PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1-2 (96-97) | 142--166
Tytuł artykułu

O pięknie nauk ekonomicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
About the Beauty of Economic Sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja przejawów (aspektów) piękna nauk ekonomicznych. Przez nauki ekonomiczne rozumie się w tym tekście cztery dyscypliny obowiązującej w Polsce do września 2018 r. klasyfikacji dyscyplin, zaliczone do dziedziny nauk ekonomicznych (w kolejności alfabetycznej): ekonomię, finanse, nauki o zarządzaniu i towaroznawstwo. Podstaw koncepcyjnych poszukiwania piękna nauk ekonomicznych należy doszukiwać się w filozofii, a szczegółowiej rzecz ujmując w jej fragmencie, jaki stanowi estetyka. W tekście wykorzystano dwa sposoby pojmowania piękna: piękno apollińskie i piękno dionizyjskie, przy czym ten pierwszy sposób potraktowano jako tradycyjny, klasyczny, a drugi jako alternatywny. Oba te sposoby wykorzystano do zidentyfikowania przejawów piękna nauk ekonomicznych ze względu na przedmiot badania oraz ze względu na zastosowaną metodę badawczą. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną przy powstawaniu tego opracowania była analiza literatury przedmiotu.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the manifestations (aspects) of the beauty of economic sciences. By economic sciences, in this text, we mean four disciplines of Polish classification of disciplines which was in force until September 2018. In the field of economic sciences this classification included (in alphabetical order): economics, finance, commodity science and management sciences. The basis for the conceptual search for the beauty of economic sciences is to be found in philosophy, and more specifically in its fragment, which constitutes aesthetics. The text essentially uses two ways of comprehending beauty: Apollonian beauty and Dionysian beauty, the first way being treated as traditional and the other as an alternative. Both of these ways were used to identify the manifestations of the beauty of economic sciences due to the subject of the study and due to the applied research method. The basic research method used in the preparation of this study was the analysis of the literature on the subject.(original abstract)
Rocznik
Strony
142--166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Ardalan K. (2008), On the Role of Paradigms in Finance, Ashgate, Burlington.
 • Baker G., Gibbons R., Murphy K.J. (2002), Relational Contracts and the Theory of the Firm, "Quarterly Journal of Economics", 117(1), ss. 39-84.
 • Bałtowski M. (2016), Wstęp, w: Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, M. Bałtowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Becker G.S. (1990), The Economic Approach to Human Behavior, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Becker G.S. (1993), The Economic Way of Looking at Life, "Journal of Political Economy", 101(3), ss. 383-409.
 • Bertalanffy L. von (1968), General System Theory. Foundations, Development, Applications, New York.
 • Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bochenek M. (2017), Historia rozwoju ekonomii. Współczesne szkoły ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Bolton P., Scharfstein D.S. (1998), Corporate Finance, the Theory of the Firm, and Organizations, "Journal of Economic Perspectives", 12(4), ss. 95-114.
 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z. (2008), Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, "Ekonomista", 2, ss. 201-232.
 • Bunge M. (1967), Scientific Realism. The Search for Systems, Springer, New York- -Heidelberg-Berlin.
 • Bunge M. (1979), A System Concept of Society. Beyond Individualism and Holism, "Theory and Decision", 10(1-4), ss. 13-30.
 • CK (2007), Uchwała Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 29 maja 2007 roku przyjmująca dokument zatytułowany "Zakres merytoryczny dyscypliny naukowej «towaroznawstwo» w ramach dziedziny «nauki ekonomiczne»" (maszynopis), Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, Warszawa.
 • CK (2010), Zakres dyscyplin "ekonomia", "finanse" i "nauki o zarządzaniu" w ramach dziedziny "nauki ekonomiczne" (maszynopis), Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, Warszawa.
 • Csaba L. (2016), Nieortodoksja, heterodoksja a ekonomia globalna, w: Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, M. Bałtowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Csaba L. (2017), Comparative Economics and the Mainstream, "Economics and Business Review", 3(17), ss. 32-51.
 • Eco U. (2007), Historia brzydoty, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Eco U. (2007), Historia piękna, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Eco U. (2010), Historia piękna, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Fiedor B. (2013), Uwagi o potrzebie równowagi metodologicznej w ekonomii, "Studia Ekonomiczne", 1(76), ss. 101-118.
 • Fiedor B. (2016), Ekonomia a piękno - kilka refleksji, w: Ekonomia i środowisko. Księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora, S. Czaja, A. Graczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Fine B. (2000), Economics Imperialism and Intellectual Progress: The Present as History of Economic Thought? "History of Economics Review", 32, ss. 10-35.
 • Flejterski S. (2007), Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Galbács P. (2017a), Editorial. The Methodology of Contemporary Macroeconomics, "Economics and Business Review", 17(3), ss. 3-6.
 • Galbács P. (2017b), Methodology...?! Why? Some Methodological Aspects of the Controversy Between Mainstream Economics and Institutionalism, "Economics and Business Review", 17(3), ss. 112-134.
 • Giza W. (2016). Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki - o poszukiwaniach ekonomii przyszłości, w: Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, M. Bałtowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gorynia M. (1993), Poziomy analizy w naukach ekonomicznych, "Ekonomista", 4, ss. 501-506.
 • Gorynia M. (1998), Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Gorynia M. (1999a), Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, "Ekonomista", 4, ss. 531-546.
 • Gorynia M. (1999b), Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista", 6, ss. 777-790.
 • Gorynia M. (2000), Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji, "Ekonomista", 2, ss. 181-193.
 • Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R. (2005), Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, "Ekonomista", 5, ss. 595-619.
 • Gorynia M., Kowalski T. (2013), Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, "Ekonomista", 4, ss. 457-474.
 • Gorynia, M. (2016), Nauki ekonomiczne a postulat interdyscyplinarności, w: Ekonomia i środowisko, S. Czaja, A. Graczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gorynia M. (2018), Współczesne nauki ekonomiczne - tożsamość, ewolucja, klasyfikacje, Referat na konferencję pt. "Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne", Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Griffin R.W. (1999), Management, Houghton Mifflin Company, New York.
 • Hammond D. (2003), The Science of Synthesis. Exploring the Social Implications of General Systems Theory, University Press of Colorado, Colorado.
 • Hardt Ł. (2013), Studia z realistycznej filozofii ekonomii, C.H. Beck, Warszawa.
 • Heller M. (2010), Dowód na istnienie Boga. Z ks. Prof. Michałem Hellerem rozmawiają Jerzy Baczyński i Adam Szostkiewicz, "Polityka - Niezbędnik Inteligenta" (6).
 • Koenig G. (1993), Théories de la Firme, Economica, Paris.
 • Kołodko G. (2014), Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, "Ekonomista", 2, ss. 161-180.
 • Koontz H. (1961), The Management Theory Jungle, "Journal of the Academy of Management", 4(3), ss. 174-188.
 • Krzakiewicz K., Cyfert S. (2013), Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo UEP, Poznań.
 • Kuhn T. (1968), Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa.
 • Landais B. (2017), Pour une science économique efficace et une recherche équilibrée, "Revue Internationale des Economistes de Langue Française", 2(2), ss. 7-19.
 • Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii (2016)., M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński (red.), Copernicus Center Press, Kraków.
 • Murak J. (2014), Imperializm ekonomii, "Ekonomia XXI wieku", 3(3), ss. 113-126.
 • Niekipielow A. (2016), Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki - alternatywa czy uzupełnienie czystej teorii ekonomii? w: Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, M. Bałtowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nietzsche F.W. (2011), Narodziny tragedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu (2016), S. Rudolf (red.), Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk.
 • Platon (2007), Dialogi, Unia Wydawnicza "Verum", Warszawa.
 • Rodrik D. (2015), Economics Rules: Why Economics Works, When it Fails, and How to Tell the Difference, Oxford University Press, Oxford.
 • Scheuer B. (2016), Konstruktywizm w ekonomii, w: Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński (red.), Copernicus Center Press, Kraków.
 • Słownik historii myśli ekonomicznej, (2004), E. Kundera (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sztompka P. (1985), Wstęp, w: J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, przekł. J. Szmatka. PWN, Warszawa.
 • Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo UEP, Poznań.
 • Tatarkiewicz W. (1970), Wielkość i upadek pojęcia piękna, "Studia Filozoficzne", 1, ss. 11-16.
 • The Common Sense of Political Economy, and Selected Papers on Economic Theory (1933), L. Robbins (ed.), Philip Wicksteed, G. Routledge and Sons, London.
 • Tischner J. (2000), Myśli wyszukane, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Wilkin J. (2009), Czy ekonomia może być piękna? Rozważania o przedmiocie i metodzie ekonomii, "Ekonomista", 3, ss. 295-313.
 • Wilkin J. (2016), Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Współczesne teorie organizacji (1983), A.K. Koźmiński (red.), PWN, Warszawa.
 • Współczesne koncepcje zarządzania (1987), A.K. Koźmiński (red.), PWN, Warszawa.
 • Wojtyna A. (2017), Czy w wyniku obecnego kryzysu światowego zmienił się zakres i sposób uprawiania ekonomii? Prezentacja na posiedzeniu Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN pt. "Klasyfikacja nauk ekonomicznych - dywergencja czy konwergencja?", Warszawa, 13 marca.
 • Zarządzanie, organizacje i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych (2016), K. Klincewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zingales L. (2000), In Search of New Foundations, "Journal of Finance", 55(4), ss. 1623-1653.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.