PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 (64) | 179--209
Tytuł artykułu

Możliwość stosowania międzynarodowego arbitrażu podatkowego przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w kontekście optymalizacji podatkowych kosztów wykorzystania aut osobowych

Warianty tytułu
Opportunity to Apply International Tax Arbitrageby Micro, Small and Medium Sized Enterprises in Order to Optimise Tax-Related Cost of Car Use
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania międzynarodowego arbitrażu podatkowego do optymalizacji podatkowych kosztów wykorzystania aut osobowych w działalności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zasadnicza część pracy została poświęcona analizie ekonomicznych i fiskalnych uwarunkowań procesu optymalizacji wysokości zobowiązań podatkowych krajowych przedsiębiorców wynikających z wykorzystania tego rodzaju aut w ramach powiązanego podmiotu gospodarczego zarejestrowanego na terytorium Republiki Czeskiej. Właściwa ewaluacja zagadnienia poprzedzona została przedstawieniu definicji arbitrażu podatkowego, prezentacji makroekonomicznych uwarunkowań nabycia auta osobowego w krajowym przedsiębiorstwie oraz przeglądem ewolucji przepisów fiskalnych dotyczących wykorzystania aut osobowych w krajowej i zagranicznej firmie, jak też proponowanym aktualnie kierunkom zmian regulacji podatkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at evaluating international tax arbitrage application to optimise tax costs of using cars for business purposes by micro, small and medium-sized (MMSE) enterprises. The main part of the work is devoted to analysing economic and fiscal aspects of tax liabilities connected with registering cars in a related business entity operating in the Czech Republic. The evaluation of the issue is preceded by a presentation of an international tax arbitrage definition, a description of macroeconomic conditions for purchasing cars in Poland and an overview of the evolution of current and forthcoming fiscal regulations influencing conditions for using cars by domestic and foreign MMSE firms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
179--209
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bartosiewicz A. (red.), VAT. Komentarz 2014, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Berckhan R., Pomiar wyników w branży motoryzacyjnej, [w:] M. Łuczak, Ł. Małys (red.), Współczesne koncepcje i trendy w branży motoryzacyjnej, Wydawnictwo Advertiva, Poznań 2016.
 • Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, OJL 347, 11.12.2006, s. 1-118.
 • Glumińska-Pawlic J., Klauzula generalna, [w:] D. Gajewski (red.), Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Hołda A., MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 lipca 2011 r., sygn. IPTPB3/423-32/11-4/MF.
 • Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r., sygn. 1462-IPPB6.4510.567.2016.1.AG.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 grudnia 2017 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.241.2017.1.JS.
 • Iwanowicz T., Wprowadzenie standardu MSSF 16 oraz jego przewidywany wpływ na sytuacjęmajątkową i finansowąspółek notowanych na GPW, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 97 (153), 2018.
 • Komunikat Ministerstwa Finansów Nr 003/17 z dnia 12 czerwca 2017 r.: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/ostrzezenie-mf-przed-optymalizacja-podatkowa-z-wykorzystaniem-spolek-zagranicznych-z-uwagi-na-przepisy-dotyczace-tzw-miejsca-zarzadu/pop_up?_101_INSTANCE_6Wwm_viewMode=print [dostęp: 13.11.2018].
 • Krzak K., Skutki akcesji Polski do UE dla branży samochodowej, Raport 224, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2004.
 • Litwińczuk H. (red.), Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Macudzyński M., System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) - nowe narzędzia zwalczania wyłudzeń skarbowych, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" nr 3 (6), 2018.
 • Małys Ł., Przybylski R., Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej w Polsce, [w:] M. Łuczak, Ł. Małys (red.), Współczesne koncepcje i trendy w branży motoryzacyjnej, Wydawnictwo Advertiva, Poznań 2016.
 • Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Olesińska A., Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013.
 • Ustawa nr 90 z 2012 roku o korporacjach handlowych i spółdzielniach z 2.01.2012 roku (Zákonč.90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech ze dne 25.1.2012).
 • Ustawa nr 89 z 2012 roku, Kodeks Cywilny, z dnia 3.02.2012 roku (Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 3.2.2012).
 • Ustawa nr 499 z 2004 roku o archiwizacji i zarządzaniu aktami z dnia 30.06.2004 roku (Zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ze dne 30.06.2004).
 • Ustawa nr 455 z 1991 roku o działalności gospodarczej z dnia 2.10.1991 roku (Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenské podnikání (živnostenský zákon) ze dne 2.10.1991).
 • Ustawa nr 563 z 1991 roku o rachunkowości z dnia 12.12.1991 roku (Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví ze dne 12.12.1991).
 • Ustawa nr 570 z 1991 roku o urzędach ds. działalności gospodarczej z dnia 17.12.1991 roku (Zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ze dne 17.12.1991).
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193).
 • Werner A., Nadużycie prawa podatkowego i unikanie opodatkowania w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i sądów unijnych, [w:] D. Gajewski (red.), Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie Halifax i in., InfoCuria, http://curia.europa.eu/juris/showPdf. jsf?text=&docid=56198&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1469734 [dostęp: 09.11.2018].
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2008 r. dot. Ampliscientifica Srl i Amplifin SpA, Eur-Lex https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:62007CJ0162 [dostęp: 09.11.2018].
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2008 r. Magoora sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie, InfoCuria, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-414/07 [dostęp: 09.11.2018].
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie Paul Newey, InfoCuria, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf? num=C-653/11&language=PL [dostęp: 09.11.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557558

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.