PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 33 | nr 2 Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego = Conditions for Regional and Local Development | 18--30
Tytuł artykułu

Kształcenie osób dorosłych jako czynnik zwiększania poziomu innowacyjności krajów Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Adult Education as a Factor Increasing the Innovativeness of European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy zakłada, że głównym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego i kształtowania się nowych struktur gospodarki jest wiedza. Jest ona niezbędna do generowania i wdrażania szeroko pojętych innowacji. Wiedza zdobyta w wyniku edukacji formalnej szybko się dezaktualizuje lub jest niewystarczająca, stąd powstaje konieczność ciągłego uczenia się. Edukacja dorosłych obejmuje wszelkie formy uczenia się, które są podejmowane po zakończeniu wstępnego kształcenia i szkolenia. Jest realizowana w trzech formach: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Celem opracowania jest zweryfikowanie, czy upowszechnianie się kształcenia osób dorosłych w krajach Unii Europejskiej znajduje odzwierciedlenie w zmianach poziomu innowacyjności. Do realizacji celu opracowania wykorzystano krytyczny przegląd literatury, analizę zastanych danych statystycznych oraz analizę porównawczą. Edukacja pozaformalna i nieformalna dorosłych w postaci szkoleń i kursów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji uznawanych wewnątrz danej instytucji (zakładu pracy, organizacji itp.), stanowi ważny czynnik determinujący poziom innowacyjności gospodarki. Kraje, w których w kształcenie przez całe życie są zaangażowane znaczne zasoby siły roboczej, osiągają lepsze wyniki w poziomie innowacyjności niż kraje, w których ten obszar aktywności edukacyjnej jest niedoceniany.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of a knowledge-based economy assumes that knowledge is the main factor of socio- economic development and the formation of new economic structures. Knowledge is necessary to generate and implement innovations in their broad sense. Knowledge acquired as a result of formal education quickly becomes outdated or insufficient, hence the need for continuous learning. Continuing education includes all the forms of learning that are pursued subsequent to the completion of initial education and training. It is implemented in three forms: formal, semi-formal and informal. The aim of the study is to verify whether the growing popularity of continuing education in the EU member countries is reflected by changes in the level of innovation. The methods used to achieve the study goal included critical review of literature, analysis of the existing statistical data and comparative analysis. The continuing semi-formal and informal education implemented in the form of training sessions and courses that lead to obtaining qualifications recognised within the specific institution (workplace, organisation, etc.) is an important factor determining the level of innovation in the economy. Countries where a significant proportion of labour force is involved in lifelong learning achieve a higher level of innovation than those where this aspect of educational activity is undervalued.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95-109.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2008/WE z 16 grudnia 2008 r. dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 24 grudnia 2008 r. Pozyskano z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/ PDF/?uri=CELEX:=154&from=EN
 • Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie (2011). Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Dziechciarz, J. (2015). Pomiar i wycena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w formalnych i nieformalnych formach kształcenia. W: P. Wdowiński (red.). Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • European Innovation Scoreboard 2018 (2018). Pozyskano z https://www.interregeurope.eu/ policylearning/news/3806/european-innovation-scoreboard-2018/
 • Foley, A. (2004). Dimensions of Adult Learning. Adult education and training in a global era. Open University Press.
 • Fuente, de la A., Ciccone, A. (2003). Human Capital in a Global and Knowledge-based Economy. Paris: European Commission.
 • International Standard Classification of Education ISCED 2011 (2018, 7 listopada). UNESCO Institute for Statistics, Montreal, Canada 2012. Pozyskano z http://uis.unesco.org/sites/default/ files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en
 • Kształcenie dorosłych (2009). Departament Pracy i Warunków Życia. Informacje i opracowania statystyczne. GUS: Warszawa.
 • Lee, S.Y., Florida, R., Acs, Z. (2004). Creativity and Entrepreneurship: a Regional Analysis of New Form Formation. W: Discussion Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy. Jena: Max Planck Institute.
 • Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. Komunikat Komisji Europejskiej, COM (2001) 678. Pozyskano z https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=- COM:2001:0678:FIN:EN
 • Narasaiah, M.L. (2007). Education and Economic Development. New Delhi: Discovery Publishing Hause.
 • Rosenbladt, B. (2009). Adult education and training in comparative perspective - understanding differences across countries. Monachium: TNS Infratest Sozialforschung.
 • Tudor, S.L. (2013). Formal Non-formal - Informal in Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 76, 821-826.
 • Ujwary-Gil, A. (2004). Inwentyka, czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
 • Węgrzyn, G. (2011). Sektor usług - zmiany w zatrudnieniu i innowacyjności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 168(2), 363-376.
 • Węgrzyn, G. (2015). Wykształcenie i kwalifikacje pracowników jako determinanta zmian w poziomie innowacyjności gospodarek. Ekonomia XXI Wieku, 1(5), 90-100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558998

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.