PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 377 | 136--152
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiekiem w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Age Management in the Process of Building a Competitive Complexity Advantage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna gospodarka powszechnie już zyskała miano "gospodarki opartej na wiedzy", a zatem jest to gospodarka, w której ciągle wzrasta znaczenie kapitału intelektualnego. Kapitał ludzki staje się podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej, gdyż pozostałe składniki majątku przedsiębiorstwa jako mierzalne łatwiej poddają się standaryzacji i stają się w pełni porównywalne. Ludzie stanowią zatem współcześnie najważniejszy zasób strategiczny organizacji i decydują o jej przewadze nad konkurencją. Konsekwencją przejścia gospodarki światowej od przemysłowo-handlowej do informatyczno- usługowej wydaje się być zmiana tradycyjnego podejścia zasobowego na rzecz myślenia strategicznego, nakazującego długookresowe spojrzenie prorozwojowe. Celem artykułu jest zatem wykazanie, iż podstawę budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw stanowi kapitał ludzki zróżnicowany pod względem wiekowym. W pierwszej części artykułu przedstawiono znaczenie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym. Druga część tekstu została poświęcona procesowi zarządzania wiekiem w celu przedstawienia ujęcia definicyjnego. W ostatniej części opracowania podjęto próbę analizy działań w zakresie zarządzania wiekiem, które mogą być implikowane w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia ich przewagi konkurencyjnej na rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary economy has already generally gained the name of a "knowledge-based economy", and hence its essence of an economy in which the importance of intellectual capital is enormous and still growing. Human capital becomes the basic source of competitive advantage because the remaining components of the company's assets as measurable are easier to standardize and become fully comparable. People are now the most important strategic resource of the organization and decide about its advantage over competition. The consequence of the change in the nature of the global economy, from the industrial and commercial to the the economy based on IT and services, seems to be the devaluation of the traditional resource approach for strategic thinking, requiring a long-term pro-development perspective. The aim of the article is, therefore, to show that the basis for building a competitive advantage of contemporary enterprises is human capital, diversified in terms of its age. The first part of the article presents the importance of building a company's competitive advantage in theoretical terms. The second part of the text is devoted to the process of age management in order to present a definitional approach. The last part of the study attempts to analyze the activities in the field of age management, which may be implied in enterprises in order to increase their competitive advantage on the market.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
136--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", No. 1, s. 99-120.
 • Bąk M., Kulawczuk P., Szcześniak A. (2006), Kultura zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 • Dubanik J., Kubacka J. (2010), Ageizm [w:] M. Branka, D. Cieślikowska (red.), Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, Villa Decius, Kraków.
 • Giza-Poleszczuk A., Góra M., Liwiński J., Sztanderska U. (2008), Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Graniewska D., red. (1999), Warunki życia emerytów i rencistów, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Haffer R. (2003), Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Hamel G., Prahalad C.K. (1990), The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", No. 5/6, s. 79-91.
 • Jaroszewska-Ignatowska I. (2005), Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek na rynku pracy - aspekty prawne [w:] B. Tokarz (red.), Stop dyskryminacji ze względu na wiek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Kononowicz M., Michałowska J., Majewska A. (2010), Osoby w wieku 50+ na mazowieckim rynku pracy, PBS DGA Sp. z o.o., Human Capital Business Sp. z o.o., Sopot.
 • Krzyżanowska Ł. (2007), Raport socjologiczny z badania ankietowego osób w wieku okołoemerytalnym, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Leśniewska A., Romanowicz K., Kozłowski P. (2011), Vademecum z zakresu zarządzania wiekiem, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Liwiński J., Sztanderska U. (2010), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa.
 • Ludwiczyński A., Trochimiuk R. (2005), Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, "Organizacja i Kierowanie", nr 1(120), s. 55-56.
 • Macias J. (2008), Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 11-14.
 • Mikuła B. (2010), Bariery realizacji procesów organizacyjnego uczenia się w praktyce [w:] Problemy pracy i polityki społecznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Wydawnictwo UE, Kraków.
 • Naegele G., Walker A. (2006), A Guide to Good Practice in Age Management. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2005/137/en/1/ef05137en.pdf (dostęp: 26.08.2018).
 • Porter M.E. (1999), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Romer M.T. (2005), Dyskryminacja ze względu na wiek w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych - wybrane zagadnienia [w:] B. Tokarz (red.), Stop dyskryminacji ze względu na wiek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Rosłanowska-Plichcińska K., Jarosiński M. (1996), Granice konkurencji. Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa.
 • Rzempała J. (2007), Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 227.
 • Schimanek T. (2005), Aktywność zawodowa osób starszych w kontekście problemu dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy [w:] B. Tokarz (red.), Stop dyskryminacji ze względu na wiek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. (2002), Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 7-10.
 • Taylor P. (2006), Employment Initiatives for an Ageing Workforce in the EU15, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 • Teece D., Pisano G. (1994), The Dynamic Capabilities of Firms. An Introduction, "Industrial and Corporate Change", No. 3, s. 537-556.
 • Walker A. (1997), Combating Age Barriers in Employment. European Research Report, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 • Woźniak-Hasik Z. (2007), Problem dyskryminacji ze względu na wiek, Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, Warszawa.
 • [www 1] Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=21878&html_tresc_id=511&html_klucz=19558&html_klucz_spis (dostęp: 26.08.2018).
 • [www 2] Eurolink Age, http://www.encyclo.co.uk/define/Eurolink%20Age, http://www.euseniorunion.info/en/activities/volunteering/en19-Eurolink_Age.pdf (dostęp: 26.08.2018).
 • [www 3] Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2011 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament rynku pracy, https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7506/1/1/2011%20Osoby%20powyzej%2050%20r.%20z.%20na%20rynku%20pracy%20w%202011%20roku.pdf (dostęp: 26.08.2018).
 • [www 4] Zarządzanie wiekiem - szansa dla przedsiębiorców. Mini przewodnik zarządzania wiekiem (2010), Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, http://solid.home.pl/pdf4/miniprzewodnik.pdf (dostęp: 26.08.2018).
 • [www 5] Z wiekiem na plus 45+. Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy z zakresu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Vademecum z zakresu zarządzania wiekiem (2011), PARP, Warszawa, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/18991zwiekiemraport2013.pdf (dostęp: 26.08.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558872

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.