PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 | 25--43
Tytuł artykułu

Preferencje w podatku od nieruchomości a reakcje podatników prowadzących działalność gospodarczą

Warianty tytułu
Property Tax Preferences Compared with the Reaction of Taxpayers Conducting Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Fundamentalną funkcją podatków jest funkcja fiskalna, czyli gromadzenie dochodów publicznych na realizację różnorodnych zadań. Oprócz tej zasadniczej funkcji podatki pełnią również funkcję regulacyjną polegającą na wpływaniu na dochody i majątek podmiotów objętych podatkiem oraz funkcję stymulacyjną, która polega na zróżnicowaniu przez państwo obciążeń podatkowych, jakim podlegają poszczególne podmioty w gospodarce, w celu wywarcia konkretnego wypływu na decyzje tychże podmiotów. Państwo (samorząd) może więc używać instrumentów podatkowych w celu zachęcenia lub zniechęcenia podmiotów gospodarczych do podjęcia działań w określonym kierunku. Podstawowym celem polityki podatkowej tak w wymiarze makro-, jak i mikroekonomicznym jest realizacja funkcji fiskalnej podatków, sprowadzającej się do gromadzenia dochodów umożliwiających realizację zadań i funkcji przypisanych podmiotom sektora finansów publicznych i szerzej - sektora publicznego. Wpływy podatkowe służą również finansowaniu transferów tak w obrębie sektora, jak i na rzecz podmiotów spoza sektora publicznego, przyczyniając się do alokacji środków pomiędzy podatnikami a związkami publicznoprawnymi - państwem a organami jednostek samorządu terytorialnego. Opodatkowanie służy także realizacji funkcji pozafiskalnej (stymulacyjnej), przyjmującej za cel kształtowanie zachowań gospodarczych i społecznych podatników. Ilustrację niefiskalnych celów polityki podatkowej stanowi koncentracja jednostek samorządu terytorialnego na działaniach zakładających zmianę lub przekształcenie obecnego stanu zjawisk oraz stosunków społeczno-ekonomicznych bądź ich ustanie, ewentualnie ograniczenie ich skali. W ramach pozafiskalnych celów podatkowych umiejscawia się funkcję stymulacyjną wspierającą na równi realizację celów społecznych oraz gospodarczych poprzez zachęcanie podatników do podejmowania określonych zachowań. (abstrakt oryginalny)
EN
The fundamental objective of taxes is the fiscal function, namely the accumulation of public funds for performing various tasks. Other than the main function, taxes also have a regulatory function involving bearing an influence on the income and assets of taxable entities, as well as a stimulation function involving the differentiation by the state of tax burdens to which individual entities in the economy are subject in order to exert a specific influence on the decisions of these entities. Therefore, the state (self-government) can use tax instruments to encourage or discourage businesses from taking up activities in a specific direction. The primary objective of fiscal policy both in macro- and microeconomic terms is the implementation of the fiscal function of taxes, which boils down to the collection of income enabling the implementation of the tasks and functions assigned to public finance sector entities and, more broadly, the public sector. Tax revenues are also used to finance transfers, both within a sector and to entities from outside the public sector, thereby contributing to the allocation of resources between taxpayers and public law unions - the state and territorial self-government bodies. Taxation also serves the fulfilment of a non-tax (stimulatory) function, accepting the development of economic and social conduct of taxpayers as the objective. An illustration of the non-fiscal objectives of the tax policy is the concentration of territorial self-government units on actions assuming a change or transformation of the current situation as well as the socio-economic relations, or their stoppage or the reduction of their scale. The non-fiscal tax objectives include the simulation function supporting the pursuit of the social and economic objectives on a par by encouraging taxpayers to behave in a specific way. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Bibliografia
 • Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Opracowanie analiz zawierających rekomendacje dotyczące pożądanych działań dla zwiększania atrakcyjności gospodarczej regionu, projekt "Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego" [POKL.08.01.04-02-003/08] współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wrocław 2010.
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski 2008, red. T. Kalinowski, Gdańsk 2008.
 • Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów: w poszukiwaniu nowych miar, red. H. Godlewska-Majkowska, Warszawa 2008.
 • Bassanini A., Scarpetta S., The Driving Forces of Economic Growth: Panel Data Evidence for the OECD Countries, OECD Economic Studies, OECD Publishing 2001/2.
 • Cashin P., Government Spending, Taxes, and Economic Growth, IMF Working Papers 94/92, International Monetary Fund 1994.
 • Engen E., Skiner J., Taxation and Economic Growth [in:] Tax Policy in the Real World, Cambridge University Press 1999.
 • Felis P., Rosłaniec H., The Application of Tax on Means of Transport in Local Tax Policy in Poland. Evidence of City Counties, "Journal of Management and Financial Sciences" 2017/28.
 • Fiedoruk B., Władztwo podatkowe organów stanowiących w zakresie stawek podatku od nieruchomości w miastach na prawach powiatu województwa mazowieckiego [w:] Podatki i opłaty w samorządzie terytorialnym. Aspekty prawne i finansowe - wybrane zagadnienia, red. P. Chojnacki, S. Fundowicz, P. Możyłowski, T. Smietanka, Radom 2017.
 • Filipiak B.Z., Skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień przez organy podatkowe gmin, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016/5.
 • Filipiak B.Z., Strategie podatkowe wobec podatków lokalnych jako element optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 818, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2014/68.
 • Folster S., Henrekson M., Growth and the public sector: a critique of the critics, "European Journal of Political Economy", 1999/2.
 • Galiński P., Znaczenie preferencji podatkowych w podatku od nieruchomości dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, "Podatki i Opłaty Lokalne" 2016/11, s. 40.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004.
 • Jamroży M., Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa 2008.
 • Kohut-Jaworska M., Modele stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego oparte na finansowym instrumentarium samorządu gminnego, "Finanse: Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN" 2009/1.
 • Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003.
 • Fliegier M., Źródła przewagi konkurencyjnej gmin warunkujące rozwój gospodarki lokalnej: studium przypadku, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2010/58.
 • Leach G., The negative Impact of taxation on Economic Growth, New Edition, REFORM, 2003.
 • Leibfritz W., Thornton J., Bibbee A., Taxation and Economic Performance, OECD Economics Department Working Papers 176, OECD Publishing 1997.
 • Levine R., Renelt D., A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions, "The American Economic Review" 1995/4.
 • Mendoza E., Milesi-Feretti G.-M., Asea P., On the ineffectivness of tax policy in altering long-run growth: Herberger's superneutrality conjecture, "Journal of Public Economics" 1997/66.
 • Mickiewicz T., Rodzinka J., Skica T., Lokalne i regionalne czynniki wsparcia przedsiębiorczości. Klasteryzacja, promocja, doradztwo i lokalny kapitał społeczny, Warszawa 2015.
 • Morawski W., Ulgi i zwolnienia podatkowe [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, Toruń 2009.
 • Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002, s. 30.
 • Nowak I., Umorzenie zaległości podatkowych jako ulga w spłacie zobowiązań podatkowych w województwie świętokrzyskim, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" 2014/3.
 • Ociesa M., Zarządzanie podatkami lokalnymi gminie na przykładzie podatku od nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej" 2016/24.
 • Podatek od nieruchomości 25 lat ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Raport PwC, Warszawa, listopad 2016.
 • Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 • Raszkowski A., Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów - wybrane zagadnienia, "Ekonomia" 2011/5.
 • Skica T., Samorządy a rozwój przedsiębiorczości. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Rzeszów 2009.
 • Skica T., Bem A., Rola samorządu terytorialnego w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Studia Regionalne i Lokalne" 2014/1.
 • Skica T., Bem A., Daszyńska-Żygadło K., The role of local government in the process of entrepreneurship development, "e-finanse" 2013/4.
 • Skica T., Inglot-Brzęk E., Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy, "Samorząd Terytorialny" 2017/6.
 • Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., Czy redukcja stawek w podatku od środków transportowych realizuje stymulacyjną funkcje opodatkowania?, "Samorząd Terytorialny" 2011/7-8.
 • Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., Jakie działania winien podjąć Prezydent Miasta Rzeszowa, jako organ podatkowy, aby zwiększyła się w Rzeszowie liczba podatników podatku od środków transportowych, ekspertyza na zlecanie UM w Rzeszowie, Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIZ, Rzeszów 2010.
 • Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2011/2.
 • Skica T., Rodzinka J., Harasym R., Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters [w:] Jajuga K., Orlowski L., Staehr K. (red.), Contemporary Trends and Challenges in Finance. Springer Proceedings in Business and Economics, Amsterdam 2017.
 • Swianiewicz P., Łukomska J., Local Tax Competition in Poland?, "Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development" 2016/3.
 • Swianiewicz P., Łukomska J., Nenaman J., Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 2012.
 • Wołowiec T., Badania własne w ramach prowadzonych badań statutowych przeprowadzone w latach 2014-2017 na próbie 60 firm województwa lubelskiego i 40 firm województwa małopolskiego, Preferencje fiskalne w podatku od nieruchomości a decyzje inwestycyjne podmiotów gospodarczych, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Wołowiec T., Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005/1.
 • Wołowiec T., Podatkowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości w powiecie nowosądeckim i limanowskim, Badania Statutowe Zakładu Ekonomii WSB-NLU, Nowy Sącz 2008 (niepublikowane).
 • Wołowiec T., Preferencje w podatku od środków transportu a decyzje gospodarcze firm transportowych (badania własne). "Finanse Komunalne" 2012/7-8.
 • Wołowiec T., Ahmed-Skrzypek S., Badania statutowe Zakładu Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Skuteczność działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspierania przedsiębiorczości, Lublin 2016-2017 (niepublikowane) oraz analizy D. Reśko prowadzone w ramach pełnionej funkcji Burmistrza Krynicy-Zdroju.
 • Wołowiec T., Reśko D., Obniżki stawek podatkowych do celów stymulacyjnych a założenia racjonalnej strategii podatkowej gminy, "Toruński Rocznik Podatkowy" 2012.
 • Zalewski A., Ekonomika rozwoju lokalnego (wybrane zagadnienia) [w:] M. Majchrzak, A. Zalewski (red.), Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, Warszawa 1996.
 • Zaremba U., Harysym R., Wielowymiarowa ocena skuteczności działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Wnioski na tle stosowanych rozwiązań oraz zalecenia służące zwiększeniu skuteczności stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, projekt finansowany ze środków NCN, decyzja DEC-2013/11/B/HS4/01022, Rzeszów 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.