PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. 156 | 55--78
Tytuł artykułu

Czynniki geograficzne warunkujące aktywność turystyczną i wybór destynacji turystycznych chicagowskiej Polonii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Geographical Factors Conditioning the Activity and Tourist Destinations of Chicago's Polonia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przedstawienie czynników geograficznych warunkujących aktywność turystyczną oraz wybór destynacji turystycznych wśród chicagowskiej Polonii poza ich miejscem zamieszkania. Wśród tych czynników wyróżniono takie aspekty jak: lokalizacja miejsca wypoczynku (klimat, pogoda, egzotyka miejsca), dostępność komunikacyjna, czas dojazdu, walory turystyczne (nieskażona przyroda, cisza, spokój) oraz miejsce zamieszkania badanych. Celem badania było również sprawdzenie, czy miejsce zamieszkania wpływa na częstość wyjazdów turystycznych oraz na wybór destynacji turystycznych Polonii chicagowskiej. W artykule zostanie zaprezentowana metoda sondażu diagnostycznego w postaci badań ankietowych wśród Polonii w liczbie 1014 w języku polskim i angielskim. W opracowaniu zostaną przedstawione wyniki badań, które mówią o tym, że osoby mieszkające poza miastem Chicago (na przedmieściach) częściej podróżują niż osoby mieszkające w Chicago. Wypoczynek osób mieszkających poza miastem Chicago w ciągu roku trwa dłużej niż osób mieszkających w Chicago, a także częściej wybierają oni zagraniczny urlop. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the article is to present geographical factors conditioning the activity and tourist destinations among Chicago's Polonia. The following aspects were emphasized among these factors: location (climate, weather, exotics of the place), accessibility of transport, travel time, tourist attractions (unspoilt nature, quiet, peace), place of residence of the respondents. The objective of research was to check whether the place of residence influences the frequency of tourist trips and the choice of tourist destinations of Chicago's Polonia as well. The method of diagnostic survey in the form of surveys among Chicago's Polonia in the total number of 1014 in the Polish and English language is presented in the article. The study includes results of the research which confirm that people living outside the city of Chicago (in the suburbs) travel more frequently than people living in Chicago. The relaxation of people living outside Chicago lasts longer during the year than the relaxation of people living in Chicago as well as people living outside Chicago choose foreign journeys more frequently than people who live in Chicago. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Alejziak W., 1990, Uwarunkowania aktywności turystycznej mieszkańców wsi [w:] Wieś i rolnictwo, PAN - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa, 1 (66), 197-208.
 • Alejziak W., 2009, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Wydawnictwo AWF, Kraków.
 • Aplleberg M.J., 1993, I Love Chicago Guide, Collier Books, New York.
 • Babiński G., 2012, Polskie zbiorowości emigranckie wczoraj i dziś - sto lat różnicy, ile podobieństw, Biuletyn Migracyjny - Dodatek, 36. [http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/dodatek-36-czerwiec-2012/polskie-zbiorowosci-emigranckie-wczoraj-i-dzis-sto-lat-roznicy-ile-podobien]. (dostęp: 17.01.2019).
 • Berlińska-Dzikowska R., Majewska-Śliwa M., Bosiacki S., 1987, Wyjazdy turystyczne ludności Polski w 1985 roku i związane z nimi wydatki, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Blalock H.M., 1987, Statystyka dla socjologów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Boniface B.G., Cooper Ch., 1994, Worldwide destinations, The Geography of Travel & Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Burkart A.J., Medlik S., 1981, Tourism: past, present and future, Heinemann, London.
 • Creaton S., 2004, How a small Irish Airline conquered Europe, Aurum Press, London.
 • Deja W., 1986, Wpływ środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie turystycznych form rekreacji, Wydawnictwo AWF, Warszawa, 106-130.
 • Delekta A., 2013, Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
 • Drzewiecki M., 1998, Pojęcie turystyki wiejskiej, Turyzm, 1, 21-27.
 • Dziekońska M., 2008, Migracje podlaskich elit intelektualnych do USA - spojrzenie na American Dream [w:] M. Dajnowicz (red.), Oblicze polityczne regionów Polski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, 89-102.
 • Dziedzic E., 2000, Promocja regionu a decyzje nabywców [w:] A. Szwichtenberg, W. Deluga (red.), Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Fiń A., 2014, Współczesna polska emigracja w Stanach Zjednoczonych: skala, rozmieszczenie przestrzenne, przyczyny wyjazdu, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 105-130.
 • French C.N., Craig-Smith S.J., Collier A., 1995, Principles of Tourism, Longman, Melbourne, 292-306.
 • Glaser B.G., Strauss, A.L., 2009, Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Nomos, Kraków.
 • Iglicka K., 2008, Kontrasty migracyjne Polski: Perspektywa transatlantycka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Konecki K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk A., 1994, Doświadczenia i przeżycia związane z krajobrazem a skuteczność wypoczynku [w:] W. Deja (red.), Turystyka jako czynnik edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczego, Poznań.
 • Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Kymlicka W., 1999, Liberal Complacencies [w:] J. Cohen, M. Howard, M.C. Nussbaum (red.), Is multiculturalism bad for women, Princeton University Press, Princeton, 31-34.
 • Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5 (2), 87-103.
 • Liszewski S., 2003, Wkład geografii w rozwój turystyki w Polsce [w:] G. Gołembski (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 111-121.
 • Liszewski S., 2005, Koncepcja zintegrowanych badań nad turystyką [w:] B. Domański, S. Skiba (red.), Geografia i sacrum, t. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 105-113.
 • Liszewski S., 2009, Geograficzne uwarunkowania turystyki, Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, 9-23.
 • Lubowicz Z., 1996, Turystyka młodzieży szkół ponadpodstawowych w 1995, Problemy Turystyki, 1-4, 105-110.
 • Łopaciński K., 1988, Poziom aktywności turystycznej studentów [w:] J. A. Malinowski (red.), Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Matczak A., 1992, Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis - Folia Geographica, 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Meyer B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 173-180.
 • Milewski D., 2008, Przewozy turystyczne [w:] A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 147-163.
 • Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), 2008, Przyrodnicze zasoby turystyki i metody ich oceny. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Seria: Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, t. 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Niezgoda A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Nowakowska A., 1989, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych, Zeszyty Naukowe, Seria: Monografie, 88, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Paral R., Norkiewicz M., 2004, Metro Chicago immigration fact book, Roosevelt University, Chicago.
 • Parzych K., 2008, Zróżnicowanie przestrzenne zagranicznych destynacji turystycznych młodzieży na przykładzie wyjazdów turystycznych młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy, Turystyka i Hotelarstwo, 14, 53-67.
 • Pearce D.G., 1995, Tourism today: A geographical analysis (2nd ed.), Longman Scientific & Technical, Harlow.
 • Pedro A., 2006, Urbanization and second-home tourism [w:] D. Buhalis, C. Costa (red.), Tourism Management Dynamics - consumers products and industry, Elsevier, 63-74.
 • Rettinger R., Staszak P., 2010, Europejskie połączenia lotnicze głównych regionów turystycznych Azji Południowo-Wschodniej [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość-Edukacja, 6, Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o., Warszawa-Kraków, 462-470.
 • Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.
 • Rokicki J., 1989, Wakacjusze na Jackowie i inni. Szkic o sytuacji współczesnych polskich emigrantów zarobkowych w Chicago, Przegląd Polonijny, 2, 105-118.
 • Rokicki J., 1992a, Pegaz nad polskim Chicago, Świat Polonii.
 • Rokicki J., 1992b, Więź społeczna a zmiana kultury. Studium dynamiki polskiej zbiorowości etnicznej w USA, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Różycki P., 2006, Determinanty aktywności turystycznej młodzieży, Problemy Turystyki, 1-4, 157-166.
 • Sakson B., 2007, Współcześni polscy emigranci w metropolii Chicago, Przegląd Polonijny, 2, 181-201.
 • Silverman D., 2007, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji, PWN, Warszawa.
 • Skórny Z., 1989, Mechanizmy regulacyjne ludzkiego działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sojka E., 2003, Statystyka w przykładach i zadaniach. Podręcznik akademicki, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy.
 • Stadnik K., 2012, Aktywność turystyczna Polonii kanadyjskiej na przykładzie mieszkańców Vancouver, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Kultury Fizycznej, 28, 223-236.
 • Stemplewska-Żakowicz K., 2010, Metody jakościowe, metody ilościowe: hamletowski dylemat czy różnorodność do wyboru?, Roczniki Psychologiczne, 1 (13), 87-96.
 • Travis A.S., 1989, Tourism destination area development [from theory into practice) [w:] F. Witt, L. Moutinho (red.), Tourism marketing and management handbook, Prentice Hall, New York, 487-498.
 • Um S., Crompton J.L., 1990, Attitude determinants in tourism destination choice, Annals of Tourism Research, 17 (3), 432-448.
 • Wasiakowa H., 1982, Zróżnicowanie poziomu konsumpcji w dziedzinie turystyki i wypoczynku w makroregionach [w:] J. Olearnik, J. Prudzienica (red.), Gospodarka turystyczna - rynek i konsumpcja usług turystycznych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Włodarczyk B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 89-97.
 • Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Viner D., Nichols S., 2006, Climate change and its implications for international tourism [w:] D. Buhalis, C. Costa (red.), Tourism management dynamics - trends, management and tools, Elsevier, Oxford, 1-24.
 • Ziółkowska-Weiss K., 2013, Oferta lotniska Kraków-Balice w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przykład zmian w infrastrukturze transportowej, implikacje dla rozwoju turystyki [w:] Z. Zioło, M. Borowiec (red.), Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 91-106.
 • Ziółkowska-Weiss, K., 2018, Przestrzenne rozmieszczenie Polonii w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej [w:] D. Praszałowicz (red.), Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, Migration Studies-Review of Polish Diaspora, Komitet Badań nad Migracjami, 1(167), 49-68.
 • Yearbook of Immigration Statistic, 2013, Homeland Security [https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2013] (dostęp: 2.04.2019).
 • Census Bureau, 2013, Summary File 4(SF4) - Sample Data PCT1, Ancestry-Polish, U.S. Census Bureau [https://www.census.gov/prod/cen2000/doc/sf4.pdf] (dostęp: 2.04.2019).
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej GUS, 2013.
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Cook_County_Illinois_showing_townships.png, (dostęp: 05.04.2019r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.