PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 15 | nr 1 Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych = The Role of Entrepreneurship in Education and Socio-economic Development of Local Systems | 191--204
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość w opinii mieszkańców małego miasta : przykład Konstantynowa Łódzkiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurship in the Opinion of the Inhabitants of a Small Town : the Example of Konstantynów Łódzki (Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie przedsiębiorczości, niezależnie od różnorakich sposób definiowania, zajmuje ważne miejsce w rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek terytorialnych. W literaturze przedmiotu poruszane są nie tylko kwestie sposobów rozumienia tego pojęcia czy też uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, lecz również kwestie postrzegania przedsiębiorczości przez społeczeństwo. Wizerunek przedsiębiorców i przedsiębiorczości w oczach społeczeństwa jest istotnym czynnikiem lokalnym, odgrywającym ważną rolę w pobudzaniu zachowań przedsiębiorczych i w konsekwencji - w rozwoju społeczno-gospodarczym lokalnych i regionalnych układów przestrzennych. Celem głównym niniejszego artykułu jest poznanie i przedstawienie opinii mieszkańców małego miasta (na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego) na temat przedsiębiorców i przedsiębiorczości. Założenia badawcze, które zostały poddane weryfikacji w toku badań, dotyczą czynników społecznych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości (pozytywna opinia mieszkańców miasta o przedsiębiorcach i akceptacja społeczna dla ich działalności), a także potencjalnych barier w rozwoju przedsiębiorczości. W celu sprawdzenia założeń badawczych przeprowadzono badania bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, który przeprowadzono w grupie 470 mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego. Uzyskane wyniki potwierdzają zaobserwowany w Polsce trend, że wizerunek przedsiębiorcy i przedsiębiorczości w ostatnim czasie uległ znacznemu ociepleniu. Zdecydowana większość respondentów bardzo pozytywnie odbiera przedsiębiorców, przypisując im jednocześnie ważną i potrzebną w rolę gospodarce. Podobnie pozytywne skojarzenia budzi termin "przedsiębiorczość", chociaż większość respondentów nie myśli o założeniu własnej firmy. Pozytywne jest jednak to, że przyczyną tego stanu są warunki makroekonomiczne, w których funkcjonuje państwo, a nie lokalne, które stwarza ich miasto. Te ostatnie oceniane są w większości wysoko, co świadczy o sprzyjającej atmosferze do rozwoju przedsiębiorczości w Konstantynowie Łódzkim. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of entrepreneurship, regardless of the various ways of defining it, occupies an important place in the socio-economic development of territorial units. The literature on the subject concerns not only the ways of understanding this concept, or the conditions for the development of entrepreneurship, but also the issues of public perception of entrepreneurship. The image of entrepreneurs and entrepreneurship in the eyes of the public is an important local factor, playing an important role in stimulating entrepreneurial behaviours and, as a consequence, socio-economic development of local and regional spatial systems. The main objective of this article is to get to know and present the opinions of the inhabitants of a small town (based on the example of Konstantynów Łódzki) about entrepreneurs and entrepreneurship. Research assumptions that have been verified in the course of research concern social factors conducive to the development of entrepreneurship (positive opinion of residents about entrepreneurs and social acceptance for their activities), as well as potential barriers in the development of entrepreneurship. For this purpose, direct research was conducted using an interview questionnaire, which was carried out on a group of 470 residents of Konstantynów Łódzki. The obtained results confirm the trend observed in Poland that the image of the entrepreneur and entrepreneurship has been significantly warmed up recently. The vast majority of respondents perceive entrepreneurs very positively, at the same time assigning them an important and needed role in the economy. Similarly positive associations are also raised by the term entrepreneurship. And although most respondents do not think about starting their own company, the positive is that the reason for this state are the macroeconomic conditions in which the state functions, not the local ones that the town creates. The latter are rated mostly high and it confirms a beneficial atmosphere for the development of entrepreneurship in Konstantynów Łódzki. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Bartnicka, M. (1986). Percepcja przestrzeni miejskiej Warszawy na przykładzie dzielnicy Ochota. Przegląd Geograficzny, 58(1-2).
 • Bartnicka, M. (1989). Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy - studium geografii percepcji. Dokumentacja Geograficzna, 2.
 • Braziewicz-Kumor, O. (2016). Wizerunek polskiego przedsiębiorcy. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 20(2), 473-481.
 • Budner, W., Matykowski, R. (1992). Regionalizm i świadomość regionalna mieszkańców Wielkopolski. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, I(204).
 • Bujanowska, A. (2009). Uwarunkowania postaw studentów pedagogiki wobec osób niepełnosprawnych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Cierniak-Szóstak, E. (2006). Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8, 197-207.
 • Cierniak-Szóstak, E. (2008). Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji/delegitymizacji nowego ładu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy w Kontekście Spójności Społeczno-Ekonomicznej, 13, 397-408.
 • Landes, D. S. (1951). French Business and the Businessman: A Social and Cultural Analysis, W: E.M. Earle (red.), Modern France. Princeton: Princeton University Press.
 • Sawyer, J.E. (1952). The Entrepreneur and the Social Order: France and the United States, W: W. Miller (red.), Men in Business: Essays in the History of Entrepreneurship. Cambridge: Harvard University Press.
 • Domański, B. (1997). Geografia przedsiębiorstw - niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej. W: B. Domański, A. Jackowski (red.), Geografia. Człowiek. Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin. Kraków: Instytut Geografii UJ, 55-65.
 • Fierla, I., Kuciński, K. (red.). (2001). Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. Warszawa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gwosdz, K. (2001). Postrzeganie regionu tradycyjnego przemysłu w okresie transformacji: przypadek Górnego Śląska. Czasopismo Geograficzne, 72(3-4), 283-299.
 • Hryniewicz, J.T. (1996). Przesłanki rozwoju gospodarczego gmin. Ekonomista, 6, 797-811.
 • Jasicki, K. (2004). Społeczna odpowiedzialność biznesu w oczach Polaków. W: L. Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Jałowiecki, B. (1996). Świadomość regionalna młodzieży licealnej. Studia Regionalne i Lokalne, 17(50).
 • Kaczmarek, J., Szafrańska, E. (2007). Percepcja przestrzeni - pomiędzy prawdą a autentycznością, W: M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 47-62.
 • Kamińska, W. (1997). Prywatna przedsiębiorczość na obszarze wschodniego pogranicza w Polsce. W: M. Jakubowski (red.), Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego, Geopolitical Studies, 3, 113-155.
 • Kamińska, W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Kola-Bezka, M. (2012). Postrzeganie przedsiębiorczości w czasach kryzysu - wyniki badania ankietowego mieszkańców wsi i miast województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 25, 287-295.
 • Kulawiak, A. (2011). Zmiana lokalnych społecznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego Łodzi w latach 2002-2010 w świetle badań łódzkich przedsiębiorców. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii, 20, 171-185.
 • Kulawiak, A., (2013). Społeczne uwarunkowania rozwoju sektora usług w małych miastach. Przykład Uniejowa. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, 115-126.
 • Suliborski, A., Kulawiak A. (2006). Przedsiębiorca - jako uczestnik i twórca procesów transformacji. Przykład Łodzi, W: A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 159-183.
 • Kulawiak, A. (2012). Zmiana społecznych, lokalnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego w latach 2002-2010 w świetle badań łódzkich przedsiębiorców. Prace Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2, 81-96.
 • Libura, H. (1988). Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka. Dokumentacja Geograficzna, 1.
 • Libura, H. (1990). Percepcja przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski.
 • Madurowicz, M., (red.). (2007). Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Majewska, K. (2003). Wizerunek polskiego biznesu w prasie, W: W. Kozek (red.), Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mordwa, S. (1993). Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Mordwa, S. (2003). Wyobrażenia miast Polski środkowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pałka, E. (2010a). Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 • Pałka, E. (2010b). Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, 163-174.
 • Roguska, B. (2004). Właściciel, pracodawca, obywatel - rekonstrukcja wizerunku prywatnego przedsiębiorcy, W: L. Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Rykiel, Z. (1985). Badanie świadomości regionalnej - przykład regionu katowickiego. Przegląd Geograficzny, Dokumentacja Geograficzna, 3-4, 37-58.
 • Tkaczyk, J., Rachwalska, J. (1997). Wszystko jest obrazem. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Marketing i Rynek, 5(97), 5-10.
 • Rembowska, K. (2000). Tożsamość lokalna i regionalna. Region łódzki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 3, 3-9.
 • Stryjakiewicz, T. (2009). Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. W: I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 94-102.
 • Smętkiewicz, K. (2014). Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Szkurłat, E. (2004). Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania, przemiany. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Szkurłat, E. (2006). Miasto w świadomości młodzieży. Stereotypowy obraz Łodzi. Kronika Miasta Łodzi, 1, 107-120.
 • Szkurłat, E. (2007). Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska. W: M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 63-72.
 • Szymańska, A., Płaziak, M. (2010). Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 71-84.
 • Śleszyński, P. (2002). Struktura i koncentracja przestrzenna siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 4, 89-113.
 • Śleszyński, P. (2003). Rozkład przestrzenny działalności gospodarczej w aglomeracji warszawskiej. Przegląd Geograficzny, 75(3), 403-432.
 • Tobiasz-Lis, P. (2013). Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wolińska, J. (2015). Percepcja społeczna i stereotyp niepełnosprawności. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 28, 45-66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.