PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 (64) | 269--293
Tytuł artykułu

Polska w Unii Europejskiej - sukcesy, porażki, zagrożenia i perspektywy

Warianty tytułu
Poland in the Europe an Union: Successes, Failures, Threats and Prospects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest próba dokonania bilansu dotychczasowego członkostwa Polski w Unii Europejskiej (UE), czyli zestawienie poniesionych kosztów i osiągniętych korzyści (zysków i strat) oraz analiza sukcesów i porażek polskiej polityki unijnej w latach 2004-2019, a także ukazanie jej perspektyw na tle sytuacji w UE dziś i w przyszłości. Podmiotem tego artykułu jest więc Polska po piętnastu latach w Unii Europejskiej, a przedmiotem jest próba pokazania wpływu akcesji na sytuację społeczno-polityczną i gospodarczą Polski oraz na zmianę jej pozycji i roli na arenie międzynarodowej. Mówiąc wprost, jest on poświęcony pozytywnym i negatywnym skutkom akcesji Polski do UE oraz perspektywom naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Te zaś nie napawają optymizmem. W opracowaniu tym próbuję odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących UE, jej przyszłości i ewentualnemu polexitowi oraz stawiam wiele hipotez i tez odnośnie do członkostwa Polski w UE oraz Unii i jej perspektyw. Między innymi stwierdzam, że dla akcesji i członkostwa Polski w UE nie było i nie ma alternatywy, że UE wymaga jednak dalszego pogłębiania i poszerzania, bez których to procesów grozi jej marginalizacja w stosunkach międzynarodowych i rozpad. Kolejna teza, to konstatacja, że polexit będzie zgubą dla Polski, gdyż znajdzie się ona wówczas między imperialną Rosją i nacjonalistycznymi Niemcami. Należy więc uczynić wszystko, aby do tego nigdy nie doszło. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present the assessment of Poland's membership in the European Union (EU), i.e. present a list of cost incurred, benefits obtained (profits and losses) and an analysis of successes and failures of the Polish policy towards the EU in the period 2004-2019, as well as to show its prospects against the background of the EU situation today and in the future. Therefore, the article focuses on the issue of Poland after fifteen years of membership of the European Union and attempts to demonstrate the influence of accession on the social, political and economic situation of Poland and on the change in its position and role on the international arena. Straightforwardly, it is devoted to positive and negative results of Poland's accession to the EU and prospects for our membership of the European Union. And these are not optimistic. I am trying to answer a few questions concerning the EU, its future ad potential Polexit, and I am formulating many hypotheses and theses concerning Poland's membership of the EU as well as the EU and its prospects. Inter alia, I state that there was no alternative for Poland's accession and membership of the EU, but the EU needs intensifying and broadening as without those processes it will face marginalisation in international relations and disintegration. Another thesis is that Polexit will be a disaster for Poland because it will find itself between imperial Russia and nationalistic Germany. It is necessary to do everything to avoid it. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
269--293
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Studiów Politycznych PAN
Bibliografia
 • Beniuszyc P., Brońmy się przed polexitem, "Gazeta Wyborcza", 3.01.2019.
 • Bielecki P., Kto zmięknie pierwszy - Unia Europejska czy Putin?, "Gazeta Wyborcza", nr 16, 7.01.2015.
 • Bielecki T., Trudny rok w Brukseli, "Gazeta Wyborcza", 2.01.2019.
 • Brzeziecki A., Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera, Znak, Kraków 2015.
 • Budzisz M., Rosyjska polityka "zarządzania konfrontacją", "Dziennik Gazeta Prawna", 7.11.2018.
 • CBOS, Polityka zagraniczna Polski - oceny i postulaty. Komunikat z badań, nr 56/2018, Warszawa kwiecień 2018.
 • CBOS, Polska w Unii Europejskiej. Komunikat z badań nr 166/2018, Warszawa grudzień 2018.
 • Cedro M., Osiecki G., KE chce obciąć fundusze. Ale Rada UE nie chce na to pozwolić, "Dziennik Gazeta Prawna", 13.12.2018.
 • Ciesielska-Klikowska J., Polski zwrot na Zachód. Współpraca polsko-niemiecka na rzecz integracji Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską (1990-2004), [w:] Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń, M. Pietrasik, M. Stelmach, K. Żakowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Fiszer J.M., Stanowisko Rosji wobec akcesji Polski do NATO i Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2018 nr 1(60).
 • Fiszer J.M., Niemcy i Francja w Unii Europejskiej po brexicie, "Rocznik Polsko-Niemiecki" nr 26/2018.
 • Fiszer J.M., Szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej po Brexicie. Implikacje dla Polski, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2017 nr 4(59).
 • Fiszer J.M. (red.), Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015.
 • Fiszer J.M., Polska w Unii Europejskiej: 2004-2018. Próba bilansu, "Biuletyn Analiz i Opinii" nr 03/2018(32).
 • Fiszer J.M., System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego, ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.
 • Fiszer J.M., The Treaty of Good Neighbourship and Friendly Cooperation of 17 June 1991 between the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany: origin, aims and implementation. Successes, failures and prospects in the context of the migration crisis in Europe, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2018 nr 3(62).
 • Fiszer J.M., Pozytywne i negatywne doświadczenia Polski po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] J.M. Fiszer (red.), Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie, ISP PAN, Warszawa 2015.
 • Gomułka S., Budżet pełen innowacji, "Rzeczpospolita", 4.07.2018.
 • Graczyk R., Od uwikłania do autentyczności. Biografia polityczna Tadeusza Mazowieckiego, Zysk i S-ka, Warszawa 2015.
 • Grzeszczak A., Gospodarka siada, oczekiwania rosną, "Polityka", 2.01-8.01.2019.
 • Janicki M., Ucieczka na Zachód, "Polityka", nr 34(3256), 26.03-1.04.2014.
 • Kaczmarski M., Polityka Rosji wobec Unii Europejskiej, Raporty i Analizy Centrum Studiów Międzynarodowych 2016, nr 8.
 • Koziej S., Potrzeba nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, "Bezpieczeństwo Narodowe", nr IV(20), 2011.
 • Krasowski R., Imperium świętego spokoju, "Polityka", nr 29 (2936), 7-13.05.2014.
 • Krzemiński A., Car jest nagi "Polityka", nr 29 (2967), 8.02.2017.
 • Łuczak A., Porozumienie przy "Okrągłym Stole", [w:] K. Leszczyńska (red.), Rzeczpospolita Polska 1989-2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Madej M., Wpływ udziału we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony na polską politykę bezpieczeństwa, [w:] F. Tereszkiewicz (red.), Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013.
 • Ministerstwo Finansów, Transfery finansowe pomiędzy Polską a budżetem UE według stanu na dzień 28 lutego 2018 r., www.mf.gov.pl [dostęp: 30.03.2018].
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE, Warszawa 2015.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polskie 10 lat w Unii. Raport, Warszawa 2014.
 • Miszczak K., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, "Sprawy Międzynarodowe" nr 4, 2007.
 • Mniej Europy, więcej Europy. Z Iwanem Kraszewem rozmawia Adam Leszczyński, "Gazeta Wyborcza", nr 28, 31.05-1.06.2014.
 • Nałęcz T., Czas przełomu, "Polityka", 2.08.2019.
 • Orzechowski M., Gospodarka spowalnia. Rozczarowujące dane, "Gazeta Wyborcza", 23.01.2019.
 • Ostrowski M., Koniec marzeń, "Polityka", nr 6 (3421), 4-10.06.2014.
 • Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej. Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2015.
 • Radziwinowicz W., Pełzający anszlus Białorusi, "Gazeta Wyborcza",31.12.1918-1.01.2019.
 • Schulz M., Skrępowany olbrzym. Ostatnia szansa Europy, MUZA SA, Warszawa 2014.
 • Sługocki J. (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Wydawnictwo PRESSCOM, Wrocław 2014.
 • Stolarczyk M., Dylematy bezpieczeństwa Polski w kontekście kryzysu i konfliktu ukraińskiego w latach 2013-2014, [w:] K. Czornik, M. Lakomy (red.), Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 • Świerczyński M., Zjednoczmy wszystkie siły, "Polityka" nr 36(3176), 5-11.09.2018.
 • Tereszkiewicz F. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013.
 • The U.S. Drops Out of the Top 10 in Innovation Ranking, www.bloomberg.com [dostęp: 07.08.2018].
 • Wielowieyski A., Tadeusz Skuteczny, "Gazeta Wyborcza", nr 38, 12-13.09.2015.
 • Witkowska M. (red.), Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • Wojtaszczyk K.A., Mizerska-Wrotkowska M., Jakubowski W. (red.), Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 • Wojtkowska-Łodej G., Bąk H. (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Bilans dziesięciu lat członkostwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014.
 • Wójcik Ł., Nowa Hanza, "Polityka", 2-8.01.2019.
 • Żołędowski C., Rysz-Kowalczyk B., Duszczyk M. (red.), Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558140

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.