PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 51 | 77--103
Tytuł artykułu

Komunikacja marketingowa atrakcji turystycznych na przykładzie obiektów poprzemysłowych pogranicza polsko-czeskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Marketing Communication of Tourist Attractions on the Example of Postindustrial Sites in the Polish - Czech Borderland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Określenie narzędzi komunikacji marketingowej atrakcji turystycznej z klientem z wykorzystaniem najnowszych technologii, a następnie analiza porównawcza stopnia ich wykorzystania na przykładzie wybranych pięćdziesięciu obiektów poprzemysłowych z pogranicza polsko-czeskiego.
Metoda. Opracowanie modelu komunikacji atrakcji z klientem na bazie literatury przedmiotu. Badania form nowoczesnej komunikacji na bazie analizy stron internetowych i obecności w mediach społecznościowych, a także oferty aplikacji mobilnych pięćdziesięciu wybranych obiektów. Analiza porównawcza oparta została na metodzie bonitacji punktowej.
Wyniki. Badania ukazały zróżnicowane podejście do komunikacji marketingowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Pozwoliły określić stopień popularności określonych narzędzi i wskazać wybrane przykłady innowacyjnych rozwiązań. Wykazano braki w istniejących formach komunikacji marketingowej, takie jak brak prowadzenia strony www obiektu lub jej mało przyjazną dla odbiorcy formułę, nieuwzględnianie odbiorców zagranicznych w opracowaniue wersji językowych czy brak narzędzi wprowadzających komunikacje C2B. Wskazano proponowane kierunki rozwoju, w tym konieczność stałej aktualizacji informacji oraz podjęcia dialogu z klientem z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania dotyczą jedynie grupy obiektów poprzemysłowych w wybranych województwach Polski i Czech. Analiza ograniczona jest do form komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Implikacje praktyczne. Badania pozwalają określić stopień zaawansowania w adaptowaniu innowacji technologicznych w komunikacji z klientem. Wskazują one nowatorskie rozwiązania i kierunek rozwoju dla atrakcji turystycznych w świetle współczesnych tendencji zarówno ze strony rosnącej podaży, jak i rosnących oczekiwań klienta - prosumenta.
Oryginalność. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w komunikacji marketingowej jest stosunkowo nowym tematem badawczym, zwłaszcza w odniesieniu do turystyki.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. Defining tools of tourist attraction communication with a client with the use of using modern technologies and comparative analysis of their use on the example of fifty postindustrial attractions from the Polish-Czech Borderland.
Method. Based on literature, a model of marketing communication between attraction and tourist has been elaborated. Research on tools of modern communication based on analysis of websites, social media presence and mobile application offers of fifty cases.
Findings. Research results proved the differentiated approach to communication with the use of modern technologies in case of postindustrial attractions. They allow to define the popularity of certain tools and made mistakes, indicating the needs in the future. The found gaps mostly consider lack of www sites or very low visual and substantive quality or lack of C2B communication channels.
Research and conclusions limitations. Research regards only postindustrial sites in selected provinces of Poland and Czech Republic. Analysis is limited to the form of communication with the use of modern technologies.
Practical implications. Research allows to define the degree of advancement in adapting technological innovations in communication with a client. They indicate novel solutions and the course of action to be followed in the future compared to modern trends of growing demand and engagement of a consumer in the process of product creation.
Originality. The use of modern technologies in marketing communication is a relatively new research field, especially when it regards tourism.
Type of paper. The article presents the results of empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Agarwal, R., Venkatesh, V. (2002), Assessing a Firm's Web Presence: A Heuristics Evaluation Procedure for the Measurement of Usability, "Information SystemResearch", 13, s. 168-186.
 • Atembe R., Akbar B. (2014), Tourists Co-creation Experiences Onsite- -Enabled by Mobile Devices, [w:] "eProceedings of the ENTER 2014 PhD Workshop - Information and Communication Technologies in Tourism", s. 20-26. http://www.ifitt.org/wpcontent/uploads/2014/05/ eProceedings_ENTER2014_PhDWS-Jan17201411.pdf, data dostępu: 2.04.2018.
 • Baltescu C.A. (2017), The assessment of attraction websitees in Brasov County, "Annals of 'Constantin Brancusi' University of Targu-Jiu", Economy Series, nr 1, s. 52-59.
 • Baruk A.I. (2008), Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny,Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 • Berthon P.R., Leyland F.P., Plangger K., Shapiro D. (2012), Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for international marketing strategy, "Business Horizons", 55, s. 261-271.
 • B ezinová M., Hernik J. (2009), Mobile communication jako narzędzie współczesnego marketingu - wybrane problemy i rekomendacje, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 559 "Ekon. Problemy Usług", nr 42, s. 407-416.
 • Buhalis D. (2003), e-Tourism: Information Technology for Strategic Tourism Management, Pearson, London.
 • Buhalis D., Law R. (2008), Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet - The state of eTourism research, "Tourism Management", 29 (4), s. 609-623. http:// www.academia.edu/164763/Progress_in_tourism_management_Twenty_ years_on_and_10_years_after_the_internet_The_state_of_eTourism_ research_, data dostępu: 2.03.2018.
 • Buhalis D., Yun S. (2011), E-Tourism, Goodfellow Publishers Limited, Oxford.
 • Cao, K., Yang, Z. (2016), A study of e-commerce adoption by tourism websites in China, "Journal of Destination Marketing & Management", nr 5, s. 283-289.
 • Chung J.Y., Buhalis D. (2008), Web 2.0: A study of online travel community, [w:] Connor P.O., Gretzel U., Höpken W., red., Information and Communication Technologies in Tourism, Springer,New York, s. 70-81.
 • Chung, N., Lee, H., Lee, S.J., Koo, C. (2015) The influence of tourism websites on tourists' behavior to determine destination selection: A case study of creative economy in Korea. "Technological Forecasting & Social Change", 96, s. 130-143;
 • Constantinides E. (2013), Social Media marketing: challenges and opportunities in the Web 2.0 marketplace, [w:] Consumer information systems and relationship management: design, implementation and use, IGI Global, s. 51-73.
 • Constantinides E., Fountain S. J. (2008), Web 2.0: Conceptual foundations and marketing issues, "Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice",Vol.9, no.3, s. 231-244.
 • Dickinson J.E., Ghali K., Cherrett T., Speed C., Davies N., Norgate S. (2014), Tourism and the smartphone app: capabilities, emerging practice and scope in the travel domain. "Current Issues in Tourism", 17(1), s. 84-101.
 • Drozdowska M., Duda-Seifert M. (2016), Travel Websites: a relevant Source of statistical Information?, "Tourism", Vol. 26/2, s. 7-13.
 • Drozdowska M., Duda-Seifert M. (2018), The Most Popular Cultural Tourist Attractions in Poland and the Czech Republic and their Digital Communication with Customers (B2C), "Proceedings of the International Conference on Tourism Research ICTR 2018", Academic Conferences and Publishing International Limited Reading", s. 31-40.
 • Hamid Z.A., Wee H., Hanafiah M.H., Asri N.A.A. (2016), The effect of social media on tourists' decision to travel to Islamic destination: A case of Malaysia [w:]"Heritage, Culture and Society: Research agenda and best practices in the hospitality and tourism industry - Proceedings of the 3rd International Hospitality and Tourism Conference", IHTC 2016 and 2nd International Seminar on Tourism, ISOTs. 501-505.
 • Harris L., Rae A. (2010) The online connection: transforming marketing strategy for small businesses, "Journal of Business Strategy", 31(2) s. 4-12.
 • Höpken W., Zanker M. (2010), Context-based adaptation of mobile applications in tourism, "Information Technology & Tourism", Vol. 12, s. 175-195.
 • Jędrysiak T. (2011), Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych - zagadnienia ogólne, "Turystyka Kulturowa" nr 6, s. 17-35.
 • Kaczmarczyk S. (2015), Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 866, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" nr 39, s. 33-43.
 • Kaczmarska A., Przybyłka A. (2010), Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku zabytków techniki województwa śląskiego, "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego", nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 207-228.
 • Kenteris M., Gavalas D., Economou D. (2009) An innovative mobile electronic touirst guide application, "Pers Ubiquit Comput", nr 13, s. 103-118.
 • Kępowska U. (2014) Zastosowanie marketingu mobilnego w branży turystycznej, "Handel Wewnętrzny", nr 6 (353),s. 207-220.
 • Kisiel A. (2009), Konsument i komunikacja marketingowa , "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 559, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 42, s. 315-321.
 • Koszembar-Wiklik M. (2016), Komunikacja marketingowa a komercjalizacja nowych technologii i produktów , "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie", Z. 93, s. 251-260. Kotler Ph. (2005), Marketing, Rebis, Poznań.
 • 8 trendów w social media na rok 2018, https://socialpress.pl/2018/01/8-trendow- w-social-media-na-rok-2018 (24.07.2018).
 • Kuczamer-Kłopotowska S. (2009), Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 559 "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 42, s. 548-558.
 • Kudełko J., Juzyk A., Szczerbiak A. (2009), Uwarunkowania determinujące strategię ochrony i udostępniania reliktów dziedzictwa przemysłowego , [w:] Zagożdżon P.P. i Madziarz M., red., Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 2, s. 118-128.
 • Litvin S. W., Goldsmith R. E., Pan B. (2008), Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management, "Tourism Management", 29, s. 458-468.
 • Łabaj M. (2004), Metodyka zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego terenów poprzemysłowych [w:] Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji, "Materiały z I konferencji międzynarodowej, Zabrze 10-11.09.2004", Wydawnictwo GWSH, Katowice, s. 107-108.
 • Łukaszewicz J. (1980), Zasoby naturalne w Europie Środkowej w okresie rewolucji przemysłowej, "Kwartalnik Historyczny", R. 87, nr 2 , s. 369-382. http://rcin.org.pl/Content/4389/WA303_4844_A398-r1980-R87-nr2_ Kwartalnik-Historyczny 05 Lukasiewicz.pdf; data dostępu: 23.03.2018.
 • Mangold G. W., Faulds D. J. (2009), Social media: The new hybrid element of the promotion mix, "Business Horizons", no.52, s. 357-365.
 • Mithas S., Krishnan M. (2007), Do CRM Systems Cause One to One Marketing Effectiveness? "Statistics Science", 21, s. 223-233.
 • Mizrachi I., Sellitto C. (2015) Building a Facebook Strategy: Some Insights From Australian Accommodation Small Tourism Enterprises (STEs),"Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism", 16, s. 63-79.
 • Neuhofer B., Buhalis D., Ladkin A. (2014), A Typology of Technology-Enhanced Tourism Experiences, "International Journal of Tourism Research", 16, s. 340-350.
 • Osiecki B. (2005), Uwagi do definicji turystyka w obiektach przemysłowych, [w:] Burzyński T. i Łabaj M., red., "Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne", GWSH, Katowice, s. 309-310.
 • Otgaar A.H.J., van den Berg L., Berger Ch., Feng R. X. (2016), Industrial tourism: opportunities for City and Enterprise, Routledge, Abington. Pawlicz A. (2012), Booker i looker na rynku turystycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Nr 699, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 84, s. 241-251.
 • Perakakis E., Trihas N., Mastorakis G., Kopanakis J., Venitourakis M. (2016), Social media as a marketing tool for Greek destinations, "Tourismos" 11 (3), s. 157-181.
 • Rasińska R., Siwiński W. (2015), Aplikacje mobilne jako innowacyjne źródło informacji turystycznej dla studentów, "Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu", nr 50, s. 74-80.
 • Rudnicki M., (2013), Wykorzystanie aplikacji mobilnej jako innowacyjnego kanału komunikacji przedsiębiorstwa rynku turystycznego z konsumentami na przykładzie Kopalni Soli "Wieliczka", "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 303.
 • Sawicki B., Mazurek-Kusiak A. (2008), Innowacyjne produkty turystyki wspomagające proces edukacji w Polsce,[w:] Jalinik M., red., Innowacje w rozwoju turystyki , Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Solomon M.R. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, One Press, Gliwice.
 • Statista (2017), https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks- ranked-by-number-of-users/, online: https://www.statista.com/ statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/; data dostępu: 24.04.2018.
 • Szczechowicz B. (2017) Współtworzenie wartości produktu turystycznego z klientami przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z wykorzystaniem firmowych witryn WWW, "Folia Turistica", nr 42, s. 103-123.
 • Test optymalizacji mobilnej: https://search.google.com/test/mobile- friendly?utm_source=mft&utm_medium=redirect&utm_ campaign=mft-redirect; data dostępu: 24.04.2018.
 • Tourism Economics (2017), The Impact of Online Content on European Tourism - an Update.
 • Trunfio M., Della Lucia M. (2016), Toward Web 5.0 in Italian Regional DestinationMarketing, "Emerging Issues in Management", 2, s. 60-75.
 • Wang D., Park S, Fesenmaier D. R. (2012), The Role of smartphones in mediating the touristic experience, "Journal of Travel Research", no. 51(4), s. 371-387.
 • Vavrečka V., Mezuláník J. (2016), Marketing communications in tourism - trends and reality, "Marketing & Management of Innovations", nr 2, s. 80-94.
 • Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu,Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wróblewski Ł. (2017), Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji marketingowej instytucji kultury, [w:] Wróblewski Ł., red. nauk., Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, Wyd. Adam Marszałek, s. 170-187.
 • Yin R.K. (2014), Case study research: Design and methods (5 ed.), Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Yoo K.-H., Gretzel U. (2010), Web 2.0: New Rules for Tourism Marketing. "Proceedings of the 41st Travel and Tourism Research Association Conference", Travel and Tourism Research Association, San Antonio, TX.http://scholarworks.umass.edu/ttra/2010/Oral/26X
 • Xiang Z., Gretzel U. (2010), Role of social media in online travel information search, "Tourism Management", 31, s. 179-188.
 • Živković R., Gajić J., Brdar I. (2014), The impact of social media on tourism, "SINTEZA 2014: E-Business in tourism and hospitality industry", s. 758-761.
 • Browar Rohozec: http://pivorohozec.cz/?age-verified=2f23cd4149, data dostępu: 24.04.2018
 • Browar w Żywcu: https://muzeumbrowaru.pl/, data dostępu: 24.04.2018
 • Browar Zamkowy w Cieszynie: http://www.browarcieszyn.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.