PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 372 | 122--135
Tytuł artykułu

Od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki uczącej się - współczesna polityka innowacyjna UE a gospodarcze wyzwania globalne

Warianty tytułu
From Knowledge-Based Economy to Learning Economy - Contemporary EU Innovation Policy and Global Economic Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka innowacyjna stanowi jedną z najbardziej złożonych dziedzin polityki publicznej, realizowaną przede wszystkim na poziomie państw i regionów, ale także na poziomie ponadnarodowym. Przykład tej ostatniej stanowi polityka innowacyjna Unii Europejskiej, będąca jednym z kluczowych elementów polityki rozwoju gospodarczego UE. W pracy przedstawiono istotę i założenia współczesnej polityki innowacyjnej Unii, jej ewolucję, a także podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy UE, dzięki proponowanym instrumentom polityki innowacyjnej, jest w stanie sprostać najważniejszym globalnym wyzwaniom gospodarczym, takim jak m.in. globalizacja czy rosnąca konkurencja międzynarodowa. W pracy przedstawiono także rekomendacje dla polityki innowacyjnej UE, w szczególności w kontekście sposobu zarządzania nią.(abstrakt oryginalny)
EN
Innovation policy is one of the most complex areas of public policy and it is implemented primarily at the level of countries and regions, but also at the supranational level. An example of the latter is the European Union innovation policy, which is one of the key elements of the EU economic development policy. The article presents the essence, assumptions and the evolution of the contemporary EU innovation policy, and it is an attempt to answer the question whether the EU, by means of the proposed innovation policy instruments, is able to meet the most important economic challenges, such as globalization or growing international competition. Moreover, the article presents recommendations for the EU innovation policy, in particular in the context of its management.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
122--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ahmed M. (2014), Chapter 6: Lifelong Learning in a Learning Society: Are Community Learning Centres the Vehicle? [w:] Education, Learning, Training: Critical Issues for Development, International Development Policy, Vol. 5, Brill-Nijhoff, Leiden, s. 102-125.
 • Anvret M., Granieri M., Renda A. (2010), A New Approach to Innovation Policy in the European Union, The Centre for European Policy Studies Task Force Report, Brussels.
 • Ciok S. (2009), Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej [w:] H. Dobrowolska-Kaniewska, E. Korejwo (red.), Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, s. 119-145.
 • Czerniak J. (2013), Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa.
 • Edquist C. (2000), Systems of Innovation Approaches - Their Emergence and Characteristics [w:] M. McKelvey, C. Edquist, (eds.), Systems of Innovation: Growth Competitiveness and Employment, Vol. 1, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 3-37.
 • Fagerberg J., Laestadius S., Martin B.R. (2017), The Role of Innovation Policy in Simultaneously Addressing Economic, Environmental and Governance Challenges, "CESifo Forum" September, Vol. 18(3), s. 10-15.
 • Freeman C. (1987), Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, London.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2008), Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa.
 • Gust-Bardon N.I., Niedzielski P. (2016), Kształtowanie regionalnych systemów innowacji. Doświadczenia Polski i Unii Europejskiej, Rozprawy i Studia, t. MVI(932), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011), Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Jasiński A.H. (2014), Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2010), EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela.
 • Kozioł-Nadolna K. (2011), Polityka innowacyjna Unii Europejskiej w kontekście wzrostu roli sektora usług w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", nr 25, s. 777-784.
 • Lundvall B.A. (1992), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London.
 • Marciniak S. (2010), Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C.H. Beck, Warszawa.
 • Mazzucato M. (2018), Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union MISSIONS A Problem-Solving Approach to Fuel Innovation-Led Growth, European Commission, Brussels.
 • Metcalfe S., Ramlogan R. (2008), Innovation Systems and the Competitive Process in Developing Economies, "The Quarterly Review of Economics and Finance", Vol. 48, s. 433-446.
 • Nowakowska A. (2010), Regionalny wymiar polityki innowacyjnej w kontekście strategii Europa 2020 - ranga, charakter, ewolucja, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 246, s. 35-47.
 • OECD (2016), OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016. Megatrends Affecting Science, Technology and Innovation, Paris.
 • Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A., red. (2007), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw. Bariery i siły motoryczne, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Romanowska E. (2014), Ewolucja polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. Strategia oraz instrumentarium wsparcia innowacyjności w kontekście integracji z UE, "Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - Teoria i Praktyka", nr 2, s. 5-27.
 • Stawasz E. (2011), Polityka innowacyjna wobec MŚP, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 654(70), s. 37-57.
 • Świadek A. (2017), Krajowy system innowacji w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Weresa M.A. (2014), Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Weresa M.A. (2016), Współczesny model polityki innowacyjnej - doświadczenia liderów innowacyjności, "Ekonomia XXI wieku" 3(11), s. 228-239.
 • Zorska A. (2014), Rozwój i umiędzynarodowienie innowacyjności w otwartej gospodarce. Implikacje dla polityki innowacyjnej państwa [w:] J. Osiński (red.), Polityka publiczna we współczesnym państwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 213-253.
 • Zorska A. (2016), Przemiany w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i ich wpływ na konkurencyjność ekonomiczną. Wnioski dla polityki innowacyjnej [w:] K. Żukrowska (red.), Otwarcie. Konkurencyjność. Wzrost, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/research-innovation/ (dostęp: 7.09.2018).
 • [www 2] https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-research-innovation-may2018_en.pdf (dostęp: 7.09.2018).
 • [www 3] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_en.htm (dostęp: 7.09.2018).
 • [www 4] https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30281 (dostęp: 5.07.2018).
 • [www 5] https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30201 (dostęp: 5.07.2018).
 • [www 6] http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/investment-plan/ (dostęp: 4.07.2018).
 • [www 7] http://www.kpk.gov.pl/?event=europejska-rada-ds-innowacji-eic-nowa-szansadla-polskiego-przemyslu-w-horyzoncie-2020 (dostęp: 4.07.2018).
 • [www 8] https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ (dostęp: 7.09.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557928

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.