PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
26 (2019) | nr 1 (118) | 30--44
Tytuł artykułu

Alergeny - zamierzona i niezamierzona obecność w kontekście wymagań prawa i standardów GFSI

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Allergens: Intended and Unintended Presence in the Context of Law and GFSI Standard Requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono przegląd najważniejszych wymagań prawnych oraz wymagań uznanych standardów GFSI, tj. IFS, BRC i FSSC 22000 w zakresie zarządzania alergenami, w tym obowiązku związanego ze znakowaniem produktów. W przypadku wymagań prawnych uwagę skupiono w głównej mierze na Rozporządzeniu 1169/2011 i załączniku II do tego rozporządzenia, w którym przedstawionych zostało 14 produktów alergennych, jak również na przewodnikach wydanych do tego rozporządzenia. Omówiono również zagadnienie niezamierzonej obecności alergenów i związanych z tym obowiązków, jakie spoczywają na producentach. Znakowanie ostrzegawcze o obecności alergenów (PAL - Precautionary Allergen Labelling) nie jest uregulowane prawnie i producenci na podstawie analizy ryzyka i wykorzystania dostępnych na rynku wiadomości i programów (np. VITAL - Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling) sami podejmują decyzję o formie i treści informacji, które umieszczają na swoich produktach o zanieczyszczeniach krzyżowych. Przykładowo przedstawiono wymagania dotyczące oznaczenia alergenów oraz niezamierzonej obecności alergenów w wybranych 8 krajach. Następnie podano zakres wymagań związanych z alergenami w standardzie IFS, wersja 6.1, BRC, wersja 8, jak również FSSC 22000, wersja 4.1. W BRC szeroko opisane są wymagania związane z alergenami. Cały rozdział 5.3 poświęcony jest tym wymaganiom, które są kluczowe w ustanawianiu i realizacji działań zapewniających jakość i bezpieczeństwo żywności. IFS, jak i FSSC 22000 w znacznie mniejszym stopniu definiują zakres wymagań związanych z alergenami. Każdy producent jest zobowiązany do wdrożenia systemów związanych z zarządzaniem alergenami. W przypadku uregulowanych zagadnień prawnych związanych ze znakowaniem należy je stosować, natomiast w sytuacji braku uregulowań prawnych (jak w przypadku PAL) to na producencie spoczywa obowiązek wprowadzenia do obrotu produktów bezpiecznych, również w kontekście alergenów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, an overview is presented of the most important legal requirements and the requirements set out in the recognized GFSI standards, i.e. IFS, BRC and F SSC 22000 in the field of allergen management, including the product labelling obligation. In the case of legal requirements attention is mainly focused on Regulation 1169/2011 and Annex II to this Regulation, where 14 allergenic products are depicted and also on the published guidelines to this regulation. Furthermore the issue of unintended presence of allergens is discussed as are the related obligations for the producers. Precautionary Allergen Labelling (PAL) is not regulated by law and the manufacturers make their own decisions as regards the form and content of information about cross-contamination, which they place on their products; their decisions are based on the risk analysis and they utilize information and programs (e.g. VITAL - Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling) available on the market. Some examples are given of the requirements for the determination of allergens and the unintended presence of allergens, which are in force in 8 selected countries. Then, the scope is presented of the requirements relating to allergens as set in IFS, version 6.1, BRC, version 8, and FSSC 22000, version 4.1. The BRC requirements for allergens are widely described. The entire Chapter 5.3 is dedicated to the requirements that have a crucial role when establishing and accomplishing tasks necessary to ensure food quality and safety. Both IFS and FSSC 22000 define the scope of allergen-relating requirements to a much lesser extent. Every producer is obliged to implement allergen management systems. Where the issues on labelling are included in the legislation in force, the respective labelling requirements should be applied while in the case they are not regulated by law (as in the case of PAL) it is always the manufacturer's responsibility to market safe products, also in the context of allergens. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] BRC British Retail Consortium Global Standards: BRC 8 z sierpnia 2018 r. Część II. Wymagania.
 • [2] European Union: RASFF Annual Report 2017. [on line]. Publications Office of the European Union, 2018. Dostęp w Internecie [09.01.2019]: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/ docs/rasff_annual_report_2017.pdf
 • [3] FoodDrinkEurope: Portion Sizes for Purposes of Nutrition Labelling. [on line]. FoodDrinkEurope, 2010. Dostęp w Internecie [08.01.2019]: https://www.fooddrinkeurope.eu/publication/portion-sizesfor- purposes-of-nutrition-labelling-ciaa-proposed-approach/
 • [4] FoodDrinkEurope: Guidance on Food Allergen Management for Food Manufacturers. [on line]. FoodDrinkEurope, Brussels 2013. Dostęp w Internecie [08.01.2019]: https://www. fooddrinkeurope.eu/uploads/press-releases_documents/temp_file_FINAL_Allergen_A4_web1.pdf
 • [5] FoodDrinkEurope: Guidance on the Provision of Food Information to Consumers. [on line]. FoodDrinkEurope, Brussels 2013. Dostęp w Internecie [08.01.2019]: https://www. fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FDE_Guidance_WEB.pdf
 • [6] Food Safety System Certification 22000 version 4.1. July 2017. Part II: Requirements for Certification. 2.1.4.6 Management of allergens.
 • [7] Global Food Safety Initiative: What is GFSI. [on line]. GFSI. Dostęp w Internecie [08.01.2019]: https://www.mygfsi.com/about-us/about-gfsi
 • [8] IFS International Featured Standards wersja 6.1. z listopada 2017 r. Część 2: Wykaz wymagań.
 • [9] IJHARS: Przewodnik do rozporządzenia (WE) nr 1169/2011. [on line]. IJHARS, 2017. w Internecie [10.01.2019]: http://www.ijhars.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2016/ przewodnik do rozporzadzenia 1169 2011 - sierpien 2016.pdf
 • [10] Polskie Towarzystwo Alergologiczne: Alergia pokarmowa. [on line]. PTA. Dostęp w Internecie [09.01.2019]: https://www.pta.med.pl/dla-alergikow/alergia/alergia-pokarmowa/
 • [11] Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz. U. L 31, ss. 1-24, z 01.02.2002 r. z późn. zm.
 • [12] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. Dz. U. L 304, ss. 18-63, z 22.11.2011 r. ze zm.
 • [13] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności. Dz. U. L 228, ss. 5-8, z 31.07.2014 r. z późn. zm.
 • [14] Samoliński B., Raciborski F., Lipiec A., Tomaszewska A., Krzych-Fałta E., Samel- Kowalik P., Walkiewicz A., Lusawa A., Borowicz J., Komorowski J., Samolińska-Zawisza U., Sybilski A.J., Piekarska B., Nowicka A.: Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce (ECAP). Alergologia Polska - Pol. J. Allerg., 2014, 1, 10-18.
 • [15] Szymecka-Wesołowska A., Jędrych K., Szczypkowska P. (Red.): Znakowanie, prezentacja, reklama żywności. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.
 • [16] The Allergen Bureau: Food Industry Guide to the Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling (VITAL) Program Version 2.0. The Allergen Bureau, Hobart 2012.
 • [17] The Allergen Bureau: VITAL® Best Practice Labelling Guide for Australia and New Zealand. The Allergen Bureau Ltd., Hobart 2016.
 • [18] Wieczorkiewicz R.: GIS wypowiada się na temat deklaracji produktów bez laktozy. [on line]. Portal Spożywczy, 2016. Dostęp w Internecie [08.01.2019]: http://www.portalspozywczy.pl/mleko/ wiadomosci/gis-wypowiada-sie-na-temat-deklaracji-produktow-bez-laktozy,128937.html
 • [19] Weber W., Röder M.: Allergene - Informationsbroschüre für die Lebensmittelindustrie. Berlin 2018.
 • [20] Zawiadomienie Komisji z dnia 13 lipca 2017 r. dotyczące przekazywania informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Dz. U. C 428, ss. 1-5, z 13.12.2017 r. z późn. Zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.