PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 17 | nr 379 | 31--45
Tytuł artykułu

Nowe zagrożenia dla konsumentów wynikające z rozwoju FinTech

Warianty tytułu
New Consumer Threats Resulting from the Development of FinTech
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę dynamicznego rozwoju FinTech, rozumianego jako innowacje w usługach finansowych oparte na nowoczesnych technologiach. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia dla interesów konsumentów wynikające z przemian w tym obszarze, będące w szczególności rezultatem niedostatecznej regulacji, ryzyka wykluczenia cyfrowego, asymetrii informacyjnej, zagrożeń dla prywatności i cyberprzestępczości. Zostały one ocenione na tle najbardziej charakterystycznych przejawów rozwoju FinTech. Przedmiotem analizy były także próby regulacji sektora FinTech w Polsce i na szczeblu Unii Europejskiej. W tym celu dokonano analizy najnowszego ustawodawstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Innowacje na rynku finansowym oparte na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, znane jako FinTech, podlegają w ostatnim czasie dynamicznemu rozwojowi. Znajduje on odzwierciedlenie w tworzeniu nowych, zaawansowanych produktów i instrumentów finansowych, jak również rozwijaniu już istniejących rozwiązań stosowanych w sektorze finansowym. Temat ten budzi coraz większe zainteresowanie zarówno specjalistów czy naukowców, jak i organów nadzorczych oraz prawodawców. Wynika ono z dostrzeganych szans i perspektyw, jakie FinTech niesie dla rynku finansowego i całej gospodarki, ale także zagrożeń, które wynikają z jego szybkiego, częściowo niekontrolowanego rozwoju.(original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
31--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bąk J., Pietrzyk W. (2018), Rynek Forex. Zagrożenia i prawa uczestników nieprofesjonalnych. Poradnik klienta usług finansowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Buszko M., Krupa D., Sadłakowski D., red. (2017), Perspektywa, wyzwania współczesnych finansów i gospodarki, t. 2, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Deloitte (2017), Technologia Blockchain i jej potencjał w podatkach, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Blockchain-technology-and-its-potential-in-taxes-2017-PL.PDF (dostęp: 15.10.2018).
 • Discussion Paper on the EBA's Approach to Financial Technology (FinTech) (2017), EBA/DP/2017/02.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca Dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i Rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca Dyrektywę 2007/64/WE (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U.L 337/35 z 23.12.2015 r.
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2017a), Cyfryzacja i innowacyjne modele biznesowe w europejskim sektorze finansowym - skutki dla zatrudnienia i klientów, 2017/C 246/02, Dz.Urz.UE L C-246/8.
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2017b), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie śródokresowego przeglądu planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych, COM(2017), 292 final.
 • Financial Stability Board (2017), Financial Stability Implications from FinTech Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities' Attention.
 • Folwarski M. (2016), Czynniki wpływające na rozwój sieci bankomatów w krajach Europy Środkowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 451, s. 89-98.
 • Harasim J., Niczyporuk A. (2017), Zagrożenia interesów konsumenta związane z korzystaniem z rachunku bankowego i sposoby ich ograniczania, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 339, s. 71-94.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (2017), Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech).
 • Komunikat Komisji Europejskiej z 8.03.2018 r., Plan działania w zakresie technologii finansowej: w kierunku bardziej konkurencyjnego i innowacyjnego europejskiego sektora finansowego, COM(2018), 109 final.
 • Kuchciński A. (2013), Rynek kart płatniczych w Polsce, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 4(38), s. 103-115.
 • Lee I. (2018), Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges,"Business Horizons", Vol. 61, Iss. 1, s. 35-46.
 • Michalczyk W. (2018), Bariery rozwoju bitcoina jako nowej formy pieniądza międzynarodowego, "Ekonomia XXI wieku", nr 1(17), s. 41-67.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2016), Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego, Informacje o kontroli P/16/007, Forex, kantorów internetowych i rynku walut wirtualnych, Departament Budżetu i Finansów.
 • Piech K., red. (2017), Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17.05.2017 r. w sprawie FinTech: wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego, 2016/2243(INI).
 • Schulte P., Liu G. (2018), FinTech is Merging with IoT and AI to Challenge Banks: How Entrenched Interests Can Prepare, "The Journal of Alternative Investments", Vol. 20(3), s. 41-57, https://doi.org/10.3905/jai.2018.20.3.041.
 • Sobiecki G. (2015), Regulowanie kryptowalut w Polsce i na świecie na przykładzie Bitcoina: status prawny i interpretacja ekonomiczna, "Problemy Zarządzania", nr 13/3(1), s. 144-163.
 • Solarz M. (2017), FinTech - innowacje usług finansowych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu", nr 43(4), s. 233-250.
 • Szpringer W. (2016), Fin-Tech - nowe zjawisko na rynku usług finansowych, "e-mentor", nr 2(64), s. 56-69, http://dx.doi.org/10.15219/em64.1240 (dostęp: 27.10.2018).
 • Szpringer W. (2017a), FinTech - konkurencja a regulacja na rynku usług finansowych [w:] W. Rogowski (red.), Regulacje finansowe. FinTech - nowe instrumenty finansowe - resolution, C.H. Beck, Warszawa, s. 3-27.
 • Szpringer W. (2017b), Kierunki regulacji sektora fin-tech na rynku usług finansowych, Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Alterum, Warszawa, http://alterum.pl/uploaded/Szpringer full last.pdf (dostęp: 27.10.2018).
 • Szpringer W. (2017c), Nowe technologie a sektor finansowy. FinTech jako szansa i zagrożenie, Poltext, Warszawa.
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2018), Świat cyfrowych finansów ryzyka i zagrożenia, https://uokik.gov.pl/download.php?plik=21398https://uokik.gov.pl/download.php?plik=21398 (dostęp: 27.10.2018).
 • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018 r., poz. 1075.
 • Zalan T., Toufaily E. (2017), The Promise of Fintech in Emerging Markets: Not as Disruptive, "Contemporary Economics", Vol. 11, No. 4, s. 415-430.
 • Zmieniony wniosek Komisji Europejskiej z dnia 12.09.2018 r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające: Rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), Rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), Rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital, Rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, Rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, Rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych, Rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, Rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz Dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, COM(2018), 646 final, 2017/0230 (COD).
 • [www 1] https://en.oxforddictionaries.com/definition/fintech (dostęp: 12.10.2018).
 • [www 2] http://fintechpoland.com/wp-content/uploads/2016/12/FinTech_w_Polsce_bariery_i_szanse_rozwoju.pdf (dostęp: 16.10.2018).
 • [www 3] https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampania_spoleczna (dostęp: 17.10. 2018).
 • [www 4] https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Forex_wyniki_58546.pdf (dostęp: 18.10.2018).
 • [www 5] https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech (dostęp: 17.10.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.