PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 397--408
Tytuł artykułu

The New Role of Audit Committee and Concept of Integrated Audit Programme in Insurance Undertakings and Reinsurance Undertakings

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The New Role of Audit Committee and Concept of Integrated Audit Programme in Insurance Undertakings and Reinsurance Undertakings
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Nowa rola komitetu audytu i koncepcja zintegrowanego programu audytu w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji Komitet audytu i system kontroli wewnętrznej stanowią zasadnicze elementy sprawowanego corporate governance w polskim sektorze instytucji ubezpieczeniowych. Istotnym uzupełnieniem funkcji kontroli wewnętrznej w instytucji jest rewizja finansowa, wykonywana przez biegłego rewidenta, jak również zewnętrzny nadzór finansowy. W opracowaniu opisano wpływ nowelizacji przepisów prawnych i innych regulacji na tworzenie wewnętrznego systemu nadzoru w instytucjach sektora ubezpieczeń. Omówiono rolę, funkcje i zadania komitetu audytu jako organu wspomagającego efektywny nadzór wewnętrzny w instytucjach sektora ubezpieczeń. Artykuł prezentuje autorską koncepcję zintegrowanego programu audytu w instytucjach tego sektora. Metodą badawczą przyjętą w opracowaniu jest analiza regulacji z zakresu nadzoru wewnętrznego i wnioskowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
The audit committee and internal control system should be a mainstay of internal control performed in a polish insurance sector institutions in terms of corporate governance. An important element complementing the internal control function in an organization is financial review performed by a certified external auditor, as well as the external financial supervision. It describes the impact of the amendment of laws and other regulations on the development of the present internal governance and supervision systems in insurance sector institutions. It draws attention to the role and tasks of the audit committee as the bodies supporting effective supervision in insurance sector institutions. The paper presents the author's concept of integrated audit programme in insurance sector institutions. (original abstract)
Twórcy
 • Poznań University of Economics
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (...), (Dz. Urz. UE L 157/87 z 09.06.2006, ze zm.).
 • 2. Dyrektywa 2009/138/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz L 335, z 17.12.2009).
 • 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L. 182 z 29.6.2013).
 • 4. Standard No. 2.2.6. on Enterprise Risk Management for Capital Adequacy and Solvency Purposes, International Association of Insurance Supervisors 2008, www.iaisweb.org. (10.03.2011).
 • 5. Kiedrowska M., Szczepankiewicz E.I, Internal control in the concept of integrated Enterprise Risk Management (ERM) system in insurance undertakings [w:] Zarządzanie finansami - doświadczenia i perspektywy globalizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 640 (Finanse, Rynki, Ubezpieczenia Nr 38), Szczecin 2011.
 • 6. Rekomendacje dotyczące funkcjonowania komitetu audytu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, listopad 2010.
 • 7. Report of COSO II: Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadeway Commision 2004, USA, www.sox-online.com /coso_ cobit.html (10.03.2011).
 • 8. Report of COSO: Internal Control - Integrated Framework (1992, 1994), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadeway Commision, USA, www.soxonline. com/coso_ cobit.html. (10.03.2011).
 • 9. Szczepankiewicz E.I., The conditions and rules of internal audit in local governments units [w:] Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, (red.) E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe nr 30 Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010.
 • 10. Szczepankiewicz E.I., Kiedrowska M., Organizacja audytu wewnętrznego w zakładach ubezpieczeń w świetle Solvency II oraz standardów audytu [w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, (red.) W. Ronka Chmielowiec, Prace naukowe UE we Wrocławiu 228, Wrocław 2011.
 • 11. Szczepankiewicz E.I., The role and tasks of the Internal Audit and Audit Committee as bodies supporting effective Corporate Governance in Insurance Sector Institutions in Poland, Oeconomia Copernicana 2012 nr 4, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PTE, Toruń 2012.
 • 12. The International Standards for the Professional Practice of Internal Audit (1998, 2001, 2009, 2012), The Institute of Internal Auditors (IIA), USA, www.iia.org (10.03.2013)
 • 13. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2006, Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.).
 • 14. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2013, poz. 950 ze zm.).
 • 15. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009, Nr 77, poz. 649).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558786

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.