PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 5 | 27--34
Tytuł artykułu

Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki handlowej przez prokurenta - o potrzebie funkcjonalnej wykładni art. 21 ust. 2 i 3 pr. up.

Warianty tytułu
The Duty of an Authorized Commercial Company Signatory to File an Insolvency Motion. On the Need for a Functional Interpretation of Article 21(2) and (3) of the Insolvency Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowelizacja przepisów prawa upadłościowego z 2015 r. objęła swoim zakresem przepisy dotyczące obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w imieniu dłużnika będącego osobą prawną. Stanowiło to przyczynek do ponownej refleksji nad pytaniem, czy prokurent jest objęty zakresem podmiotowym art. 21 ust. 2 Prawa upadłościowego statuującego obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego określającego sankcję odpowiedzialności odszkodowawczej za jego niezłożenie w terminie. W odpowiedzi doktryna jednolicie i kategorycznie odrzuciła istnienie obowiązku i odpowiedzialności prokurenta za zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W niniejszym artykule Autorka dąży do wykazania, że wykładnia funkcjonalna art. 21 ust. 2 i ust. 3 Prawa upadłościowego oraz argumenty prawno-porównawcze uzasadniają tezę, stosownie do której, gdy w konkretnym stanie faktycznym możliwe będzie przypisanie prokurentowi cech faktycznego zarządcy spółki, jest on obowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, jak również spoczywa na nim odpowiedzialność za jego niezłożenie w terminie. (abstrakt oryginalny)
EN
The amendments introduced into the Insolvency Law in 2015 affected the provisions on the duty to file an insolvency motion on behalf of a debtor being a legal person. This has inspired a renewed reflection on the question whether the authorized signatory is one of the entities covered by Article 21(2) of the Insolvency Law, which establishes a duty to file an insolvency motion, and Article 21(3) IL, which determines the sanction of liability in damages for failing to file the motion timely. In response, the literature had unanimously and categorically rejected the existence of a duty and liability for filing an insolvency motion on the part of the authorized signatory. In this article, the author intends to demonstrate that a functional interpretation of Art. 21(2) and (3) IL and comparative law arguments justify the thesis that in certain actual situations it will be possible to treat the authorized signatory as an actual company manager, hence that person will have a duty to file an insolvency motion and will be held liable for failing to file it timely. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • kancelaria Romanowski i Wspólnicy
Bibliografia
 • Adamus R., Odpowiedzialność reprezentanta dłużnika za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, "Monitor Prawa Handlowego" 2015/2.
 • Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, Legalis 2016.
 • Brand Ch., Brand M., Die insolvenzrechtliche Führungslosigkeit und das Institut des faktischen Organs, "Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und der Sanierung" 2010.
 • Czajkowski P., Sytuacja prawna prokurenta na tle nowego prawa upadłościowego i naprawczego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2004/3.
 • Dąbrowski B., Łęczyńska M., Uprawnienie prokurenta do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010/2.
 • Fleischer H., Schmolke K.U., Faktische Geschäftsführung in der Sanierungssituation - Zugleich Besprechung von OLG München, Urt. V. 8.9.2010, "Wertpapier-Mitteilungen, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht" 2011.
 • Fleischer H., Zur GmbH-rechtlichen Verantwortlichkeit des faktischen Geschäftsführers, GmbHR 2011.
 • Gizbert-Studnicki T., Wykładnia celowościowa, "Studia Prawnicze" 1985/3-4.
 • Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Legalis 2018.
 • Hartmann B., Die Insolvenzantragspflicht des faktischen Organs, Europäische Hochschulschriften/European University Studies/Publications Universitaires Européenne 2004.
 • Jakubecki A., Zelder F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, LEX 2018.
 • Kappes A., Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej za zobowiązania tej spółki, "Przegląd Prawa Handlowego" 2017/12.
 • Koczwara P., Groele B., Odpowiedzialność prokurenta w prawie upadłościowym, "Doradca Restrukturyzacyjny" 2015/2.
 • Kuniewicz Z., Uprawnienie do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 marca 2013 r. (V CSK 177/12), "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2014/10.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2014.
 • Municzewski A., Reguły interpretacyjne w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego, Szczecin 2004.
 • Ociessa S. [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, red. A. Witosz, A.J. Witosz, Warszawa 2014.
 • Olszewski A., Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z uwzględnieniem rozwiązań przyjmowanych na tle prawa niemieckiego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2015/3.
 • Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.
 • Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa 2010.
 • Oplustil K., Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz odpowiedzialność za jego niezłożenie w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego (cz. 1), "Przegląd Prawa Handlowego" 2016/2.
 • Pawelec M., Brak zarządu w spółce kapitałowej a funkcjonowanie prokurenta (zarys problemu), IUSTITIA 2006/3.
 • Promińska U. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2009.
 • Redeker R., Die Insolvenzverschleppungshaftung des faktischen Geschäftsführers. Zugleich Besprechung der BGH-Urteile vom 27.6.2005, II ZR 113/03 und 11.7.2005, II ZR 235/03, "Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht" 2005.
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992.
 • Rowe N., Recht und sprachlicher Wandel. Entwicklung einer institutionellen Auslegungstheorie, Baden-Baden 2003.
 • Stawecki T., Chauvin T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2017.
 • Strohn L., Faktische Organe - Rechte, Pflichten, Haftung, "Der Betrieb" 2011.
 • Szwaja J., Mika I.B. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 5, Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Tomczak T., Odpowiedzialność określona w art. 299 Kodeksu spółek handlowych a odpowiedzialność na podstawie art. 21 Prawa upadłościowego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2018/1.
 • Weber A.-M., Redukcja wynagrodzenia członka zarządu upadłej spółki na tle innych sankcji za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, "Monitor Prawniczy" 2013/14.
 • Witosz A.J. [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, red. A.J. Witosz, LEX 2017.
 • Witosz A.J., Ochrona wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, "Przegląd Prawa Handlowego" 2017/9.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010.
 • Zimmermann P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Legalis 2016, 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559068

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.