PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 1, cz. 1 Holistyczne pośrednictwo finansowe | 225--242
Tytuł artykułu

Perspektywy holistycznego pośrednictwa i doradztwa finansowego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prospects for Holistic Financial Intermediation and Consulting in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena pośrednictwa i doradztwa finansowego w Polsce z perspektywy poglądu, że w ciągu najbliższych lat, w związku ze zmianami demograficznymi, technologicznymi, większą świadomością potrzeb finansowych oraz wyższym poziomem wiedzy ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych, pośrednictwo będzie ewoluowało w kierunku holistycznego doradztwa. Nabiera ono coraz większego znaczenia w okresie dywersyfikacji rynku finansowego i zmieniających się potrzeb klientów. Zwiększenie zakresu działania podmiotów, oferujących takie usługi i podejmowanie aktywności nastawionej na lepszą realizację interesu ekonomicznego klientów, stanowi wyzwanie przyszłości.(fragment tekstu)
EN
The article focuses on the issue of financial intermediation and advisory perspectives in Poland in a comprehensive approach. In particular, the financial intermediary model was created with the definition of its elements and determinants affecting it. One of the most important conclusions from the text is that the change in the needs of households and their surroundings as well as the increase in the level of education and financial knowledge of the society directs financial intermediation in the direction of financial advisory. The legal regulations that separate intermediation activities from counseling activities help, indicating different competences as to the knowledge and skills of the broker and financial advisor, as well as the principles of remunerating their work (the agent receives a commission from the financial institutions, the consultant receives remuneration from the client). The progressing computerization and development of modern technologies in finance create specific challenges for intermediaries and financial advisors as well as the emergence of new segments - on-line intermediation and automated financial advisory (robo-advice). Prospects for holistic financial intermediation and advisory in Poland will depend on the regulatory, macroeconomic, technological and demographic environment, the prospects of the clients of these institutions, as well as the prospects of financial products suppliers for financial intermediaries and advisors.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Barembruch A. (2011), Wybrane aspekty organizacji i regulacji rynku doradztwa finansowegow Polsce w 2011 r., "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 2/2, ss. 5-20.
 • Czechowska I.D. (2012), Zastosowanie innowacji w postaci outsourcingu na przykładzie przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 92, ss. 261-278.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30.04.2004 r. L 145) (MiFID).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 28.02.2014 r. L 60/34) (MCD).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12.06.2014 r. L 173/349) (MiFID II).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucjiubezpieczeń (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 2.2.2016 r. L 26/19) (IDD).
 • Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa finansowego za lata 2008-2017, GUS.
 • Fesnak A. (2017), Plan finansowy - efekt pracy licencjonowanego doradcy finansowego [w:] K. Waliszewski (red.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa, ss. 101-163.
 • GUS 2014 [online], https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5515/2/9/1/rocznik_statystyczny_rp_2014.pdf, dostęp: 22.05.2019.
 • Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnychw Polsce w IV kwartale 2017 r., (2018), Departament Analiz Ekonomicznych NB [online], https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/rynek_nieruchomosci/index2.html, dostęp: 23.05.2019.
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Onepress, Gliwice.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), GUS.
 • Rogowski W. (2017), Świat wirtualnego doradztwa finansowego (robo-advisor), "e-mentor",nr 4 (71) [online], http://www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/71/id/1315, dostęp:16.05.2019.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania [Dz.U. z 2010 r. Nr 82, poz. 537].
 • Skurzyńska-Sikora U. (1997), Istota, pojęcie i rodzaje doradztwa, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", nr 31, ss. 163-178.
 • Solarz J.K. (2017), Bezpieczeństwo pośrednictwa finansowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 9, cz. 2, ss. 157-169.
 • Solarz J.K., Klepacki J., Waliszewski K. i in. (2018), Całościowa edukacja finansowa, Wydawnictwo SAN, Warszawa, Łódź.
 • Stawska J. (2015), Znaczenie regulacji rynku doradztwa finansowego oraz pośrednictwa finansowego w kontekście ochrony konsumenta i wspierania bezpieczeństwa systemu finansowego, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 6 (78), ss. 144-158.
 • Szpringer W. (2017), Nowe technologie a sektor finansowy. FinTech jako szansa i zagrożenie, Poltext, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715) [online], http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715, dostęp: 16.05.2019.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486).
 • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819).
 • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 165 poz. 1316).
 • Waliszewski K. (2010), Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Waliszewski K. (2016), Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Waliszewski K. (red.) (2017), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa.
 • www.fecif.eu [online], dostęp: 17.03.2019.
 • Wytyczne ESMA dotyczące oceny wiedzy i kompetencji, 22/03/2016 |ESMA/2015/1886 [online], https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1886_pl.pdf, dostęp: 16.05.2019.
 • www.kpf.pl [online], dostęp: 10.01.2019.
 • www.zwiazek-posrednikow.pl [online], dostęp: 10.01.2019.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.