PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 49 Etyka w turystyce | 151--197
Tytuł artykułu

Aspekty koncepcyjne i prawno-międzynarodowe Światowego Kodeksu Etyki dla Turystyki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Conceptual and International Law Aspects of the Global Code of Ethics for Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel pracy. Celem artykułu jest ukazanie drogi, jaką podążała idea etycznej normy dla turystyki w ramach Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO): od Deklaracji Manilskiej (1980), poprzez Światowy Kodeks dla Turystyki (1999) do Ramowej Konwencji w sprawie Etyki w Turystyce (2017). Częścią historii jest opis działalności powołanego na podstawie Kodeksu Światowego Komitetu Etyki w Turystyce, który pod tą samą nazwą ma się również odnaleźć w Ramowej Konwencji - jeśli wejdzie ona w życie. Aspekty prawno-międzynarodowe poruszone w artykule dotyczą związków między normami etycznymi a przepisami prawa, w tym przepisami wynikającymi z obowiązujących traktatów i konwencji międzynarodowych.
Metoda badań. Historia Kodeksu jest opowiedziana z pozycji bezpośredniego uczestnika, a następnie zewnętrznego obserwatora procesu tworzenia i funkcjonowania Kodeksu, później zaś Ramowej Konwencji, przy uwzględnieniu analizy podanych w bibliografii ogólnodostępnych (Internet) i archiwalnych dokumentów UNWTO.
Wyniki badań. Z analizy wynika, że zarówno Kodeks, jak i jego Komitet, nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań z uwagi na niedoprecyzowanie przedmiotu etyki, praktyk uznawanych za nieetyczne oraz interesariuszy turystyki, których miałyby one dotyczyć. Podobnymi błędami i brakiem konsekwencji obarczony jest tekst Ramowej Konwencji, który dodatkowo zignorował odniesienia do występujących pod inną nazwą traktatów i konwencji międzynarodowych dotyczących kwestii etycznych w turystyce od strony popytu i podaży. Sytuacja ta zapowiada niepewną przyszłość Ramowej Konwencji.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Brak zapisów z obrad gremiów UNWTO oraz wywiadów z ich uczestnikami uczestniczących w przygotowaniu Ramowej Konwencji, te zaś mogłyby prawdopodobnie dostarczyć argumentów przemawiających za jej ustaloną formą i treść.
Implikacje praktyczne. Pierwszy ze scenariuszy dla Ramowej Konwencji to jej wątpliwe wejście w życie i niepewna przyszłość, drugi to dokonanie zasadniczej rewizji tekstu Konwencji i jej ponowne przedłożenie do akceptacji w porozumieniu z odpowiednimi organami i agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Oryginalność pracy. Praca jest głosem w trwającej obecnie debacie publicznej na temat etyki w działalności turystycznej oraz zasadności regulowania konfliktów w tej materii przy pomocy nowego traktatu międzynarodowego.
Rodzaj pracy. Praca odwołuje się do przesłanek polityki turystycznej wyłożonych w Światowym Kodeksie Etyki dla Turystyki i Ramowej Konwencji w sprawie Etyki w Turystyce oraz do informacji zawartej w dokumentach Sekretariatu i organów Światowej Organizacji Turystyki. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The article traces back the history of the ethical tourism standard pursued by the World Tourism Organization (UNWTO) - since the Manila Declaration (1980) through the Global Code of Ethics for Tourism (1999) to the Framework Convention on Ethics in Tourism (2017. Part of the story of the Global Code refers to the activities the Code`s World Committee on Ethics in Tourism which is expected to continue in virtue of the Framework Convention on its entry into force. The legal and international law aspects dealt with in the article refer to the relationship between the norms of ethics and the rules of law, including those resulting from the legally-binding international treaties and conventions.
Method. The narrative is told by a direct participant and external observer in the process of the drafting and performance of the Code leading to the Framework Convention, as supported by the analysis of literature made available by UNWTO, whether on the Internet or in its archives.
Findings. The analysis shows that neither the Code nor its Committee have met the expectations deposited in them due to the ambiguity of the concepts concerned, such as ethics, the practices considered to be unethical and the stakeholders in tourism development concerned. The text of the Framework Convention is to be blamed for similar errors and inconsistences, while it further ignored its relationship to other international treaties and conventions which under different labels also relate to ethical issues in tourism from its demand and supply side. This situation foretells un uncertain future for the Framework Convention.
Research and conclusions limitations. Absence of records and interviews from the UNWTO bodies engaged in the preparation and drafting of the Framework Convention. These could possibly clarify the arguments being in favour of its format and content.
Practical implications. The first scenario provides for a doubtful entry into force and an uncertain future of the Framework Convention. The second one suggests to substantially revise the convention in consultation with the appropriate organs and agencies of the United Nations.
Originality. The paper contributes to the ongoing public debate on ethics in tourism activities in view of the feasibility of dealing with this issue by means of a new international instrument.
Type of paper. The paper refers to the premises of tourism policy set forth in the Global Code of Ethics for Tourism and the Framework Convention on Ethics in Tourism, and to information included in the documents of the Secretariat and organs of the World Tourism Organization. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • Benhabib S. (2015), Prawa Innych, Przeł. Michał Filipczuk, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Domaniewski A. (2008), Homo Homini, Mały traktat etyczny, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Global Sustainable Tourism Council (GSTC) - Internet.
 • TEN Riedenberg Workshop Proceedings (1998) - Tourism European Ecumenical Network (TEN: (1) GLOBAL CODE OF ETHICS FOR TOURISM, a Positionpaper of TEN - EQUATIONS - ECTWT; (2) Position Paper for further discussion on the issue of a Global Code of Ethics for Tourism (1st Draft); (3) TEN comments on the Global Code of Ethics for Tourism(archiwum UNWTO iBrotfür der Welt).
 • The Riva del Garda Declaration of the Sixth Assembly of the World Conference of Religions for Peace (1994), Internet.
 • TourCert - Travel for Tomorrow, Internet.
 • World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children (1996), Stockholm Post-Congress Report Tourism and Commercial Sexual Exploitation of Children (1996), Internet, UNWTO.
 • Konwencja dotyczącą zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci (1999).
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948).
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka (1989).
 • Resolution adopted by the General Assembly 21 December 2001 A/ RES/56212 Global Code of Ethics for Tourism (2001).
 • Global Compact (2000); UN Global Compact Network Poland, Compliance Policies (2017).
 • Acapulco Document (1982), Tourism Bill of Rights and Tourist Code (1985), The Hague Declaration on Tourism (1989)
 • World Tourism Conference (1980), Records: Working Documents, Manila Declaration on World Tourism - A, B, C
 • General Assembly - Ninth session (1991), Resolutions:(A/RES/284(IX)
 • General Assembly - Eleventh session (1995), Resolutions: A/ RES/ 338(XI)
 • Manila Declaration on the social impact of tourism (1997)
 • General Assembly - Twelfth session (1997), Resolutions: A/RES/373 (XII)
 • General Assembly - Thirteenth session (1999), Resolutions: A/RES/406(XIII),
 • Approval of the Global Code of Ethics for Tourism, Protocol of Implementation Implementation of the Global Code of Ethics for Tourism (2005)
 • General Assembly - Twenty-first session (2015), Documents, Resolutions
 • General Assembly - Twenty-first session (2015), A/21/10 Add. 1 Report of the World Committee on Tourism Ethics, Addendum 1.
 • General Assembly - Twenty-second session (2017), A/22/14, Report of the World Committee on Tourism Ethics; A/RES/707(XXII) Consideration, approval or adoption of the UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics; Explanatory Note, Adoption of the UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics and Subsequent Steps for its Entry in Force (A/22/16 rev.2).
 • Oświadczenie: A Code for Tourism: Franceso Friangialli, Secretary-General of the World Tourism Organization, Madrid, 29 March 2000 (Archiwum UNWTO)
 • Procedures for consultation and conciliation for the settlement of disputes concerning the application of the Code of Ethics for Tourism (2005)
 • The responsible Tourist and Traveller (2005)
 • PRIVATE SECTOR COMMITMENT TO THE GLOBAL CODE OF ETHICS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (2011)
 • Recommendations on the Responsible Use of Ratings and Reviews on Digital Platforms (2017)
 • Tips for a Responsible Traveller (2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.