PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 71--99
Tytuł artykułu

Tożsamość międzynarodowa : zarys problematyki

Warianty tytułu
International Identity : an Outline of the Problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pojęcia tożsamości na gruncie stosunków międzynarodowych, rozumianych zarówno jako pewien obszar życia społecznego, jak i nauka. W tym celu dokonano w tekście przeglądu najważniejszych koncepcji teoretycznych dotyczących tożsamości na gruncie nauki o stosunkach międzynarodowych, omówiono - w oparciu o dorobek nauk społecznych - tożsamość wybranych uczestników stosunków międzynarodowych, zaproponowano zarys autorskiej koncepcji tożsamości międzynarodowej i wreszcie podjęto próbę zastosowania jej w odniesieniu do przypadku Polski. (fragment tekstu)
EN
The article is devoted to identity issues in international relations. The author describes the main theoretical approaches to the issue of identity (the Copenhagen school, the constructivist theory of international relations, the contribution of Polish researchers) and discusses the specifi city of the identities of the main participants in international relations (states, nations, regions, sub-state entities). Then he proposes his own concept of international identity and analyses its most important components (geography, history and culture), the behaviours of the entities that articulate it (political and cultural elites, society) and the infl uence of the external environment that co-shapes it. Finally, he applies the aforementioned concept to the Polish case and presents the main components of the Polish identity, as well as past and present political activities aimed at forming it. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bäcker R., Mit PRL-u jako symboliczny znak antywartości lub syndrom zbiorowej tożsamości, [w:] Wartości a polityka, red. D. Walczak-Duraj, Łódź 1999.
 • Balcer A. i in., Polacy wobec UE: koniec konsensusu, "Fundacja Batorego" [online], grudzień 2016 [dostęp: 26.11.2018], dostępny w internecie: http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy operacyjne/Otwarta Europa/Polacy wobec UE - r.port Fundacji Batorego.pdf.
 • Barber B. R., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2007.
 • Bergbauer S., Explaining European identity formation. Citizens' attachment from Maastricht Treaty to crisis, Cham 2017.
 • Berger T. U., Norms, identity and national security in Germany and Japan, [w:] The culture of national security. Norms and identity in world politics, ed. P. J. Katzenstein, New York 1996.
 • Bielecka M., Role międzynarodowe państw, [w:] Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2004.
 • Bieleń S., Tożsamość i interesy narodowe w procesach identyfikacji międzynarodowej państw, [w:] Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005.
 • Bogucka M., Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Wrocław 1991.
 • Bogucka M., Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej, Warszawa 2013.
 • Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005.
 • Bralczyk J., Leksykon zdań polskich, Warszawa 2004.
 • Brzeziński Z., Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Paryż 1990.
 • Bucher B., Jasper U., Revisiting 'identity' in international relations. From identity as substance to identifi cations in action, "European Journal of International Relations" 2017, vol. 23, issue 2.
 • Buzan B., Wæver O., Wilde J. de, Security. A new framework for analysis, Boulder 1998.
 • Castells M., Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura, t. 2: Siła tożsamości, Warszawa 2008.
 • Cooperman A., Gardner S., Sahgal N. i in., Eastern and western Europeans differ on importance of religion, views of minorities, and key social issues, 29.10.2018 [dostęp: 26.11.2018], dostępny w internecie: http://www.pewforum.org/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Eastern-Western-Europe-FOR-WEB-1.pdf.
 • The culture of national security. Norms and identity in world politics, ed. P. J. Katzenstein, New York 1996.
 • Cywiński B., Posłowie, [w:] K. Wóycicki, Nostalgia i polityka, Warszawa 2015.
 • Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007.
 • Czytamy dzieciom, oprac. J. Szczepańska, "Komunikat z Badań" (CBOS) 2007, nr 132, dostępny w internecie [dostęp: 26.11.2018]: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_132_07.PDF.
 • Deschamps J.-C., Devos T., Regarding the relationship between social identity and personal identity, [w:] Social identity. International perspectives, ed. S. Worchel i in., London-Thousand Oaks-New Delhi 1998.
 • Dudziak A., Kultura narodowa w dobie globalizacji, "Przegląd Politologiczny" 2010, nr 1.
 • Dyczewski L., Kultura lokalna a tożsamość, [w:] Region, tożsamość, edukacja, red. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki, Białystok 2005.
 • European citizenship. Report, "Standard Eurobarometer" 2016, vol. 85, dostępny w internecie [dostęp: 26.11.2018]: https://ec.europa.eu/commfrontoffi ce/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/75905.
 • The European Union's emerging international identity. Views from the global arena, ed. H. de Waele, J.-J. Kuipe, Leiden-Boston 2013.
 • Foucault M., Porządek dyskursu, Gdańsk 2002.
 • Frekwencja w atrakcjach turystycznych, oprac. Z. Kruczek, Kraków-Warszawa 2014, dostępny w internecie [dostęp: 26.11.2018]: https://www.pot.gov.pl/component/rubberdoc/doc/4905/raw .
 • Fuchs D., Klingemann H.-D., Eastward enlargement of the European Union and the identity of Europe, "West European Politics" 2002, vol. 25, No. 2.
 • Gawrycki M. F., Szeptycki A., Podporządkowanie - niedorozwój - wyobcowanie. Post kolonia lizm a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2011.
 • Globalizacja - naród - jednostka. Zagadnienia tożsamości kulturowej, red. T. Kuczur, A. Błachnio, Toruń 2009.
 • Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2007.
 • Grosser A., Les identités diffi ciles, Paris 1996.
 • Grzybowski J., Byt, Tożsamość, Naród. Próba wyjaśnienia formuły "tożsamość narodowa" w perspektywie metafi zyki, Kęty 2012.
 • Habermas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa 1993.
 • Hagstrom L., Identity change and foreign policy. Japan and its 'others', Abingdon-New York 2015.
 • Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, Warszawa 2008.
 • Haliżak E., Regionalizm w stosunkach międzynarodowych, [w:] Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006.
 • Heidegger M., Identyczność i różnica, Warszawa 2010.
 • Hopf T., Allan B. B., Making identity count. Building a national identity database, Oxford 2016.
 • The "humanitarian dimension" of Russian foreign policy toward Georgia, Moldova, Ukraine and the Baltic States, ed. G. Pelnēns, Riga 2010.
 • Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.
 • Identity, migration and the new security agenda in Europe, ed. O. Wæver i in., Basingstoke-New York 1993.
 • Izenberg G., Identity. The necessity of a modern idea, Philadelphia 2016.
 • Jackson R., Sørensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006.
 • Jepperson R. L., Wendt A., Katzenstein P. J., Norms, identity and culture in national security, [w:] The culture of national security. Norms and identity in world politics, ed. P. J. Katzenstein, New York 1996.
 • Kagan R., Potęga i Raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003.
 • Keting M., National and regional identities in Europe, "Contemporary European History" 2007, vol. 16, No. 3.
 • Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.
 • Kołakowski L., Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999.
 • Kołakowski L., O tożsamości zbiorowej, [w:] L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999.
 • Kołodziejska J., Kanon literacki we współczesnym obiegu czytelniczym, [w:] Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, red. B. Sosińska-Kalata, K. Materska, W. Gliński, Warszawa 2004.
 • Konieczna-Sałamatin J., Stryjek T., Otrishchenko N., Wydarzenia, ludzie, historia. Raport z badań sondażowych o pamięci współczesnych Polaków i Ukraińców, Warszawa 2018, dostępny w internecie [dostęp: 26.11.2018]: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15648/Wydarzenia_Ludzie_Historia_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 • Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości, t. 3: Narracja i pamięć, red. E. Golachowska, A. Zielińska, Warszawa 2012.
 • Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, świat, red. W. Wesołowski, J. Włodarek, Warszawa 2005.
 • Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, red. P. Skubiszewski, J. Stańczak, Warszawa 2016.
 • Kuczur T., Tożsamość kulturowa vs. tożsamość polityczna (przykład Niemiec i Francji) - europejskie koncepcje samookreślenia się jednostki, [w:] Globalizacja - naród - jednostka. Zagadnienia tożsamości kulturowej, red. T. Kuczur, A. Błachnio, Toruń 2009.
 • Kukułka J., Pojmowanie i istota tożsamości narodowej pod koniec XX wieku, [w:] Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, red. S. Bieleń, W. M. Góralski, Warszawa 1999.
 • Kukułka J., Zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie konfl iktów w stosunkach międzynarodowych, [w:] Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006.
 • Kulczycka E., Tożsamości regionalne w Polsce i Hiszpanii, [w:] Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, red. Z. Rykiel, Rzeszów 2010.
 • Kultura w stosunkach międzynarodowych, red. H. Schreiber, G. Michałowska, Warszawa 2013.
 • Kuźniar R., Krzysztofa Skubiszewskiego powrót Polski do Europy, [w:] Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, red. P. Skubiszewski, J. Stańczak, Warszawa 2016.
 • Labuda G., Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 1996.
 • Laitin D. D., Culture and national identity. "The East" and European integration, "West European Politics" 2002.
 • Le Goff J., Historia i pamięć, Warszawa 2007.
 • Lebow R. N., The politics and ethics of identity. In search of ourselves, Cambridge 2012.
 • Łada A., Trudne partnerstwo. Polacy i Niemcy o kraju sąsiada, wspólnej historii i Europie, Warszawa 2018.
 • Łastawski K., Polskość w Europie. Polska tożsamość narodowa w jednoczącej się Europie, Warszawa 2004.
 • Łoś-Nowak T., Państwowy poziom analizy w stosunkach międzynarodowych, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. 1, red. E. Haliżak, M. Pietraś, Warszawa 2013.
 • Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa 2008.
 • Majewski P., Nacjonalistyczne kreowanie przestrzeni - projekt "Skopje 2014", [w:] Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości, t. 3: Narracja i pamięć, red. E. Golachowska, A. Zielińska, Warszawa 2012.
 • Mały rocznik statystyczny Polski, Warszawa 2018, dostępny także w internecie [dostęp: 26.11.2018]: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/1/19/1/maly_rocznik_statystyczny_polski_2018.pdf.
 • Mamzer H., Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Poznań 2003.
 • McSweeney B., Security, identity and interests. A sociology of international relations, Cambridge 1999.
 • Measuring identity. A guide for social scientists, ed. R. Abdelal i in., Cambridge 2009.
 • Niedźwiedzki D., Władza - tożsamość - zmiana społeczna, Kraków 2003.
 • Nora P., Między pamięcią a historią: Les lieux de Mémoire, "Tytuł Roboczy: Archiwum" 2009, nr 2.
 • Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, red. S. Bieleń, W. M. Góralski, Warszawa 1999.
 • Ossowski S., O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984.
 • Ostrowska A. M., Tożsamość europejska w kryzysie - stan badań i perspektywy dalszego rozwoju, "Studia Europejskie" 2016, nr 4.
 • Pamięć, przestrzeń, tożsamość, red. S. Kapralski, Warszawa 2010.
 • Peabody D., National characteristics, Cambridge 1985.
 • Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Litak, R. Furman, H. Bożek, Kraków 2011.
 • Pipes R., Rosja bolszewików, Warszawa 2005.
 • Pirveli M., Duch miejsca a topofi lia, [w:] Pamięć, przestrzeń, tożsamość, red. S. Kapralski, Warszawa 2010.
 • Porter A., Buying a better world. George Soros and billionaire philanthropy, New York 2015.
 • Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005.
 • Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. 1, red. E. Haliżak, M. Pietraś, Warszawa 2013.
 • Praktyki niedzielne Polaków (dominicantes), "Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC" [online, dostęp: 26.11.2018], dostępny w internecie: http://www.iskk.pl/badania/religijnosc/211-praktyki-niedzielne-polakow-dominicantes.
 • Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki, red. J. Kloczkowski, Kraków 2009.
 • Public opinion survey of residents of Ukraine, March 15-31, 2018, "International Republican Institute" [online, dostęp: 26.11.2018], dostępny w internecie: http://www.iri.org/sites/default/fi les/2018-5-21_ukraine_poll_presentation_0.pdf.
 • Region, tożsamość, edukacja, red. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki, Białystok 2005.
 • The return of culture and identity in IR theory, ed. Y. Lapid, F. V. Kratochwil, Boulder 1996.
 • Rousseau J. J., Uwagi nad rządem Polski, Kraków 1924.
 • Ruggie J. G., What makes the world hang together? Neo-utilitarianism and the social constructivist challenge, "International Organization" 1998, vol. 52, No. 4.
 • Rykiel Z., Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze, [w:] Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, red. Z. Rykiel, Rzeszów 2010.
 • Schreiber H., Michałowska G., Wprowadzenie. Zwrot kulturowy w stosunkach międzynarodowych, [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, red. H. Schreiber, G. Michałowska, Warszawa 2013.
 • Skarga B., Tożsamość i różnica. Eseje metafi zyczne, Kraków 2009.
 • Skrzypek A., Polska w orbicie politycznej ZSRR, [w:] W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944-1993, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2009.
 • Słonimski A., Czarna wiosna, [w:] A. Słonimski, Wiersze zebrane, Warszawa 1929.
 • Słonimski A., Wiersze zebrane, Warszawa 1929.
 • Smith A. D., National identity and the idea of European unity, "International Affairs" 1992, vol. 68, No. 1.
 • Social identity. International perspectives, ed. S. Worchel i in., London-Thousand Oaks-New Delhi 1998.
 • Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, red. B. Sosińska-Kalata, K. Materska, W. Gliński, Warszawa 2004.
 • Stokes B., Stewart R., What it takes to truly be 'one of us', 1.02.2017 [dostęp: 26.11.2018], dostępny w internecie: https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/140-94140/Pew-Research-Center-National-Identity-Report-FINAL-February-1-2017.pdf.
 • Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006.
 • Strauss A. L., Mirrors and masks. The search for identity, New York 1997.
 • Strzyczkowski K., Tożsamość w kontekście tendencji rozwojowych społeczeństwa ponowoczesnego, Warszawa 2012.
 • Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006.
 • Szczepański M. S., Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny, [w:] Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, świat, red. W. Wesołowski, J. Włodarek, Warszawa 2005.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2005.
 • Szul R., "Wskrzeszanie" języków jako symboli tożsamości, pamięci i przestrzeni narodów, [w:] Pamięć, przestrzeń, tożsamość, red. S. Kapralski, Warszawa 2010.
 • Świadomość historyczna Polaków, oprac. M. Bożewicz, "Komunikat z Badań" (CBOS) 2016, nr 68, dostępny także w internecie [dostęp: 26.11.2018]: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_068_16.PDF.
 • Taborska K., Kreowanie pamięci nowego niemiecko-polskiego pograniczna w wybranych tekstach, [w:] Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości, t. 3: Narracja i pamięć, red. E. Golachowska, A. Zielińska, Warszawa 2012.
 • Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit - upadek - relikty, Poznań 1998.
 • Thiriet D., Marks czy Maryja. Komuniści i Jasna Góra w apogeum stalinizmu (1950-1956), Warszawa 2002.
 • Toszek B. H., Wpływ regionalnej telewizji publicznej na kształtowanie tożsamości narodowej Walijczyków, [w:] Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Litak, R. Furman, H. Bożek, Kraków 2011.
 • Tożsamość narodowa i postrzeganie praw mniejszości narodowych i etnicznych, oprac. M. Omyła-Rudzka, "Komunikat z Badań" (CBOS) 2015, nr 106, dostępny także w internecie [dostęp: 26.11.2018]: https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_106_15.PDF.
 • Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, red. Z. Rykiel, Rzeszów 2010.
 • W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944-1993, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2009.
 • Wæver O., Insecurity and identity unlimited, "Working Paper" (Kopenhaga) 1994, No. 14.
 • Wallis A., Socjologia wielkiego miasta, Warszawa 1967.
 • Wartości a polityka, red. D. Walczak-Duraj, Łódź 1999.
 • Wendt A., Anarchy is what states make of it. The social construction of power politics, "International Organization" 1992, vol. 46, No. 2.
 • Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008.
 • White S., Fek lyu nina V., Identities and foreign policies in Russia, Ukraine and Belarus. The other Europes, Basingstoke-New York 2014.
 • Wierzejska M., Dziedziczak J., Obecność i postrzeganie Polski w mediach zagranicznych w roku 2017 (na podstawie doniesień z placówek), 2.09.2018 [dostęp: 26.11.2018], dostępny w internecie: http://bi.gazeta.pl/im/2/23055/m23055222,MSZ.pdf.
 • Williams M. C., Identity and the politics of security, "European Journal of International Relations" 1998, vol. 4, No. 2.
 • Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2004.
 • Wóycicki K., Nostalgia i polityka, Warszawa 2015.
 • Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2004.
 • Zehfuss M., Constructivism and identity. A dangerous liaison, "European Journal of International Relations" 2001, vol. 7, issue 3.
 • Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562625

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.