PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 2, t. 2 Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym | 9--23
Tytuł artykułu

Podział terytorialny państwa oraz planowanie przestrzenne jako narzędzia (instrumenty) (pro)inkluzywnej polityki (koncepcji) prawa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Territorial Division of the State and Spatial Planning as Tools (Instruments) of the (Pro)-Inclusive Policy (Concept) of Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przyjęcie określonego modelu podziału terytorialnego państwa, a także określonej polityki w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, mogą sprzyjać powstawaniu kryzysów i dysfunkcji polegających na nadmiernej koncentracji władzy, tworzeniu enklaw rozwoju gospodarczego i koncentracji ludności, przy jednoczesnej degradacji ekonomicznej, społecznej i depopulacji mniejszych jednostek osadniczych, a nawet całych regionów, tworzeniu obszarów o wysokim strukturalnym bezrobociu, obszarów biedy itd. Natomiast przemyślany i optymalny model podziału terytorialnego państwa oraz przyjęcie właściwych kierunków polityki planowania i zagospodarowania przestrzennego kraju, mogą stanowić skuteczne mechanizmy przeciwdziałania ww. negatywnym zjawiskom, a co za tym idzie - mogą być uznane za instrumenty (pro)inkluzywnej polityki państwa, czyli takiej polityki, która będzie przeciwdziałać asymetrii w rozwoju gospodarczym i społecznym. Jak się wydaje, można sformułować tezę o konieczności realizowania (pro)inkluzywnej polityki prawa. W tym ostatnim przypadku chodzi o przyjęcie takich rozwiązań prawnych, które będą służyły zapewnieniu równowagi w wymiarach politycznym, ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The adoption of a given model of the state territorial division and certain spatial planning and management policies may contribute to crises and dysfunctions characterized by excessive power concentration and creation of the pockets of economic growth and population concentration. While at the same time, other settlements or even entire regions may suffer from economic and social degradation, depopulation, high structural unemployment and so forth. A well-thought over and optimal model of the state territorial division and the implementation of proper policies with regard to spatial planning and management may provide effective mechanisms to prevent the above mentioned negative trends. That is why they may be considered as instruments of (pro)-inclusive policies of the state, that is policies that can overcome the asymmetry in the level of economic and social development. It seems we may formulate a thesis that it is necessary to implement the (pro)-inclusive policy of law. The aim is to adopt such legal solutions that will ensure a healthy balance in the political, economic, social and ecological spheres. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Chauvin T., Sprawiedliwość: między sprawiedliwością a bezpieczeństwem prawnym. Ewolucja poglądów Gustawa Radbrucha, "Studia Iuridica" 1999/XXXVII.
 • Detterbeck S., Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, C.H. Beck, München 2008.
 • Działocha K., Gromski W., Niepozytywistyczna koncepcja państwa prawnego a Trybunał Konstytucyjny, "Państwo i Prawo" 1995, z. 3.
 • Ehlers D., Verwaltung und Verwaltungsrecht im demokratischen und sozialen Rechtsstaat, [w:] Allgemeines Verwaltungsrecht, heraugegeben von H.-U. Erichem und D. Ehlers, Berlin-New York 2010.
 • Grabowski A., Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.
 • Gumplowicz L., System socyologii, Spółka Nakładowa, Warszawa 1887.
 • http://www.inclusivedemocracy.org/ID_POLISH.htm, (27.07.2017).
 • Jaworska-Dębska B., Podział terytorialny, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, M. Stahl (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, PWN, Warszawa 1953.
 • Kelsen H., Reine Rechtslehre, Einleitung in die Rechtswissenschaftliche Problematik, Leipzig 1934.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
 • Kowalski J., Pojęcie prawa, [w:] J. Kowalski, W. Lamentowicz, P. Winczorek, Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa 1986.
 • Kowalski J., Przedmiot i metoda teorii państwa i prawa, [w:] J. Kowalski, W. Lamentowicz, P. Winczorek, Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa 1986.
 • Krebs W., Raumordnungsrecht, [w:] Besonderes Verwaltungsrecht, Hrsg. E. Schmidt, F. Schoch, Berlin.
 • Lang J., Klasyfikacja podziałów terytorialnych, [w:] Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Lang W., Instrumentalne pojmowanie prawa a państwo prawa, "Państwo i Prawo" 1991, z. 12.
 • Lienbacher G., Raumordnungsrecht, [w:] Besonderes Verwaltungsrecht, Hrsg, G. Lienbacher, Wien 2010.
 • Mączyńska E. (red.), Pysz P. (red.), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, PTE, Warszawa 2010.
 • Mączyńska E., Gospodarka inkluzywna - wymiar samorządowy, https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/news/Konferencje_BGK/XII_Konferencja_BGK_dla_JST/Materialy_konferencyjne/Elzbieta_Maczynska_Gospodarka_inkluzywna_-_wymiar_samorzadowy.pdf, (27.07.2017).
 • Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, Mączyńska E., Pysz P. (red.), PTE, Warszawa 2013.
 • Mączyńska E., Pysz P., Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, [w:] Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, E. Mączyńska (red.), PTE, Warszawa 2014.
 • O kształtowaniu ładu gospodarczego, Mączyńska E., Sadowski Z. (red), PTE, Warszawa 2008.
 • Petrażycki L., Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, tom 1, PWN, Warszawa 1959.
 • Petrażycki L., Wstęp do nauki prawa i moralności, PWN, Warszawa 1959.
 • Radbruch G., Der Zweck des Rechts, [w:] Der Mensch im Recht, Göttingen 1957; polski przekład: O celu prawa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1937, z. 3-4.
 • Radbruch G., Grundzuge der Rechtsphilosophie, Leipzig 1914; przekład polski: C. Znamierowski, Zarys filozofii prawa, Warszawa 1938.
 • Radbruch G., Rechtsphilosophie, Stuttgart 1956.
 • Rozwadowski W., Prawo epoki niewolnictwa, [w:] B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa, PWN, Warszawa-Poznań 1985.
 • Ruczkowski P., Koncepcja aktów (źródeł) prawa wewnętrznego w polskim prawie administracyjnym, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
 • Ruczkowski P., Podział terytorialny państwa, [w:] Prawo administracyjne, M. Zdyb, J. Stelmasiak (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Ruczkowski P., Środki ochrony praw właścicielskich w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, I. Niżnik-Dobosz (red.), LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1995.
 • Szyszkowska M., U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii człowieka, Pax, Warszawa 1972 (aneks I. Kant, Wprowadzenie do teorii prawa).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).
 • Wronkowska S., Spory o sposób pojmowania prawa, [w:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, PWN, Warszawa 1994.
 • Wysocka E., Koziński J., Nowa sytuacja planowania przestrzennego, [w:] System studiów i planów zagospodarowania przestrzennego po reformie administracji państwa, E. Wysocka (red.), Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 2000.
 • Ziembiński Z., Charakterystyka teorii państwa i prawa jako dyscypliny prawoznawstwa, [w:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, PWN, Warszawa 1994.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.