizacji w Polsce. Celem głównym prowadzonych badań jest zidentyfikowanie oraz wyjaśnienie istoty i mechanizmów wdrażania podejścia terytorialnego w polityce rozwoju. Osiągnięcie celu głównego jest realizowane poprzez wyjaśnienie wątków badawczych, odnoszących się do szczegółowych celów badań. Pierwszym z nich jest zidentyfikowanie uwarunkowań, dokonań i potrzeb w sferze badań nad terytorializacją polityki rozwoju. Drugi cel dotyczy identyfikacji zakresu i charakteru zadań podejmowanych w ramach podejścia terytorialnego w Polsce i prowadzi do oceny procesu jego wdrażania w polityce rozwoju regionalnego. Trzeci cel jest konsekwencją ustaleń wynikających z realizacji celów poprzednich i zakłada wypracowanie rekomendacji w sferze badań oraz praktyki rozwoju terytorialnego. (fragment tekstu)
EN
Currently, as far as the development policy is concerned, an approach is realized referred to as territorialization of development. It means that processes of social, economic and spatial development are based on endogenous resources with simultaneous making use of assets and socioeconomic relations encountered in the given area. The main aim of the conducted research is to identify and explain the essence and mechanisms of implementing the territorial approach in the development policy. This aim is realized through successive research themes which refer directly to detailed research goals. The first of them is to identify the conditions, accomplishments and needs in the sphere of research on territorialization of the development policy. The second goal concerns identification of the scope and the character of tasks taken up within the territorial approach in Poland and leads to evaluating the process of its implementation in the policy of regional development of the country. The third one is the consequence of establishments resulting from realization of the previous goals and assumes working out recommendations in the sphere of research and practice of territorial development. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
310
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Agnew J.A., 2013, Arguing with Regions, "Regional Studies", vol. 47(1), s. 6-17.
 • Allen J., Massey D., Cochrane A., 1998, Rethinking the Region, Routledge, London.
 • Amin A., 2004, Regions Unbound: Towards a New Politics of Place, "Geografiska Annaler", vol. 86B, s. 33-44.
 • Amin A., 2005, Local Community on Trial, "Economy and Society", vol. 34, s. 612-633.
 • Allmendinger P., Chilla T., Sielker F., 2014, Europeanizing Territoriality - Towards Soft Space?, "Environment and Planning", vol. 46, Issue 11, s. 2703-2717, DOI: 10.1068/ a130037.
 • Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, przeł. Betkiewicz i in., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Bagdziński S.L., 1994, Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Bailly A., 1994, Territories et Territorialités, [w:] Encyclopedie d'economie spatiale: concepts - comportementa - organisations, ed. J.P. Auray, A. Bailly, P.H. Derycke, J.M. Huriot, Economica, Paris, s. 275-279.
 • Bandarzewski K., 2015, Umowa partnerstwa jako podstawa realizacji nowej perspektywy finansowania rozwoju regionalnego w latach 2014-2020, [w:] Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, red. M. Stec, K. Bandarzewski, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 46-66.
 • Barca F., 2009, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy: A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations, Independent Report for DG Regio, European Commission, Brussels.
 • Barca F., Mc Cann P., Rodríguez-Pose A., 2012, The Case for Regional Development Intervention: Place-Based versus Place-Neutral Approaches, "Journal of Regional Science", vol. 52(1), s. 134-152.
 • Bartolini S., 2004, Old and New Peripheries, [w:] Restructuring Territoriality: Europe and the United States Compared, eds. K. Anseil, G. di Palma, Cambridge University Press, Cambridge, s. 19-44.
 • Bartosiewicz В., 2015, Delimitacja obszarów funkcjonalnych małych i średnich miast w regionie łódzkim, "Studia Miejskie", 1.18, s. 25-37.
 • Beal J., Fox S., 2013, Cities and Development, Routledge, London-New York.
 • Bialasiewicz L., Elden S., Painter J., 2005, The Constitution of EU Territory, "Comparative European Politics", No 3, s. 333-363.
 • Błasiak-Nowak В., Rajczewska M., 2015, Polityka spójności UE na lata 2014-2020 - przygotowanie dokumentów programowych, "Kontrola Państwowa", nr 3, s. 46-59.
 • Böhme K., Doucet P., Komornicki T., Zaucha J., Świątek D., 2011, How to Strengthen the Territorial Dimension of Europe 2020 and the EU Cohesion Policy, Report Based on the Territorial Agenda 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Bondyra K., 1998, Kapitał społeczny regionu, [w:] Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, red. P. Śliwa, P. Buczkowski, K. Bondyra, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, s. 112-123.
 • Borsa M., 2015, Spójność terytorialna a praktyka wieloszczeblowego zarządzania procesami rozwoju, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", nr 161, PAN, Warszawa, s. 123-130.
 • Borys T., 2014, Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju - polskie doświadczenia, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3(69), s. 3-21.
 • Boschma R.A., 2004, Competitiveness of Regions from an Evolutionary Perspective, "Regional Studies", vol. 38.9, s. 1001-1014.
 • Brenner N., 1999, Beyond State-Centrism? Space, Territoriality, and Geographical Scale in Globalization Studiem, "Theory and Society", vol. 28, Issue 1, s. 39-78.
 • Brol R., 2006, Rozwój regionalny - zakres pojęciowy, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, s. 13-16.
 • Brol R. (red.), 2001, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Bronsztejn S., 1995, Ekonomika regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Brown J.S., Duguid P., 2000, The Social Life of Information, Harvard Business Press, Boston.
 • Budner W., 2011, Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Camagni R., 2008, Regional Competitiveness: Towards a Concept of Territorial Capital, [w:] Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe: European Competiveness and Global Strategies, eds. R. Capello, R. Camagni, В. Chizzolini, U. Fratesi, Springer, Berlin, s. 33-49.
 • Camagini R., 2011, Local Knowledge, National Vision: Challenge and Prospect for the EU Regional Policy, [w:] Territorial and Dimension of Development Policies, Ministry of Regional Development, Warsaw, s. 75-84.
 • Capello R., Caragliu A., Nijkamp P., 2009, Territorial Capital and Regional Growth: Increasing Returns in Cognitive Knowledge Use, "Tinbergen Institute Discussion Paper", 09-059/3, http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/09059.pdf (dostęp: 08.08.2017).
 • Capello R., Fratesi U., Resmini L., 2011, Globalization and Regional Growth in Europe. Past Trends and Future Scenarios, Springer, Berlin.
 • Carlsson B., Jacobsson S., Holmen M., Rickne A., 2002, Innovation Systems: Analytical and Methodological Issues, "Research Policy", vol. 31, s. 233-245.
 • Castells M., 1989, The Network Society, Blackwell Publishers, Oxford.
 • Castells M., 2008, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., 2007, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu Sp. z o.o. Wydawnictwa Fachowe, Łódź.
 • Chojnacka K., 2014, Rozwój regionalny w aspekcie przestrzennym - analiza czynnikowa z uwzględnieniem teorii lokalizacji Paula Krugmana, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 4, s. 71-90.
 • Chojnicki Z., 1996, Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [w:] Podstawy regionalizacji geograficznej, red. T. Czyż, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7-46.
 • Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Chojnicki Z., Czyż T., 1992, Region - regionalizacja - regionalizm, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. 54, z. 2, s. 1-18.
 • Chojnicki Z., Czyż T., 2004, Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:] Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 13-24.
 • Churski P., 2004, Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, [w:] Regionalny wymiar integracji europejskiej, red. S. Ciok, D. Unicki, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, t. VIII/1, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 31-46.
 • Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Churski P., 2014, Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności - konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 25, s. 13-27.
 • Churski P., Borowczak A., Dolata M., Dominiak J., Hauke J., Konecka-Szydłowska B., Perdał P., 2014, Rekomendacje dotyczące zasobów informacyjnych oraz wskaźnikowania zjawisk społeczno-ekonomicznych w badaniach regionalnych, [w:] Rozwój statystyki regionalnej w kontekście potrzeb informacyjnych polityki spójności. Nowe podejście do przestrzeni, red. J. Zaleski, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 255, PAN, Warszawa, s. 25-53.
 • Cieślak R., 2008, Europejska Współpraca Terytorialna, [w:] Fundusze unijne 2007-2013. Poradnik przedsiębiorcy, red. R. Cieślak, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław.
 • Clark J.B., 1985, The Origin of Interest, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 9, No 3, s. 257-278, http://www.jstor.org/stable/1883579?seq=l
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557520

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.