PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 | 26--32
Tytuł artykułu

The Ability to Identify Market Opportunities and the Development of Small Businesses

Autorzy
Warianty tytułu
Zdolność poszukiwania okazji rynkowych a rozwój małych przedsiębiorstw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena wpływu zdolności poszukiwania okazji rynkowych przez przedsiębiorstwo na jego rozwój. Dla realizacji tego celu przyjęto następującą hipotezę badawczą: Istnieje zależność pomiędzy stopniem zdolności do poszukiwania okazji rynkowych przez przedsiębiorstwo a jego rozwojem. W pierwszej części opracowania dokonano analizy definicji i koncepcji wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania małych firm, a następnie wskazano główne atrybuty orientacji przedsiębiorczej, zdolności dynamicznych i poszukiwania okazji rynkowych w kontekście kreowania rozwoju tych podmiotów. W drugiej części przedstawiono metodykę badań własnych i dokonano charakterystyki próby badawczej. W ostatniej części artykułu zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych metodą CATI i CAWI w okresie listopad 2017-styczeń 2018 na próbie 400 małych innowacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. W podsumowaniu wskazano główne wnioski, określono ograniczenia badawcze oraz zaproponowano kierunki dalszych badań. Wyniki badań zaprezentowane w niniejszym opracowaniu pozwalają na sformułowanie następujących wniosków końcowych: (i) badane przedsiębiorstwa charakteryzowały się silną orientacją na poszukiwanie okazji rynkowych, co może wskazywać na przedsiębiorcze zachowania tych podmiotów wychodzące poza schematy i praktyki zarządzania; (ii) badane podmioty charakteryzowały się bardzo silną i silną orientacją na rozwój, co mogło skutkować poprawą kondycji tych podmiotów w postaci wzrostu głównie w takich obszarach, jak: wydajność, sprzedaż, zatrudnienie, zysk; (iii) pozytywnie zostały zweryfikowane dwie badane zależności o istnieniu wpływu siły orientacji na poszukiwanie okazji rynkowych na rozwój przedsiębiorstwa oraz oznaki tego rozwoju, co pozwoliło również na pozytywną weryfikację postawionej hipotezy badawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to assess the impact of the enterprise's ability to identify market opportunities on its development. To accomplish this goal, the following research hypothesis was adopted: There is a relationship between the level of the enterprise's ability to identify market opportunities and its development. The first part of the paper analyses the definition and concept of enterprise growth and development, with particular emphasis on the specificity of small businesses, and then indicates the main attributes of entrepreneurial orientation, dynamic capabilities and identifying market opportunities in the context of inducing the development of these entities. The second part presents the methodology of the conducted research and the characteristics of the research sample. The last part of the paper presents the results of the research carried out using the CATI and CAWI methods in the period November 2017-January 2018 on a sample of 400 small innovative enterprises operating in Poland. The main conclusions are indicated in the last part of the paper along with research limitations, directions of further research are also proposed. The results of the research presented in this paper allow us to draw the following final conclusions: (i) the surveyed enterprises were characterised by strong orientation aimed at the identification of market opportunities, which may indicate the entrepreneurial behaviour of these entities that goes beyond routine management practices; (ii) the surveyed entities were characterised by very strong and strong development orientation, which may have resulted in the improvement of the performance of these entities in the form of growth mainly in such areas as: productivity, sales, employment, and profits; (iii) the two analysed dependencies (whether the strength of orientation aimed at the identification of market opportunities has an impact on the development of the enterprise and the manifestations of this development) were positively verified, which also allowed for a positive verification of the research hypothesis. (author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz
Bibliografia
 • [1] Alvarez S.A., Barney J.B. (2007), Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action, "Strategic Entrepreneurship Journal", Vol. 1, pp. 11-26.
 • [2] Bratnicki M. (2008), Pojmowanie przedsiębiorczości organizacyjnej: analiza teoretyczna, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, TNOiK, Katowice, s. 17-25.
 • [3] Bratnicki M. (2010), W poszukiwaniu treści strategii przedsiębiorczości. Perspektywa przedsiębiorczego rozwoju organizacji, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 35-56.
 • [4] Churchil N., Lewis V. (1983), The Five Stages of Small Business Growth, "Harvard Business Review", Vol. 29, No. 1, pp. 33-51.
 • [5] Covin J G., Miller D. (2014), International Entrepreneurial Orientation: Conceptual Considerations, Research Themes, Measurement Issues, and Future Research Directions, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 38, No. 1, pp. 11-44.
 • [6] Davidsson P., Delmar F., Wiklund J. (2006), Entrepreneurship and the Growth of Firms, Edward Elgar, Cheltenham.
 • [7] Dess G.G., Lumpkin G.T. (2005), Research Edge: The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective Corporate Entrepreneurship, "The Academy of Management Executive (1993-2005)", Vol. 19, No. 1, pp. 147-156.
 • [8] Dyduch W. (2008), Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • [9] Eckhardt J.T., Shane S.A. (2003), Opportunities and Entrepreneurship, "Journal of Management", Vol. 29, No. 3, pp. 333-349.
 • [10] Egan T.M. (2002), Organizational Development: An Examination of Definitions and Dependent Variables, "Organizational Development Journal", Vol. 20, No. 2, pp. 59-71.
 • [11] Falencikowski Т. (2017), Zdolności dynamiczne do rozpoznawania nowych możliwości generowania wartości w modelu biznesu, [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 284-302.
 • [12] Gancarczyk M. (2017), The Process of SME Growth. Integrating the Resource-based and Transaction Cost Approaches, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [13] Gibb A., Davies L. (1992), Methodological Problems in the Development of a Growth Model of Business Enterprise, "Journal of Entrepreneurship", No. 1(1), pp. 3-36.
 • [14] Greiner L. (1972) Evolution and Revolution as Organizations Grow, "Harvard Business Review", July-August, Vol. 50, No. 4, pp. 37-46.
 • [15] Krupski R. (2011), Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", Nr 4(147), s. 11-24.
 • [16] Krupski R. (2013), Rodzaje okazji w teorii i w praktyce zarządzania, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Nr 21(1), s. 5-16.
 • [17] Kuratko D.F., Hodgetts R.M. (2007), Entrepreneurship. Theory, Process, Practice, Thomson/South Western, Mason.
 • [18] Lisowska R. (2015), External Determinants of the Development of Small and Medium-Sized Enterprises - Empirical Analysis, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation" , Vol. 11, No. 4, pp. 115-138.
 • [19] Lumpkin G.T., Dess G.G. (1996), Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance, "Academy of Management Review", Vol. 21(1), pp. 135-172.
 • [20] Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia i diagnoza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • [21] Matejun M. (2015), Absorbcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • [22] McKelvie A., Wiklund J. (2010), Advancing Firm Growth Research: A Focus on Growth Mode Instead of Growth Rate, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 34, No. 2, pp. 261-288.
 • [23] Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • [24] Quin R., Cameron К. (1983), Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, "Management Science", No. 29, pp. 33-51.
 • [25] Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G.T., Frese M. (2017), Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of Past Research and Suggestions for the Future, "Entrepreneurship Theory & Practice", Vol. 33, No. 3, pp. 761-787.
 • [26] Steffens P., Davidsson P., Fitzsimmons J. (2009), Performance Configurations Over Time: Implications for Growth - and Profit-Oriented Strategies, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 33, No. 1, pp. 125-148.
 • [27] Storey D.J. (1994), Understanding the Small Business Sector, Routledge, London.
 • [28] Sysko-Romańczuk S. (2005), Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat ego wzrostu i sprawności procesów zarządzania, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • [29] Trzcieliński S. (2011), Zwinne przedsiębiorstwo, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • [30] Wyrwicka M.K., Jaźwińska D. (2014), Percepcja uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw, "Economics and Management", Nr 2, s. 259-275.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560801

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.