PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 439--451
Tytuł artykułu

Fuzja spółek w aspekcie prawnym i bilansowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Merger of the Companies in Terms of Legal and Balance Sheet
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Fuzje i przejęcia są bardzo często spotykanymi formami połączeń występującymi we współczesnej gospodarce. Wartość transakcji fuzji i przejęć w 2014 roku osiągnęła poziom ponad 1 biliona dolarów, co potwierdza postawioną wcześniej tezę. Identyfikacja różnic pomiędzy tymi formami połączeń pozwala na zrozumienie ich właściwego charakteru. Właściwa metoda ujęcia księgowego fuzji już wcześniej stanowiła przedmiot szerokich dyskusji. Metoda przejęcia jest obecnie jedynym sposobem rozliczania połączeń gospodarczych w świetle nowego i ciągle doskonalonego MSSF 3 "Połączenia przedsięwzięć". Jednak nie oddaje on charakteru transakcji fuzji. Problem ten szczególnie dotyczy transakcji opartej na wymianie instrumentów kapitałowych. Celem artykułu jest analiza obecnych regulacji prawnych w tym zakresie. Przedstawienie dyskusji nad metodą łączenia udziałów poprzez zrozumienie istoty fuzji pozwoli na diagnozę potrzeby opracowania i wdrożenia nowej metody prezentacji tej transakcji w sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Mergers and acquisitions are often common forms of connections occurring in the modern economy. The value of mergers and acquisitions in 2014 reached more than $ 1 trillion, which confirms the thesis pronounced earlier. Recognition the differences between these forms of connections allows us to understand their proper nature. The applicable method of accounting for the merger already was the subject of extensive discussions. The acquisition method currently is the only way to accounting for business combinations based on the new and ever improving IFRS 3 "Business Combinations". However it does not reflect the nature of mergers. This problem has applied particularly to transactions based on the exchange of equity instruments. The aim of this article is analyse the current legal regulations in this regard. Presentation of discussion on pooling of interests method by understanding the essence of the merger will allow the diagnosis of the need to develop and implement new methods of presentation mergers in the financial statements. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bauer K., Toborek-Mazur J., Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS: the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland, IFRS: Global Rules & Local Use: Proceedings of the 2nd International Scientific Conference, Prague, October 10, 2014 / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Olomouc: Dostál Jiří - NAVEP, 2014.
 • 2. Biuletyn MSSF, Naprzeciw Standardom, Deloitte, Wydanie 05/2011, czerwiec 2011.
 • 3. DePamphilis D.M, Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring activities, Academic Print of Elsevier, San Diego CA 2012, USA.
 • 4. DePamphilis D.M, Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities: An Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions, Academic Press, 2009.
 • 5. Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • 6. Hazel J., Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, K.E. Liber, Warszawa 2000.
 • 7. Helin A., Zorde K., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • 8. Janik W., Paździor A., Zarządzanie finansami spółki kapitałowej, PWE, Warszawa 2010.
 • 9. Janowicz M., Interpretacja połączenia jednostek gospodarczych - porównawcza analiza literaturowa,,,Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 45, 2012.
 • 10. Johnson H., Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, LIBER, Warszawa 2000.
 • 11. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t 1,-2; IASB, SKwP, Warszawa 2012.
 • 12. MSSF zatwierdzone w UE, Aktualności MSSF, nr 71, 2009.
 • 13. Szczepankowski P., Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000. 14. Toborek-Mazur J., Holding jako podmiot rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 15. Toborek-Mazur J., Metoda przejęcia jako sposób prezentacji połączeń w międzynarodowych standardach rachunkowości, [w:] Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2014.
 • 16. Rozporządzenie Komisji [WE] NR 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie [WE] nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem [WE] nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej [MSSF] 3.
 • 17. Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2013 r., poz 330 z późn. zm.).
 • 18. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z póz zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558796

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.