PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 29--34
Tytuł artykułu

Wymiar wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach RPO województwa mazowieckiego w perspektywie 2007-2013

Warianty tytułu
The Support for the Use of Renewable Energy Sources under The ROP for the Mazowieckie Voivodeship in the 2007-2013 Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania była ocena stopnia, struktury i oraz przestrzennego zróżnicowania absorpcji środków RPO Województwa Mazowieckiego w perspektywie 2007-2013 w zakresie OZE. Do badania wykorzystano dane z bazy KSI SIMIK projektów zrealizowanych i rozliczonych w latach 2007-2015, uzupełnione o dane pochodzące z oficjalnych stron internetowych. W latach 2007-2015 zrealizowano 2619 projektów. Jedynie 70 z nich dotyczyło energetyki (oraz Fundusz Powierniczy - JESSICA). Sumaryczna wartość projektów wynosiła 412 200 982,40 zł, co stanowiło 3,7% wartości wszystkich projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. W ramach tych 70 projektów, 16 nie dotyczyło OZE, lecz termomodernizacji budynków, a w kolejnych 23 projektach termomodernizacja stanowiła główną część projektu. Najwięcej projektów realizowanych było w podregionach ciechanowskim i warszawskim wschodnim (po 10), najmniej zaś w podregionie płockim (2) oraz w Mieście Stołecznym Warszawa - 5. Zdecydowanie największą popularnością cieszyły się inwestycje w energię słoneczną. Analiza wyników wskazuje jednak na niewystarczające wsparcie sektora OZE w kontekście wymogów UE.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to assess the degree, structure and spatial diversity of absorption of Regional Operational Programme (ROP) resources of the Mazowieckie Voivodeship in the 2007-2013 perspective in the field of renewable energy. The study used data from the KSI SI MIK database of projects completed and settled in years 2007-2015, supplemented with data from official websites. In the years 2007-2015, there were 2,619 projects completed. Only 70 of them concerned energy (and the Holding Fund - JESSICA ). The total value of the projects was PLN 412 200 982.40, which accounted for 3.7% of the value of all projects implemented under the ROP of the Mazowieckie Voivodeship. Among these 70 projects, 16 did not concern renewable energy, but thermo-modernization of buildings, whereas in the next 23 projects, thermo-modernization was the main part of the project. The largest number of projects was carried out in the ciechanowski and warszawski wschodni subregions (10 each), and the least in the płocki subregion (2) and in the Warsaw Metropolitan City - 5. Solar investment was definitely the most popular. However, the analysis of the results indicates insufficient support for the RES sector in the context of the EU requirements.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
29--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC). OJ L 140, 5.6.2009.
 • 2. EC (European Commission). 2012. Komunikat Komisji do Parlamentu uropejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii KE (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Renewable Energy: a major player in the European energy market. COM/2012/0271 final.
 • 3. EC (European Commission). 2013. Sprawozdanie na temat postępów w dziedzinie energii odnawialnej (Report on progress in the field of renewable energy). Brussels: European Commission.
 • 4. EC (European Commission). 2014. Komunikat komisji. Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Communication from the Commission - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020). OJ C 200, 28.6.2014.
 • 5. ECORYS. 2017. Raport końcowy. Ewaluacja ex-post RPO WM 2007-2013 (Final report. Ex-post evaluation of ROP WM 2007-2013). Warszawa: ECORYS.
 • 6. ETO (Europejski Trybunał Obrachunkowy). 2014. Wsparcie z funduszy polityki spójności na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - czy osiągnięto dobre rezultaty? (Support from cohesion policy funds for the production of energy from renewable sources - have good results been achieved?). Luksemburg: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
 • 7. Graczyk Alicja Małgorzata. 2016. Koordynacja polityki energetycznej - regionalne ujęcie wsparcia odnawialnych źródeł energii w świetle Strategii rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku (Coordination of Energy Policy - Regional Focus on Support of Renewable Energy Sources in the Light of the Strategy for Energy Development in Lower Silesia). Barometr Regionalny 14 (4): 113-120.
 • 8. Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2017. Próba oceny efektów absorpcji środków z funduszy europejskich na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim (The attempt of evaluation of absorption of the european funds for the development of use of renewable energy sources in lubelskie province). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (3): 95-105.
 • 9. Kossowski Tomasz. 2016. Regionalne Programy Operacyjne jako czynnik stymulujący wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (Regional Operational Programmes as a leverage for the use of renewable Energy sources). Roczniki Naukowe SE RiA 18 (6): 86-92.
 • 10. Kowalczuk Katarzyna, Paweł Szcześniak. 2008. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Mazowszu (Possibilities of renewable energy resources utilization in Mazovia). Mazowsze. Studia Regionalne 1: 147-152.
 • 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i E uropejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund forRural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006). OJ L 347, 20.12.2013.
 • 12. Spitzley Jan-Benjamin, Jorn Banasiak, Filip Jirous, Celine Najdawi. 2015. Keep-on-track project. Analysis of deviations and barriers. Berlin: Eclareon.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557810

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.