PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | z. 2 | 29--37
Tytuł artykułu

Expenditure on ASIF in the Years 1991-2018 as an Example of the Redistributive Function of Poland's Agricultural Budget

Warianty tytułu
Wydatki na KRUS w latach 1991-2018 jako przykład redystrybucyjnej funkcji budżetu rolnego Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie wielkości wydatków na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na tle zmian, które nastąpiły w budżecie rolnym, budżecie państwa oraz w Produkcie Krajowym Brutto (PKB) w niemal całym okresie dostosowań gospodarki polskiej do warunków rynkowych. Okres ten obejmuje lata 1991-2018 oraz dotyczy wydatków budżetowych uzupełniających niedobór przede wszystkim Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS, jako przykład realizacji funkcji redystrybucyjnej budżetu państwa. Badaniu poddano udział wydatków na sektor rolny w wydatkach budżetu państwa ogółem oraz w wypracowywanym PKB, jako odniesienie do sytuacji koniunkturalnej w gospodarce. Na podstawie analiz wykazano, że udział wydatków budżetowych na wieś, rolnictwo i rynki rolne w badanym okresie wzrósł znacząco po integracji Polski z UE, co stanowiło przede wszystkim impuls prorozwojowy. Wydatki na świadczenia z KRUS w pewnym sensie odzwierciedlają zaspokojenie potrzeb społecznych związanych z wsią i rolnictwem. Udział wydatków społecznych (na KRUS) w ogóle wydatków budżetowych państwa w tym samym czasie malał. Jednak zauważalne jest, że nominalny wolumen tych wydatków nieznacznie wzrasta w stosunku do ustabilizowanego poziomu (ok. 17,5 mld zł) z przeszłych lat. Wnioskuje się, że wielkość ta nie powinna być już niższa, gdyż system ubezpieczeń społecznych rolników został skutecznie "uszczelniony", a dodatkowo następuje wzrost świadczeń emerytalno-rentowych w całej gospodarce (w ramach ZUS), co jest pośrednią przesłanką do ich zwiększenia także w KRUS.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to indicate the size of expenditure on the Agricultural Social Insurance Fund (ASIF) on the background of changes that occurred in the agricultural budget, state budget and GDP in almost the entire period of adjustment of the Polish economy to market conditions. This period covers the years 1991-2018 and concerns budgetary expenditure supplementing the deficit, in particular the Pension Fund of ASIF as an example of the implementation of the redistributive function of the state budget. The study covered the share of expenditure on the agricultural sector in the total expenditure of the state budget and in the developed Gross Domestic Product, as a reference to the economic situation in the economy. The analyses showed that the share of budgetary expenditure on rural areas, agriculture and agricultural markets, in the analysed period, increased significantly after Poland's integration with the EU, which primarily constituted a pro-development impulse. Expenditure on ASIF benefits, in a way, reflect the satisfaction of social needs related to rural areas and agriculture. The share of social expenditure (on ASIF) in total state budget expenditure decreased at the same time. However, it is noticeable that the nominal volume of these expenditures slightly increased in relation to the stabilised level (ca. PLN 17.5 billion) from past years. The authors believe that this amount should not be lower, because the social insurance system of farmers has been effectively "sealed" and additionally there is an increase in pension benefits in the whole economy (within ZUS), which is also an indirect reason for their increase in ASIF.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
29--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Zielona Góra
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • 1. Buchanan James M., Richard A. Musgrave. 1999. Public finance and public choice: two contrasting visions of the state. USA. Massachusetts Institute of Technology, CESifo Book Series.
 • 2. Czyżewski Andrzej. 1991-2018. Opinie o projektach ustaw budżetowych na lata 1991-2018 w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Dział 0.10, część 32, 33, 35 oraz pozostałe części dotyczące rolnictwa (Opinions on draft budget bills for the years 1991-2018 in the part concerning agriculture, rural development and agricultural markets, Section 0.10,parts 32, 33, 35 and other parts related to agriculture). Warszawa: Kancelarii Senatu,Biuro Informacji i Dokumentacji, Dział Informacji i Ekspertyz.
 • 3. Czyżewski Andrzej, Ryszard Kata, Anna Matuszczak. 2019. The redistribution function in Poland's agricultural budgets in the long term. Acta Scientiarum Polonorum. Seria Oeconomia (in print). Google Scholar
 • 4. Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak, Barbara Wieliczko. 2011. Krajowy i unijny budżet rolny dla Polski. Próba określenia proporcji, współzależności oraz efektów dla sektora rolnego. [W] Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, Program Wieloletni 2011-2014 (National and EU agriculturalbudget for Poland. An attempt to determine the proportions, interdependencies and effects for the agricultural sector. [In] Evaluation of EU budget projections for the next programming period in the context of the Common Agricultural Policy, Multiannual Program 2011-2014). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 5. Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2014. Budżet rolny Polski przed wstąpieniem do UE i po akcesji. Poziom, dynamika, tendencje. [W] Polska wieś 2014: raport o stanie wsi (The agricultural budget of Poland before joining the EU and after accession. Level, dynamics, trends. [In] Polish countryside 2014: report on the state of the village), ed. Iwona Nurzyńska, Walenty Poczta, 225-255, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 6. Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2015. ASIF w budżecie rolnym Polski w długim okresie (ASIF in the agricultural budget of Poland in the long term). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 403: 30-41.
 • 7. Juszczyk Sławomir, Piotr Gołasa, Marcin Wysokiński. 2016. Redystrybucyjna rola Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - przesłanki teoretyczne i rezultaty (Redistributive role of the common agricultural policy of the european union: theoretical premises and effects). Ekonomista 5: 704-726.
 • 8. Kulawik Jacek. 2009. Polityka fiskalna i budżetowa a finanse polskiego rolnictwa (Fiscal and budgetary policies and the financial situation of Polish agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4 (321): 21-39.
 • 9. MF (Ministerstwo Finansów). 1991-2018. Projekty Ustaw budżetowych na lata 199-2018 oraz uzasadnienia do ustaw budżetowych na lata 2010-2018. Tom 1 (Draft budget laws 1991-2018 and explanatory notes to budget laws for 1991-2018. Volume 1), http://www.mf.gov.pl.
 • 10. Owsiak Stanisław. 2016. Finanse publiczne. Teoria i praktyka (Public finances. Theory and practice). Warszawa: PWN.
 • 11. Podstawka Marian. 2016. Dlaczego ASIF? Ubezpieczenia w rolnictwie (Why ASIF? Insurance in agriculture). Materiały i Studia 60: 9-24.
 • 12. Prutis Stanisław. 1999. Rolnicy indywidualni (Individual farmers). Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • 13. Wilkin Jerzy. 2010. ASIF posiadaczy ziemskich (ASIF of landowners). Gazeta Wyborcza 16.03.2010.
 • 14. Woś Augustyn. 2000. Rolnictwo wobec narastającego kryzysu (Agriculture in the face of a growing crisis). Warszawa: IERiGŻ.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.