PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2014) | nr 3 The Arctic and Nordic Countries in the World of Economy and Politics | 205--225
Tytuł artykułu

Umorzenie zaległości podatkowych jako ulga w spłacie zobowiązań podatkowych w województwie świętokrzyskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Remission of Tax Arrears as a Relief in the Payment of Tax Obligations in the Świętokrzyskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce związanej z przyznawaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości podatkowej. W publikacji wykorzystano dane zawierające kwoty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych wraz z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym organy podatkowe umorzyły zaległości podatkowe w województwie świętokrzyskim według obwieszczeń Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach za lata 2010-2014. Autor wykazał, iż rozstrzygnięcie podatkowe w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej jest decyzją uznaniową, ponieważ zwrot "może umorzyć" oznacza, że organ podatkowy wydaje decyzję w ramach, tzw. uznania administracyjnego. Ponadto uznanie organu podatkowego ograniczone jest kierunkowymi dyrektywami wyboru, jakimi są użyte w treści przepisu art. 67a § 1 O.p. zwroty: ważny interes podatnika lub interes publiczny.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is devoted to issues related to granting reliefs in the payment of tax obligations in the form of remission of tax arrears. The paper uses data containing cash figures and the list of natural and legal persons together with organizational units without legal personality whose tax arrears were remitted by tax authorities in the Świętokrzyskie Voivodship according to notices of the Director the Tax Chamber in Kielce for the years 2010-2014. The author has shown that the tax resolution on the remission of tax arrears is a discretionary decision, because the phrase "may remit" means that the tax authority issues a decision within the framework of the so-called administrative discretion. Furthermore, the discretion of the tax authority is limited by directional selection directives which are used in the provision of Art. 67a § 1 TO. Returns: the important interest of the taxpayer or public interest.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2012, Unimex, Wrocław 2012.
 • 2. Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • 3. Borszowski P., Glosa do wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2012 r., II FSK 2118/10, "Prawo i Podatki" 2013, nr 7.
 • 4. Brolik J., Postępowanie podatkowe w przedmiocie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, "Przegląd Podatkowy" 2012, nr 8.
 • 5. Brolik J., Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2013, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 6. Brzeziński B., Glosa do wyroku WSA z dnia 29 maja 2008 r., I SA/Gd 998/07, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2010, nr 2.
 • 7. Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, tom. II, TNOiK, Toruń 2007.
 • 8. Choduń A., Gomułowicz A., Skoczylas A., Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • 9. Dauter B., Nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych, "Doradztwo Podatkowe" 2002, nr 66.
 • 10. Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014, [online], www.legalis.pl, (30.07.2014).
 • 11. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • 12. Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz 2011, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 13. Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • 14. Mączyński D., Ochrona podatnika przed skutkami przepisów trudnych do zrozumienia, "Przegląd Podatkowy" 2005, nr 12.
 • 15. Gorgol A., Ustalenie przez organ podatkowy terminu i trybu wykonania zobowiązania podatkowego wobec gminy w następstwie doręczenia decyzji wymiarowej, "Samorząd Terytorialny" 2013, nr 4.
 • 16. Morawski W., Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym, ODDK, Gdańsk 2003, s. 16 i nast.
 • 17. Morawski W., Ulgi i zwolnienia podatkowe [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, Brzeziński B. (red.), TNOiK, Toruń 2009.
 • 18. Nita A., Glosa do wyroku SN z dnia 6 lutego 2002 r., III RN 198/00, "Glosa" 2003, nr 2.
 • 19. Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • 20. Nykiel W. (red.), Chróścielewski W., Koperkiewicz-Mordel K., Sęk M., Wilk M., Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2013.
 • 21. Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 2012.
 • 22. Pomorska A., Kontrowersje wokół przesłanek umorzenia zaległości podatkowych [w:] Ex iniuria non oritur ius. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Gomułowicz A. (red.) i Małecki J. (red.), UAM, Poznań 2003.
 • 23. Orłowski J., Przesłanki umorzenia zaległości podatkowych w Ordynacji podatkowej, "Radca Prawny" 2001, nr 4.
 • 24. Presnarowicz S., Zwolnienia i ulgi uznaniowe - przesłanki rozstrzygnięć, "Przegląd Podatkowy" 1998, nr 7.
 • 25. Presnarowicz, S. Ulgi i zwolnienia uznaniowe w Ordynacji podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 • 26. Presnarowicz S., Stosowanie z urzędu umorzeń zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę w Ordynacji podatkowej - postulaty de lege lata i de lege ferenda [w:] Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, Pomorska A. (red.), UMCS, Lublin 2004.
 • 27. Radzikowski K., Glosa do wyroku WSA z dnia 24 września 2004 r., III SA 1328/03, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2007, nr 5.
 • 28. Sędkowska A., Czy skutki zwolnienia podatkowego są tożsame ze skutkami ulgi podatkowej?, "Finanse Komunalne" 2008, nr 1-2.
 • 29. Sęk M. (red.), Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, Agent PR, Łódź 2014.
 • 30. Smoleń P. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz 2014, [online], www.legalis.pl, (30.07.2014).
 • 31. Sobieralski K., Uiszczenie zaległości podatkowej a umorzenie postępowania, "Przegląd Podatkowy" 2000, nr 8.
 • 32. Suwaj R., Judycjalizacja postępowania administracyjnego 2009, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 33. Wyrok NSA z dnia 5 października 2010 r., II FSK 915/09, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 34. Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2012 r., II FSK 1998/10, [online], www.orzeczenia.nsa.gov.pl, (15.08.2014).
 • 35. Wyrok NSA z dnia 24 lipca 2012 r., II FSK 2604/10, [online], www.orzeczenia.nsa.gov.pl, (15.08.2014).
 • 36. Wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2012 r., II FSK 639/11, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 37. Wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2013 r., II FSK 1039/11, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 38. Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2013 r., II FSK 1351/11, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 39. Wyrok NSA z dnia 15 marca 2013 r., II FSK 1535/11, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 40. Wyrok NSA z dnia 26 listopada 2013 r., II FSK 2633/13, [online], www.orzeczenia.nsa.gov.pl, (15.08.2014).
 • 41. Wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2014 r., II FSK 267/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 42. Wyrok NSA z dnia 4 lutego 2014 r., II FSK 3213/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 43. Wyrok NSA z dnia 7 maja 2014 r., II FSK 1339/12, [online], www.orzeczenia.nsa.gov.pl, (15.08.2014).
 • 44. Wyrok NSA z dnia 7 maja 2014 r., II FSK 1158/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 45. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 września 2010 r., I SA/Gd 84/10, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 46. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 września 2010 r., V SA/Wa 858/10, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 47. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 r., I SA/Ol 513/10, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 48. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 10 listopada 2010 r., I SA/Lu 329/10, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 49. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2011 r., I SA/Gd 844/10, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 50. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2011 r., I SA/Bd 903/10, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 51. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2011 r., I SA/Ol 799/10, [online], www.orzeczenia.nsa.gov.pl, (15.08.2014).
 • 52. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2011 r., I SA/Sz 1/11, [online], www.orzeczenia.nsa.gov.pl, (15.08.2014).
 • 53. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 lutego 2012 r., I SA/Gl 1174/11, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 54. Wyrok WSA w Opolu z dnia 10 maja 2012 r., I SA/Op 91/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 55. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 3 lipca 2012 r., I SA/Kr 675/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 56. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 10 lipca 2012 r., I SA/Gd 206/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 57. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 18 lipca 2012 r., I SA/Ke 214/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 58. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 10 października 2012 r., I SA/Bk 114/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 59. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 11 października 2012 r., III SA/Łd 567/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 60. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2012 r., I SA/Ol 507/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 61. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2013 r., I SA/Bd 926/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 62. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 lutego 2013 r., I SA/Po 945/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 63. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 lutego 2013 r., I SA/Gd 1236/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 64. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 r., I SA/Po 946/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 65. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 lutego 2013 r., I SA/Gl 879/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 66. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 5 marca 2013 r., I SA/Kr 1663/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 67. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 15 marca 2013 r., I SA/Lu 612/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 68. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2013 r., I SA/Sz 820/12, [online], www.orzeczenia.nsa.gov.pl, (15.08.2014).
 • 69. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 9 maja 2013 r., I SA/Ke 135/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 70. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 r., I SA/Ol 84/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 71. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 maja 2013 r., I SA/Sz 1095/12, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 72. Wyrok WSA w Łodzi dnia 4 czerwca 2013 r., I SA/Łd 55/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 73. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2013 r., I SA/Rz 392/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 74. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 sierpnia 2013 r., I SA/Ol 112/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 75. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 4 września 2013 r., I SA/Sz 353/13, [online], www.orzeczenia.nsa.gov.pl, (15.08.2014).
 • 76. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 4 września 2013 r., I SA/Sz 217/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 77. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 30 października 2013 r., I SA/Ol 652/13, [online], www.orzeczenia.nsa.gov.pl, (15.08.2014).
 • 78. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 listopada 2013 r., I SA/Kr 689/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 79. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 listopada 2013 r., I SA/Go 188/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 80. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2013 r., I SA/Bd 257/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 81. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r., I SA/Po 496/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 82. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 28 listopada 2013 r., I SA/Ke 445/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 83. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 28 listopada 2013 r., I SA/Ke 422/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 84. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 3 grudnia 2013 r., I SA/Łd 605/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 85. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 19 grudnia 2013 r., I SA/Ke 615/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 86. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2014 r., I SA/Gd 1246/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 87. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2014 r., I SA/Po 595/13, [online], www.lex.pl, (25.07.2014).
 • 88. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2014 r., I SA/Bd 850/13, [online], www.orzeczenia.nsa.gov.pl, (15.08.2014).
 • 89. Postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 20 maja 2004 r., I SA/Ka 485/03, [online], www.orzeczenia.nsa.gov.pl, (15.08.2014).
 • 90. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; Dz.U. 2012, poz. 749 z poźń. zm.
 • 91. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Dz.U. 2013, Nr 885 z późń. zm.
 • 92. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł; Dz.U. 2010, Nr 22, poz. 112 z późń. zm.
 • 93. www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • 94. www.lex.pl.
 • 95. www.legalis.pl.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557904

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.