PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 6 | 21--33
Tytuł artykułu

Gminne akty prawa miejscowego wydawane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wnioski i postulaty

Warianty tytułu
Municipal Acts of Local Law Issued on the Basis of the Act on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism - Conclusions and Postulates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wielkość spożywania napojów alkoholowych w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi poważny problem społeczny. Wśród krajów europejskich Rzeczpospolita Polska jest w pierwszej piątce krajów o szacowanym największym wzroście spożycia. WHO szacuje, że w 2025 r. spożycie w Polsce może wynieść 12,3 l alkoholu na jednego mieszkańca w populacji 15+. Taki stan rzeczy wymaga wprowadzenia pewnych mechanizmów ograniczających wielkość spożycia napojów alkoholowych. Odwołując się do kompetencji organów gminy w płaszczyźnie stanowienia gminnych aktów prawa miejscowego, podejmowanych na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy stwierdzić, że są niewystarczające w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. W związku z powyższym ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadziła pewne rozwiązania modyfikujące zasady ustalania przez radę gminy liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jak również napojów, które zawierają do 4,5% alkoholu, i piwa na obszarze gminy. W myśl powołanej ustawy rada gminy będzie ustalała, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy i ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży (między 22.00 a 6.00) napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Działania te powinny przyczynić się do efektywnej walki z alkoholizmem.(abstrakt oryginalny)
EN
The volume of consumption of alcoholic beverages in the Republic of Poland is a serious social problem. Among European countries, the Republic of Poland is in the top five countries with the highest estimated consumption growth. The WHO estimates that in 2025 this consumption in Poland may amount to 12.3 litres of alcohol per capita in the 15+ population. This state of affairs requires the introduction of certain mechanisms limiting the volume of consumption of alcoholic beverages. Referring to the competence of municipal bodies in the area of ​​establishing municipal acts of local law, taken under the Act on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism, it should be noted that these are insufficient to counteract this phenomenon. In connection with the above, the Act on amending the Act on Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism and the Act on Mass Events Security introduced certain solutions modifying the rules for determining the number of permits for the sale of alcoholic beverages, as well as beverages that contain up to 4.5% of alcohol, and beer in the area of the municipality. Pursuant to the above-mentioned act, the municipal council will determine, by way of a resolution, the maximum number of permits for individual auxiliary units of the municipality as well as limitations during the night (between 10 pm and 6 am) regarding the sale of alcoholic beverages intended for consumption outside the place of sale. These activities should contribute to an effective fight against alcoholism. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--33
Opis fizyczny
Twórcy
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Bibliografia
  • Jyż G., komentarz do art. 40 ust. 1 u.s.g. [w:] G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wyd. IV, LEX/el. 31.07.2012 r.
  • Dolnicki B., komentarz do art. 41 u.s.g. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX/el. 27.09.2010 r.
  • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2006.
  • Misiejko A., Nowe przepisy regulujące gminne uchwały z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" 2018/4(7).
  • Płonka-Bielenin K., Analiza regulacji prawnych w zakresie tworzenia jednostek pomocniczych [w:] Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania, red. A. Jarosz, B. Springer, Zielona Góra 2014.
  • Płonka-Bielenin K., Sankcje karne za nieprzestrzeganie gminnych przepisów porządkowych, "Humanistyczne Zeszyty Naukowe, Humanistic - ScientificFascicles, Prawa człowieka, Human Rights" (przedłożono do druku).
  • Skrzydło-Niżnik I., komentarz do art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi [w:] I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, doktryna, orzecznictwo, Kraków 2002.
  • Skrzydło-Niżnik I., komentarz do art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi [w:] I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, doktryna, orzecznictwo, LEX/el. 1.11.2002 r.
  • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.