PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 6 | 24--38
Tytuł artykułu

Krytyka istniejącego modelu postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości w zakresie regulacji normujących styk postępowania administracyjnego i cywilnego - wybrane dylematy oraz postulaty de lege ferenda

Warianty tytułu
Criticism of the Existing Model of Conduct on the Demarcation of Property in Terms of the Regulations Governing the Point of Interconnection of Administrative and Civil Proceedings - Selected Dilemmas and de lege ferenda Postulates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowane zostało zagadnienie dotyczące regulacji prawnych określających styk postępowania administracyjnego i cywilnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości w kontekście ustalenia, czy gwarantują one ciągłość i spójność zdefiniowanego modelu, stabilność zapadłych rozstrzygnięć, a także ochronę interesu zainteresowanych stron. Odwołując się do poglądów judykatury, wykazano, iż przyjęty "hybrydowy" model postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości w obecnym kształcie normatywnym wymaga dokonania istotnych zmian legislacyjnych. W pracy sformułowane zostały wnioski o charakterze de lege ferenda, wskazujące na konieczność wyeliminowania z porządku prawnego obowiązującego dwuetapowego rozwiązania poprzez wprowadzenie w jego miejsce regulacji opartych na klasycznym modelu administracyjnym lub cywilnym, z uwzględnieniem ich dziedzinowej odrębności, a także przedmiotowej tożsamości sprawy na każdym z jego etapów. Wykazano, iż przyjęcie zaproponowanych rozwiązań prowadziłoby do uproszczenia i skrócenia procedury rozgraniczenia bezspornych granic nieruchomości, minimalizacji kosztów z tym związanych, a także zapewniałoby spójność i odrębność postępowania na poszczególnych jego etapach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of legal regulations specifying the point of interconnection of administrative and civil proceedings regarding the demarcation of property in the context of establishing whether they guarantee continuity and consistency of the defined model, stability of decisions made and the protection of the interests of the interested parties. While referring to the views of the judicature, it was pointed out that the accepted "hybrid" model of proceedings in the case of the demarcation of property in the current normative shape requires significant legislative changes. Conclusions of a de lege ferenda nature were formulated in the study suggesting the need to eliminate the applicable two-stage solution from the legal order by introducing regulations in its place which are based on the classic administrative or civil model, taking into account their separateness in the area, as well as the subjective identity of the case at each of its stages. It was demonstrated that the acceptance of the proposed solutions would lead to the simplification and shortening of the procedure of separating indisputable borders of property, minimizing the related costs, and would assure cohesiveness and separateness of the proceedings at its individual stages. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Bibliografia
 • Czarnik Z., W sprawie charakteru prawnego tzw. postępowań hybrydowych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2015/2.
 • Dawidowicz W., Postępowanie w sprawach administracyjnych, a postępowanie przed sądem cywilnym, "Państwo i Prawo" 1990/8.
 • Durzyńska M., Rozgraniczenie i podział nieruchomości, Warszawa 2009.
 • Ereciński T., Środki zaskarżenia [w:] System Prawa Procesowego Cywilnego, red. T. Ereciński, t. 3, cz. 1, Środki zaskarżenia, red. J. Gutowski, Warszawa 2013.
 • Felcenloben D., Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania, Warszawa 2013.
 • Gudowski J., Droga sądowa w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości na tle prawa geodezyjnego i kartograficznego, "Przegląd Sądowy" 1995/2.
 • Kiełkowski T., Czy organy administracji publicznej rozstrzygają sprawy cywilne?, "Państwo i Prawo" 1997/8.
 • Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa 1997.
 • Łętowski J., Sądy powszechne i praworządność w administracji, Wrocław 1967.
 • Mądrzak H., Strukturalne aspekty postępowania rozgraniczeniowego, "Rejent" 1990/2.
 • Mrożek J., Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne a konstytucyjny trójpodział władzy [w:] Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, red. E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab, Lublin 2017.
 • Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2003.
 • Stahl M., Zbieg drogi postępowania administracyjnego i sądowego, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1979/21.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.