PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 7 | nr 2 Effective Management for Entrepreneurship, Improved Competitiveness and the Environment | 7--24
Tytuł artykułu

Determinants of Entrepreneurship and Innovation Development in Local Areas of Economic Activity : a Case Study Analysis

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study focuses on the analysis and evaluation of the determinants of entrepreneurship and innovation development in the local special economic zones. The potential of these areas is growing and has the following features: internal cooperation within the zone aimed at a network model, as well as external cooperation with local entities, thus altering the model of management of the territorial self-government. Among many other specific zones, the particularity of the Wieliczka Special Economic Zone is worthy of special attention due to its economic uniqueness. The town of Wieliczka is a specific region due to its successful restructuring from an industrial area into a service area. The Wieliczka Salt Mine, known as an absolute phenomenon in terms of its close location to Krakow, with strong air pollution - one of the highest levels worldwide - and at the same time offering a range of services including health services focusing on combating health issues caused by air pollution, is of special interest. The focus on this specific region is not merely due to the aforementioned situation but also due to the fact that research conducted in the Wieliczka Special Economic Zone indicates that external cooperation in the local special economic zone lags behind in social activities, such as culture, education and tourism. Simultaneously, enterprises located in the zone are insufficiently oriented towards the development of entrepreneurship and innovation, in spite of the range of instruments of support in existence in this area. Based on these findings, it is recommended that the development of entrepreneurship and innovation in these areas should take account of both the social and the economic aspects. The main research problem is to determine the direction of entrepreneurship and innovation development as important resources determining the competitive advantage of economic activity zones. The study henceforth attempted to contribute to addressing the problem of whether the intensity of the cooperation of entities located in the local special economic zone mobilises companies to develop entrepreneurship and innovations. The research shows that entrepreneurship and innovations inspire the process of shaping the model of economic activity zones. (original abstract)
Twórcy
 • WSB University, Dąbrowa Górnicza, Poland
 • Jagiellonian University, Kraków, Poland
Bibliografia
 • Bojar, E., Machnik-Słomka, J. (2014), Model potrójnej i poczwórnej Helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 76(1923): 99-111.
 • Bogoviz, A., Ragulina, Y., Kutukova, E. (2016), Economic zones as a factor of increased economic competitiveness of the region, International Journal of Economics and Financial, 6(S8), 1-6.
 • Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B., (2013), Challenges and problems of knowledge management in enterprises in Poland, China-USA Business Review, 12(2): 149-162. DOI: 10.17265/1537- 1514/2013.02.006
 • Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B., Kusio, T. (2018), Social innovativeness of selected SMEs in Poland: A comparative case study, in: K. Szczepańska-Woszczyna, Z. Dacko-Pikiewicz (Eds.), Innovation processes in the social space of the organization, New York: Nova Science Publishers.
 • Boter, H. (2006), SME perspectives on business support services: The role of company size, industry and location, Strategic Direction, 22(2): 244-258, https://doi.org/10.1108/14626000510594638
 • Bratnicki, M. (2001), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Brol, R. (2008), Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej, in: R. Brol (Ed.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 3(1203): 52-61.
 • Clarke, S. (1982), Enterprise zones: Seeking the neighbourhood nexus, Urban Affairs Quarterly, 18: 53-71. https://doi.org/10.1177/004208168201800106
 • Dvorsky, J., Popp, J., Virglerova, Z., Kovács, S., Oláh, J. (2018), Assessing the importance of market risk and its sources in the SME of the Visegrad Group and Serbia, Advances in Decision Sciences, 22(A) 22nd Anniversary Special Issue, 1-25.
 • Francik, A., Kosała, M. (2003), Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 622: 93-111.
 • Francik, A., Kosała, M. (2008), Kreowanie otoczenia innowacyjnego dla małych i średnich Przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 769: 13-23.
 • Freeman, R.E., Moutchnik, A. (2013), Stakeholder management and CSR: Questions and answers, UmweltWirtschaftsForum, 21(1-2): 5-9. https://doi.org/10.1007/s00550-013-0266-3
 • Global Employment Trends Brief (2007), International Labour Office.
 • Gancarczyk, J. (2018), Przestrzenne uwarunkowania przedsiębiorczości, in: Z.J. Makieła, M.M. Stuss (Eds.), Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo, Warszawa: C.H. Beck.
 • Grycuk, A., Russel, P. (2014), Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w tworzenie instytucji wspierających przedsiębiorczość, Studia BAS, 1(37): 65-83.
 • Godlewska-Majkowska, H., Komor, A., Typa, M. (2016), Special economic zones as growth and anti-growth Poles as exemplified by Polish regions, Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4): 189-212. DOI: 10.15678/EBER.2016.040412
 • Guangwen, M. (2003), The theory and practice of free economics zones: A case study of Tianjin, People's Republic of China, Ph.D. dissertation, Combined Faculties for the Natural Sciences and for Mathematics of Ruprecht Karls University of Heidelberg, Germany (unpublished).
 • Huczek, M. (2011), Przedsiębiorczość sektora publicznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 1: 19-27.
 • Jabłoński, M. (2011), Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, Warszawa: CeDeWu.
 • Kanyangale, M., (2017), Exploring the strategic leadership of small and medium size entrepreneurs in Malawi, Journal of Contemporary Management, 14(1): 482-508.
 • Kliestikova, J., Janoskova, K. (2017), Branding with understanding: How national profile of consumer influences brand value perception, Marketing and Management of Innovations, 3, 149-157. http://doi.org/10.21272/mmi.2017.3-14
 • Kozłowski, S.J., Marszał, T. (2010), Obszary metropolitalne w Polsce - kontekst spójności terytorialnej i współpracy międzygminnej, in: C. Domański, T. Śmiłowska (Eds.), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, 63: 124-133, Warszawa: Biblioteka Wiadomości Statystycznych.
 • Kożuch, B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa: Placet.
 • Kożuch, B. (2001), Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Zagadnienia ogólne, in: H. Podedworny, H. Wnorowski (Eds.), Gospodarka rolno-żywnościowa Podlasia wobec wyzwań przyszłości (pp. 347-357), Białystok: WSE.
 • Kraśnicka T. (2001), (Ed.), Przedsiębiorczość w sektorze publicznym. Wybrane zagadnienia i wyniki badań, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Law Gazette No. 123, pos. 600
 • Lisiński, M., Sroka, W., Brzeziński, P., Jabłoński, A., Stuglik, J. (2012), Application of modern management concepts by Polish companies - analysis of research results, Organizacija, 45(2): 41-49. DOI: 10.2478/v10051-012-0005-5
 • Lisiński, M., Sroka, W., Brzeziński, P. (2012), Nowoczesne koncepcje zarządzania w kierowaniu przedsiębiorstwami - wyniki badań, Przegląd Organizacji, 1, 26-30.
 • Makieła, Z. (2018), Przedsiębiorczość i innowacyjność - wprowadzenie, in: Z.J. Makieła, M.M. Stuss (Eds.), Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo (pp. 15-42), Warszawa: C.H. Beck.
 • Meyer, N., De Jongh, J.J. (2018), The importance of entrepreneurship as a contributing factor to economic growth and development: The case of selected European countries, Journal of Economics and Behavioral Studies, 10(4): 287-299. DOI: 10.22610/jebs.v10i4.2428
 • Meyer, N., Meyer, D.F. (2017), An econometric analysis of entrepreneurial activity, economic growth and employment: The case of the BRICS countries, International Journal of Economic Perspectives, 11(2): 429-441.
 • Meyer, D.F., Meyer, N. (2016), The relationship between the creation of an enabling environment and economic development: A comparative analysis of management at local governmentsphere, Polish Journal of Management Studies, 14(2): 150-160. DOI: 10.17512/pjms.2016.14.2.14
 • Moravcikova, D., Krizanova, A., Kliestikova, J., Rypakova, M. (2017), Green marketing as the source of the competitive advantage of the business, Sustainability,9, 2218. DOI: 10.3390/su9122218
 • Moura, R., Forte, R. (2013), The effects of foreign direct investment on the host country economic growth - theory and empirical evidence, The Singapore Economic Review, 58(3), DOI: 10.1142/S0217590813500173
 • Nadanyiova, M., Kliestikova, J., Kolencik, J. (2018), Sensory marketing from the perspective of a support tool for building brand value, Economics and Culture, 15(1): 96-104. https://doi.org/10.2478/jec-2018-0011
 • Nagy, J., Oláh, J., Erdei, E., Máté, D., Popp, J. (2018), The role and impact of industry 4.0 and the internet of things on the business strategy of the value chain - the case of Hungary, Sustainability, 10(10), 3491. DOI: 10.3390/su10103491
 • Niestrój, R. (2014), Koniunkturalne uwarunkowania strategii marketingowych - doświadczenia Polski w latach 2000- 2013, Marketing i Rynek, 8 (CD): 590--594.
 • Nita, B. (2016), Teoria interesariuszy a informacja sprawozdawcza na przykładzie pryzmatu dokonań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 87(143): 117-128.
 • Pérez, A., Rodríguez del Bosque, I., (2016), The stakeholder management theory of CSR: A multidimensional approach in understanding customer identification and satisfaction, International Journal of Bank Marketing, 34(5): 731-751. https:// doi.org/10.1108/IJBM-04-2015-0052
 • Potter, J., Moore, B, (2000), UK enterprise zones and the attraction of inward investment, Urban Studies, 37(8): 1279-1311. https://doi.org/10.1080/00420980020080141
 • Richert-Kaźmierska, A. (2010), Władze samorządowe w procesie kreowania przedsiębiorczości, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 1: 269-278.
 • Rubin, B., Richards, C. (1992), A transatlantic comparison of enterprise zone impacts: The British and American experience, Economic Development Quarterly, 6: 431- 443. https://doi.org/10.1177/089124249200600409
 • Sadaf, R., Oláh, J., Popp, J., Máté, D. (2019), Institutional ownership and simultaneity of strategic financial decisions: An empirical analysis in the case of Pakistan Stock Exchange, E&M Ekonomie a Management, 22(1): 172-188 . https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2019-1-012
 • Samul, J. (2016), Zasoby ludzkie jako składnik zintegrowanych narzędzi zarządzania wynikami organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1(108): 106-115.
 • Stabryła, A. (2012), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Stanienda, J. (2011), Determinanty rozwoju stref aktywności gospodarczej, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, 1(17): 255-265.
 • Szczepańska-Woszczyna K. (2018), System wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, in: Z.J. Makieła, M.M. Stuss (Eds.), Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo (pp. 85-120), Warszawa: C.H. Beck.
 • Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.)
 • Wheeler, D., McKague, K., Thomson, J., Davies, R., Medalye, J., Prada, M. (2005), Creating sustainable local enterprise networks, MIT Sloan Management Review, 47(1): 32-40.
 • Wojtyra, B. (2014), Strefy aktywności gospodarczej w teoriach rozwoju lokalnego, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 28: 25-35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558982

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.