PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 6 | 205--211
Tytuł artykułu

Regulacja zachwaszczenia jako czynnik wpływający na opłacalność produkcji łubinu wąskolistnego

Warianty tytułu
Regulation of Weeds as a Factor Affecting the Profitability of Narrow-Leafed Lupine Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie efektywności ekonomicznej zabiegów herbicydowych stosowanych w uprawie łubinu wąskolistnego w aspekcie opłacalności jego produkcji. Krajowa produkcja roślin strączkowych zaledwie w 30% pokrywa zapotrzebowanie na białko potrzebne do produkcji pasz. W ten sposób Polska jest uzależniona od importu śruty sojowej, co w ujemny sposób wpływa na jej bezpieczeństwo żywnościowe. Łubin wąskolistny jest jednym z podstawowych gatunków roślin strączkowych uprawianych w Polsce. Mimo to stosunkowo niewielu rolników decyduje się na jego uprawę ze względu na niską opłacalność, która przede wszystkim związana jest z brakiem optymalnych metod regulacji zachwaszczenia. Badania przeprowadzono na podstawie doświadczenia polowego w układzie bloków zrandomizowanych. Na podstawie uzyskanych wyników określono nadwyżkę bezpośrednią powstałą na skutek zastosowania poszczególnych herbicydów, która dla wszystkich kombinacji była dodatnia. Stwierdzono także ujemną, silną korelację pomiędzy liczbą oraz świeżą masą chwastów a uzyskiwanym plonem. Ponadto stworzono model określający poziom plonów w zależności od stanu i stopnia zachwaszczenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to determine the economic effectiveness of herbicidal treatments used in the cultivation of narrow-leafed lupine in the aspect of the profitability of its production. The domestic production of leguminous plants in only 30% covers the need for protein needed for the production of feed. In this way, Poland is conditioned on the import of soybean meal, which has a negative impact on its food security. Narrow-leaved Lupine is one of the basic species of legumes which are grown in Poland. Nevertheless, relatively few farmers decide to grow it due to low profitability, which is primarily related to the lack of optimal methods of weed control. The research was carried out on the basis of a field experiment in a randomized block arrangement. On the basis of the results obtained, the direct surplus resulting from the use of individual herbicides was determined, which was positive for all combinations. A negative, strong correlation between the number and fresh weight of weeds and the obtained yield was also found. In addition, a model was created to determine the level of yield depending on the condition and degree of weed infestation.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
205--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Bieniaszewski Tadeusz, Gabriel Fordoński. 1994. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na plonowanie odmian łubinu żółtego w rejonie Polski północnej. [W] Materiały konferencyjne "Łubin -białko - ekologia" (The influence of some agrotechnical factors on yielding of yellow lupine varieties inthe area of northern Poland [In] Conference materials "Lupinus - protein - ecology), 333-337. Poznań.
 • 2.FAOSTAT, http://www.fao.org/faostat, dostęp 15.09.2018.
 • 3.Florek Joanna. 2017. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych do produkcji pasz w Polsce (Potential utilization of legumes in feed production in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIX (4): 40-45, doi: 10.5604/01.3001.0010.5162.
 • 4.Florek Joanna, Dorota Czerwińska-Kayzer. 2018. Uwarunkowania rozwoju rynku rodzimych roślin strączkowych w Polsce (Determinants of the market development of native legumes in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XX (5): 55-61, doi: 10.5604/01.3001.0012.6680.
 • 5.Gugała Marek, Krystyna Zarzecka. 2012. Wpływ metod uprawy roli i sposobów pielęgnacji na zachwaszczenie i plonowanie łubinu wąskolistnego odmiany Sonet (The influence of tillage and control methods on weed infestation and yielding of narrow-leaved lubin cultivar Sonet). Fragmenta Agronomica29 (1): 16-24.
 • 6. Jakubiak Sylwia, Kazimierz Adamczewski. 2006. Ochrona przed chwastami na niektórych "małoobszarowych" uprawach rolniczych (Weed control in some minor crops). Progress in Plant Protection 46 (1): 71-80.
 • 7. Jasińska Zofia, Andrzej Kotecki. 1993. Rośliny strączkowe (Legumes). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 8.Kozak Kamila, Renata Galek, Ewa Sawicka-Sienkiewicz, Dariusz Zalewski. 2010. Wybrane elementy struktury plonu nasion w kolekcji łubinu wąskolistnego (Selected elements of seed yield structure in narrow-leaved lupin collection). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 550: 105-111.
 • 9. Panasiewicz Katarzyna, Wiesław Koziara, Agnieszka Faligowska, Łukasz Sobiech, Monika Bartos--Spychała, Grzegorz Skrzypczak. 2015. The influence of selected combinations of herbicides on the value of seeds of narrow leaved lupine (Lupinus angustifolius L.). Progress in Plant Protection 55 (3): 286-290, doi: 10.14199/ppp-2015-050.
 • 10. Piekarczyk Mariusz. 2006. Możliwość redukcji dawki herbicydu Afalon 50 WP przy różnej uprawie pożniwnej pod łubin wąskolistny (Afalon 50 WP herbicide dose reduction potential with a different post-harvest tillage in blue lupin). Acta Scientiarum Polonorum seria Agricultura 5 (1): 37-44.
 • 11. Płaza Anna, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska, Rafał Górski, Emilia Rzążewska. 2017. Plonowanie a zachwaszczenie mieszanek łubinu wąskolistnego z owsem uprawianych na zieloną masę (The yielding and weed infestation of blue lupine mixtures with oat cultivated for green mass). Progress in Plant Protection 57 (2):130-134, doi: 10.14199/ppp-2017-020.
 • 12. Podleśny Janusz, Wacław Strobel, Anna Podleśna, Anna Kotlarz. 2010. Wpływ terminu zbioru na plon i skład chemiczny nasion zróżnicowanych odmian łubinu wąskolistnego (Effect of harvest date on seed yield and chemical composition in differentiated narrow leaved lupin cultivars). Zeszyty ProblemowePostępów Nauk Rolniczych 550: 121-129.
 • 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC). Document 32009R1107.
 • 14. Stawiński Stanisław. 2015. Wybrane zagadnienia z zakresu nasiennictwa i doboru odmian roślin strączkowych [W] Wybrane zagadnienia uprawy roślin strączkowych (Selected problems of growing legumes), ed. Jerzy Księżak, 6-16. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
 • 15. Stupnicka-Rodzynkiewicz Ewa. 2003. Rolnictwo zrównoważone a problem chwastów (Sustainable agriculture and the problem of weeds). Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria 40: 5-13.
 • 16. Szukała Jerzy, Wiesław Koziara, Stanisław Stawiński, Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Grażyna Szymańska, Radosław Kazuś. 2015. Nowe trendy w agrotechnice roślin strączkowych [W] Wybrane zagadnienia uprawy roślin strączkowych (Selected problems of growing legumes), ed. Jerzy Księżak, 28-30. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
 • 17. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Act of 8 March 2013 on plant protection products). Dz.U. 2018, poz. 1310.
 • 18. Wesołowski Marian. 2007. Stan i perspektywy badań nad systemami produkcji roślinnej w warunkach Lubelszczyzny (Status and perspectives of studies on plant production systems in Lublin region). Acta Agrophysica 10 (3): 739-749.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558986

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.