PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 154--160
Tytuł artykułu

Poziom wsparcia rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej w gminach dolnośląskich o zróżnicowanych warunkach przyrodniczych

Warianty tytułu
The Level of Support for Agriculture within the Common Agricultural Policy in Lower Silesian Communities with Different Natural Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po 2004 roku dochody rolnicze w polskich gospodarstwach zostały uzupełnione zróżnicowanym instrumentarium wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. Region dolnośląski charakteryzuje się korzystnymi warunkami przyrodniczymi dla prowadzenia działalności rolniczej, jednak wykazują one znaczące przestrzenne zróżnicowanie. Wykorzystano dane ARiMR OT we Wrocławiu, dotyczące płatności bezpośrednich i zrealizowanych działań PROW 2014-2020 wypłaconych rolnikom w 2016 roku. Dokonano analizy struktury płatności instrumentów wsparcia oraz wykorzystano wskaźnik korelacji pomiędzy sumą uzyskanych płatności i wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wwrpp) oraz pomiędzy płatnościami PROW i wwrpp. Posłużono się wskaźnikami koncentracji Lorenza i wykreślono krzywe Lorenza dla dopłat bezpośrednich i działań PROW w zależności od uwarunkowań rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wsparcie gospodarstw w ramach działań PROW kumulowało się w gminach o najsłabszych warunkach przyrodniczych, natomiast płatności bezpośrednie były przestrzennie dystrybuowane równomiernie.(abstrakt oryginalny)
EN
After 2004, income in agricultural farms in Poland was supplemented with a diversified support instruments within the framework of the Common Agricultural Policy. The Lower Silesia region is characterized by favorable natural conditions for conducting agricultural activity - however, they show significant spatial diversity. The study uses ARMA data in Wroclaw Division regarding direct payments and implemented RADP 2014-2020 measures paid to farmers in 2016. The structure of payment of support instruments was analyzed and the correlation ratio between the sum of payments received and the indexation of agricultural production space and between RADP payments and the above index of valorization. The Lorenz concentration ratio indices were used and Lorenz curves were plotted for direct payments and RADP measures depending on the conditions of the agricultural production space. Support for farms under RADP measures is accumulated in municipalities with the weakest natural conditions, whereas direct payments show spatially uniform distribution.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
154--160
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Jankowska Anna. 2015. Koncentracja dopłat bezpośrednich w krajach Środkowej i Wschodniej Europy w 2012 roku (Concentration of direct payments in the countries of Central and Eastern Europe in 2012). Roczniki Naukowe SERiA XVII (4): 98-103.
 • 2. Joachimiak Mirosława. 2013. Substytucyjność i komplementarność instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w Polsce po 2004 roku (Substitution and complementarity of instruments of the Common Agricultural Policy of the European Union in Poland after 2004). Roczniki NaukoweSERiA XV (4): 164-170.
 • 3. Kagan Adam. 2015. Wpływ zmiany systemu wsparcia bezpośredniego dla finansów wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych (Impact of the change in the direct support system for the finances of large farm enterprises). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 110-115.
 • 4. Kiryluk-Dryjska Ewa. 2014. Alokacja środków finansowych na wybranych działaniach PROW 2014-2020 z wykorzystaniem optymalizacji liniowej (Allocation of funds for selected RDP 2014-2020 activities using linear optimization). Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (33): 61-73.
 • 5. Kutkowska Barbara, Tomasz Berbeka. 2016. Zróżnicowanie dochodów rolniczych gospodarstw indywidualnych po wprowadzeniu nowego systemu dopłat bezpośrednich (Diversification of agricultural incomes of individual farms after the introduction of a new system of direct payments). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (15): 119-125.
 • 6. Kutkowska Barbara, Władysław Hasiński. 2013. Significance of CAP (Common Agricultural Policy) instruments in intraregional diversification of rural areas, on the example of Lower Silesian voivodeship. Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (30): 137-147.
 • 7. Łykowski Piotr, Anna Matuszczak. 2013. Przyczyny zróżnicowań struktury i dynamiki rolniczych płatności bezpośrednich w powiatach wielkopolski(Reasons for differentiation in the structure and dynamics of agricultural direct payments in Wielkopolskie districts). Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (29): 75-84.
 • 8. Marcysiak Adam, Agata Marcysiak. 2015a. Oddziaływanie typu rolniczego na wielkość wsparcia środkami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (Agricultural type impact on the amount of support under the Common Agricultural Policy of the European Union). Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 260-264.
 • 9. Marcysiak Agata, Adam Marcysiak. 2015b. Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw na zakres wsparcia środkami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (Influence of the economic size of farms on the scope of support under the EU Common Agricultural Policy). Roczniki Naukowe SERiA XVII (4): 166-171.
 • 10. Marszałkowicz Teresa. 1972. Metody statystyczne w badaniach ekonomiczno-rolniczych (Statistical methods in economic and agricultural research). Warszawa: PWN.
 • 11. Mickiewicz Bartosz, Wojciech Gotkiewicz. 2013. Importance of the agri-environmental and climate scheme within the framework of the environmental protection system (in the light of the Polish Rural Development Programme 2014-2020). Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (38): 783-792.
 • 12. Parzonko Andrzej. 2017. Rola dopłat do krów i pozostałego bydła w polskim systemie dopłat bezpośrednich w rozwoju sektora mleczarskiego (The role of subsidies to cows and other cattle in the Polish system of direct payments in the development of the dairy sector). Roczniki Naukowe SERiA XIX (1): 144-150.
 • 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRPROW) i uchylające rozporządzenie Rady (UE) nr 1698/2005 (Regulation (EU) No1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EU) No 1698/2005). Dz.U. UE L 347.
 • 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenieRady (WE) nr 73/2009 (Regulation No. 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down provisions on direct payments to farmers based on support schemes under the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No. 637/2008 and Council Regulation (EC) No. 73/2009). Dz.U. UE L 347.
 • 15. Smolarski Leonard. 2015. Wielkość dopłat bezpośrednich a wartość i struktura kapitałów w indywidulanych gospodarstwach rolniczych (The amount of direct payments and the value and structure of capitals in individual farms). Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 350-356.
 • 16. Szumiec Anna, Anna Borecka, Elżbieta Sowula-Skrzyńska. 2014. Wpływ dopłat na efektywność ekonomiczną produkcji ekologicznego mleka w gospodarstwach objętych mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (The impact of subsidies on the economic effectiveness of organic milkproduction in farms covered by the mechanisms of the Common Agricultural Policy of the European Union). Roczniki Naukowe SERiA XVI (4): 293-297.
 • 17. Teszbir Hanna, Zbigniew Gołaś. 2014. Regionalne zróżnicowanie kwot płatności zrealizowanych w ramach jednolitych płatności obszarowych (Regional differentiation of payment amounts realized within single area payments). Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (33): 275-281.
 • 18. Wieliczko Barbara. 2014. Czy Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej powoduje zróżnicowanie w tempie rozwoju rolnictwa polskich regionów? (Does the Common Agricultural Policy of the European Union cause diversification in the pace of development of agriculture in Polish regions?). Journal ofAgribusiness and Rural Development 1 (31): 169-178.
 • 19. Witek Tadeusz, Tadeusz Górski, Henryk Kern. 1993. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej rolnictwa według gmin (Valorisation of the agricultural production space of agriculture by communes). Puławy: IUNG.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558102

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.