PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 409--422
Tytuł artykułu

W kierunku standaryzacji rachunkowości jednostek sektora publicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
In the Standardization of Accounting of Public Sector Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości jednostek gospodarczych jest procesem który trwa od wielu lat. Coraz częściej akcentowana jest również w zakresie rachunkowości sektora publicznego. Standardy w tym obszarze są oparte na MSR i MSSF, choć główne cele ujednolicania zasad rachunkowości sektora publicznego są częściowo odmienne od stawianych przed sektorem prywatnym. Porównywalność sprawozdań finansowych sektora publicznego jest istotna z perspektywy oceny inwestycji w skarbowe instrumenty dłużne, alokacji i wykorzystania środków publicznych oraz grupowania danych statystycznych o długu publicznym i deficycie budżetowym. Cele te są szczególnie silnie akcentowane na rynku UE, na którym coraz szerzej podejmowane są działania w kierunku adaptacji standardów IPSAS. (abstrakt oryginalny)
EN
Harmonization and standardization of accounting system for entities is a proces that lasts for many years. It is highly stressed recently to be implemented in a public sector accounting. Accounting standards in that area based on IAS and IFRS, although the main objective of public sector accounting standardization partly differs from those specific for private sector. Ability to compare financial statements in public sector is important for analyzing investment in treasury debt securities, utilization of public funds and assessing statistical data on public debt and budget deficit. Those objectives are strongly emphasized on the EU market, where actions towards adaptation of IPSAS are growing. (original abstract)
Twórcy
 • Poznań University of Economics
Bibliografia
 • 1. Adamek-Hyska D., Kierunki harmonizacji rachunkowości jednostek sektora publicznego [w:] Problemy harmonizacji rachunkowości, A.M. Kostur (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 73, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
 • 2. Aggestam-Pontoppidan K., Selecting International Standards for Accrual-Based Accounting in the Public Sector: IPSAS or IFRS? "Journal of Government Financial Management" fall 2011.
 • 3. Bednarek P., Stan i znaczenie harmonizacji rachunkowości sektora publicznego w Unii europejskiej [w:] M. Kwiecień (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1158, Wrocław 2007.
 • 4. Call for proposals 21040/2014/003 Preparatory work for the modernisation of public sector accounting systems on an accruals basis. European Commission, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6389624/A4-call-for-proposals.pdf, (27.04.2015).
 • 5. Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements. International Public Sector Accounting Standards Board, 2014 ed., 2014.
 • 6. http://www.ifac.org/public-sector, (09.04.2015).
 • 7. http://www.instytut.skwp.pl/Zmiany,w,MSR,MSSF,s1525.html, (29.04.2015).
 • 8. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitetstandardow-rachunkowosci/o-komitecie, (24.04.2015).
 • 9. http://www2.ifac.org/public-sector, (29.04.2015).
 • 10. International Public Sector Accounting Standards Board Fact Sheet. IPSASB, April 2014, http://www2.ifac.org/public-sector, (25.04.2015).
 • 11. Kaczurak-Kozak M., Charakter Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego i ich przydatność - opinie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2013, nr 61, t. 2. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 12. Kamela-Sowińska A., Standaryzacja a harmonizacja [w:] Rachunkowość zaawansowana t. 2: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, A. Kamela-Sowińska (red.), Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 2010.
 • 13. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Mirosława Sekuły - z upoważnienia ministra - na zapytanie 1304 w sprawie przeprowadzenia oceny przydatności międzynarodowych standardów rachunkowości sektora publicznego, www.sejm.gov.pl, (24.04.2015).
 • 14. Oleksyk P., Standaryzacja rachunkowości budżetowej. http://www.taxfin.pl/artykul, 2162,Standaryzacja_rachunkowosci_budzetowej.html, (14.04.2015).
 • 15. Points R.J., Bradbury S., International Public Sector Accounting Standards, "Journal of Government Financial Management", Spring 2001; 50, 1.
 • 16. Public consultation - Assessment of the suitability of the International Public Sector Accounting Standards for the Member States. Summary of responses, European Commission, Luxembourh=g, 18.12.2012; www.ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/752720/D4_2012-EN.PDF, (25.04.2015).
 • 17. Public Consultation on future EPSAS governance prinicples and structures: Draft report. European Commision, TP EPSASgov 14/04, Luxembourg, 22.03.2014, https://circabc.europa.eu/sd/a/3166235f-ee91-4de2-9c4c-8543643d038d/Agenda%20item%203%20-%20Draft%20report%20on%20public%20consultation.pdf, (29.04.2015).
 • 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 128, poz. 861 z późn. zm.
 • 19. Sanderson I., Van Schaik F., Public Sector Accounting Standards. Strengthening accountability and improving governance, "Accountancy Ireland", Oct. 2008; 40, 5.
 • 20. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego "W kierunku wdrożenia zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicznego w państwach członkowskich. Przydatność MSRSP dla państw członkowskich". Bruksela 06.03.2013, COM(2013) 114 final, Bruksela 06.03.2013. www.epsas.eu (25.04.2015).
 • 21. Strojek-Filus M., Qualitative Characteristics of Financial Information Presented in Financial Statements according to IFSR/IAS versus the Information Function-Contribution to the Discussion, "Journal of Interdisciplinary Research", AD ALTA 2013, Vol. 03, Issue 01.
 • 22. Surdykowska S., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze 1999.
 • 23. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • 24. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558788

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.