PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 189--196
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo żywności w kontekście regulacji prawnych

Autorzy
Warianty tytułu
Food Safety in the Context of Legislation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza wybranych regulacji prawnych obejmujących kwestię bezpieczeństwa żywności, dotyczącą zarówno bezpieczeństwa zdrowotnego, jak i ochrony interesów ekonomicznych konsumentów oraz przedstawienie instytucjonalnej możliwości ochrony konsumentów na rynku żywności w tym obszarze. W wyniku dokonanej analizy wybranych regulacji prawnych można stwierdzić, że istnieje wiele aktów prawnych obejmujących problematykę bezpieczeństwa żywności. Następujące zmiany w prawie żywnościowym, a także tworzenie nowych organizacji na poziomie Unii Europejskiej, zajmujących się m.in. zapobieganiem fałszowaniu żywności, przyczynią się do zapewnienia wyższego poziomu ochrony konsumentom na rynku żywności w Unii Europejskiej, w tym także i w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The study aims to analyse selected legal regulations concerning the issue of food safety, regarding both health safety and protection of consumers' economic interests as well as to present institutional possibilities of consumer protection in the food market in this area. As a result of the analysis of selected legal regulations, it can be concluded that there are numerous legal acts covering the issue of food safety. Changes that occur in food law as well as creation of new organizations at the level of the European Union preventing food counterfeiting, will contribute to ensuring a higher level of consumer protection on the food market in the European Union, including Poland.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
189--196
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. EC . 2016. The EU Food Fraud Network and the System for Administrative Assistance & Food Fraud Annual Report, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/food-fraud-reports_20170505_minutes.pdf, access: 12.10.2017.
 • 2. Frewer Lynn J., Ivo A. van der Lans, Arnout R.H. Fischer, Machiel J. Reinders, Davide Menozzi, Xiaoyong Zhang, Isabelle van den Berg, Karin L. Zimmermann. 2013. Public perceptions of agri-food applications of genetic modification - A systematic review and meta-analysis. Trends in Food Science & Technology 30 (2): 142-152.
 • 3. GIS (Główny Inspektor Sanitarny). 2018a. Ostrzeżenia publiczne (Public warnings), https://gis.gov.pl/kategoria/zywnosc-i-woda/normy-i-prawo/ostrzezenia-publiczne-dot-zywnosci/, access; 10.11.2018.
 • 4. GIS. (Główny Inspektor Sanitarny). 2018b. Przydatne informacje i akty prawne dotyczące GMO (Useful information and legal acts regarding GMOs), https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/gmo, access: 10.11.2018.
 • 5. KE. 2017. Zawiadomienie Komisji z dnia 26.9.2017 r. w sprawie stosowania prawa UE w zakresie żywności i ochrony konsumenta w odniesieniu do kwestii związanych z podwójną jakością produktów - Szczególny przypadek żywności z 26.09.2017 (Commission Notice of 26/09/2017 on the application of EU law on food and consumer protection in relation to issues related to the double quality of products - Special case of food from 26/09/2017). C(2017) 6532 final, https://www.gov.pl/documents/912055/913531/zawiadomienie_Komisji_26_09_2017.pdf/73af9bb3-ef9a-84c-2e47-403da0d28a57.
 • 6. Korzycka Małgorzata. 2017. Bezpieczeństwo żywności. [W] System prawa żywnościowego (The food law system), ed. Małgorzata Korzycka, Paweł Wojciechowski, 235-264. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 7. Kowalczyk Stanisław. 2016. Bezpieczeństwo i jakość żywności (Food safety and quality). Warszawa: PWN.
 • 8. Ozimek Irena. 2006. Bezpieczeństwo żywności w aspekcie ochrony konsumentów w Polsce (Food safety and consumer protection in Poland). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • 9. Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety). OJ L 31, 1.2.2002.
 • 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001). OJ L 327, 11.12.2015.
 • 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, CouncilDirectives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC). OJ L 95, 7.4.2017.
 • 12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Tekst jednolity (Act of December 21, 2000 on the commercial quality of agri-food products. Consolidated text). Dz.U. 2017, poz. 2212, 2018, poz. 664, 650, 1633.
 • 13. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Tekst jednolity (Act of 25 August 2006 on food and nutrition safety. Consolidated text). Dz.U. 2018, poz. 1541 z późn. zm.
 • 14. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Tekst jednolity (Act of 23 August 2007 on combating unfair commercial practices. Consolidated text). Dz.U. 2017, poz. 2070.
 • 15. Żakowska-Biemans Sylwia. 2011. Bezpieczeństwo żywności jako czynnik determinujący zachowania konsumentów na rynku żywności (Food safety as a factor determining consumers' behavior on the food market). Problemy Higieny i Epidemiologii 92 (3): 621-624.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558916

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.