PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 3063--3070
Tytuł artykułu

Organizacja akcji ratowniczych podczas zdarzeń w tunelach drogowych na przykładzie tunelu "Emilia" w Lalikach

Warianty tytułu
Rescue Organization During the Event in Road Tunnels on the Example of the Tunnel "Emilia" in Laliki
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacja akcji ratowniczych podczas zdarzeń w tunelach drogowych zależy m.in. od:rodzaju,wielkości, miejsca i rozmiaru zdarzenia. Na działania ratownicze składają się przedsięwzięcia zmierzające do zlokalizowania zagrożenia i wszystkie czynności prowadzące do jego likwidacji. Opracowane procedury dla konkretnych obiektów budowlanych wynikają z ich specyfiki oraz przewidziane są dla konkretnych zdarzeń. Podstawowym celem wdrażanych procedur postępowania jest: określenie sposobu prowadzenia działań ratowniczych oraz ujednolicenie postępowania ratowników biorących udział w likwidacji zdarzeń.Trudności podczas prowadzenia działań w tego typu obiektach wynikają z ich specyfiki oraz związane są m.in.: z utrudnionym dostępem służb ratowniczych do miejsca zdarzenia, ze znacznymi drogami dotarcia do miejsca zdarzenia, możliwością całkowitego zaniku widoczności podczas prowadzenia działań, towarzyszącym hałasem np. od wentylatorów powodującychutrudnienia w porozumiewaniu się z innymi osobami oraz w łącznościradiowej. Występujące w tych obiektach materiały palne, także w postaci znajdujących się w nich pojazdów powodują zwiększenie szybkości rozprzestrzeniania się ognia oraz wzrost intensywności powstawania dymu. Całkowite wyeliminowanie wypadków i pożarów w tego typu obiektach jestniemożliwe. Zatem konieczne jest prowadzenie corocznych ćwiczeń w tego typu obiektach, nie tylko dla Państwowej Straży Pożarnej, ale również dla pracowników zarządzających tunelem, zespołów ratownictwa medycznego i Policji Zasadne jest doskonalenie umiejętności współdziałania wszystkich ww.zespołów ratownictwa według opracowanych scenariuszy kryzysowych.W prezentowanym artykule omówionoorganizację akcji podczas zdarzeń na wybranym przykładzie tunelu drogowego w Lalikach. Poruszone zostałyrównież organizacyjne aspekty podejmowanych działań ratowniczych z uwagi na bezpieczeństwo użytkownikówi ratowników. Na przykładziewybranych scenariuszy zdarzeń omówionogłówne zadania dla służb ratowniczych i innych z nimi współdziałających. Na podstawieprzeprowadzonej analizy oraz ćwiczeń w tego typu obiektach sformułowane zostaływnioski końcowe.(abstrakt oryginalny)
EN
Rescue organization during the event in road tunnels depends on:the type, size, location and size of the event. The operations consist of projects aimed to locate the risks and all the steps leading to its liquidation. Developed procedures for specific buildings due to their characteristics are intended for adequateevents. The primary objective is implemented procedures: determining how to conduct rescue operations and standardize the behaviorof rescuers involved in the liquidationof the event. Difficulties during operations in this type of objectsare associated with difficult to access emergency services to the scene,substantial ways to reach the sceneof the incident, the possibility of complete loss of visibility during operations, accompanying noisefrom fans causing difficulties in communicating with others, andto radio communications. Occurring in these facilities combustible materials, also in the form contained in these vehicles are causing an increase in the rate of fire spread andintensity of a smoke. The complete elimination of accidents and fires in this type of objects is impossible. Therefore, it is necessary to conduct annual trainingsinthis type of objects, not only for the State Fire Service, but also for employees who manage the tunnel, medical rescue teams and police. It is appropriate interaction skills of allrescue teams according to the crisis scenarios.In this article the organization of the action during the events on the chosen example Laliki road tunnelis presented. Organizational aspects of emergency actions taken due to the safety of users and rescuersare also. discussed. Based on selected event scenarios the main tasks for emergency services and other co-operating with themare also included. On the basis of analysis and exercises in this type of objects conclusions have been formulated.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
3063--3070
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Bibliografia
 • 1.Bednarek Z., Drzymała T., Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w tunelach drogowych i obiektach metra. Logistyka 2011, vol.6.
 • 2.Bednarek Z., Drzymała T., Podstawowe problemy prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w tunelach. Materiały Budowlane 2014, vol.10.
 • 3.Drzymała T., Podstawowe problemy oraz specyfika prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w tunelach drogowych. Logistyka 2014, vol.5.
 • 4.Drążek M., Specyfikaprowadzenia działań ratowniczo -gaśniczychpodczas wypadków drogowych na przykładzie tunelu w Lalikach. Praca końcowa, SGSP, Warszawa 2012.
 • 5.Haack A., Overview of European Tunnel Research and ITA Committee on Operational Safety of Underground Facilities. Seminar "Fire Protection and Safety Measures in Rail, Roads and Metro Tunnels", Warsaw, October 2-nd2006 r.
 • 6.Martens M. H., Human Behaviour in Tunnel Accidents: Users, Operators and Rescue Teams. Seminar "Fire Protectionand Safety Measures in Rail, Roads and Metro Tunnels", Warsaw, October 2nd2006.
 • 7.Niels Peter Hoj, Hazards in Tunnels. Seminar "Fire Protection and Safety Measures in Rail, Roads and Metro Tunnels", Warsaw, October 2nd2006.
 • 8.Dyrektywa 2004/54/WE ParlamentuEuropejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) L 167 str. 39, Dz.U. UE Polskie wydanie rozdz. 7, t. 8, str. 309).
 • 9.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.).
 • 10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1192).
 • 11.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym(Dz. U. z 2001 r. Nr 82, poz. 895 z późn. zm.).
 • 12.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ćwiczeń dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji (Dz. U.z.2010 r. Nr 121, poz. 819).
 • 13.Materiały szkoleniowe-KomendaPowiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Procedura prowadzenia działań ratowniczych w tunelu drogowym w Lalikach, 2011.
 • 14.http://www.itspolska.pl/admin/pliki/Jacek%20Sobczak.pdf(07.03.2015)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561351

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.