PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 253
Tytuł artykułu

Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za podstawowy cel monografii przyjęto: w części teoretycznej uporządkowanie wiedzy dotyczącej pożyczkowych potrzeb sektora general government, ich determinant oraz źródeł finansowania, w części empirycznej - zwiększenie istniejącej wiedzy w wyniku zbadania znaczenia rynku obligacji skarbowych w zaspokajaniu pożyczkowych potrzeb oraz zbadania zależności przede wszystkim pomiędzy deficytem budżetowym i długiem publicznym a rentownością obligacji. Z uwagi na szeroki zakres problemów analizowanych w monografii przyjęto w niej dodatkowe cele: teoretyczno-poznawczy oraz aplikacyjny. Realizacja celu teoretyczno-poznawczego w zakresie uporządkowania istniejącej wiedzy wymagała identyfikacji obszarów pożyczkowych potrzeb sektora general government (deficytu budżetowego oraz długu publicznego) oraz rozpoznania źródeł finansowania tych potrzeb (ze szczególnym uwzględnieniem obligacji). Realizacja celu teoretyczno-poznawczego w zakresie zwiększenia istniejącej wiedzy wymagała z kolei: zbadania wielkości, struktury oraz dynamiki deficytu budżetowego i długu publicznego sektora general government strefy euro, zbadania poziomu i struktury finansowania tych potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem obligacji sektora central government, opracowania modelu zależności między determinantami rentowności obligacji skarbowych a jej poziomem w krajach strefy euro. Za cel aplikacyjny (praktyczny) niniejszej monografii przyjęto opracowanie - na podstawie przeprowadzonych badań - wniosków, a także postulatów dla różnych grup podmiotów zainteresowanych problematyką pożyczkowych potrzeb sektora general government i źródłami ich finansowania (przede wszystkim obligacjami skarbowymi i unijnymi), w tym podmiotów sektora finansów publicznych, inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, praktyków życia gospodarczego oraz słuchaczy różnych kierunków studiów. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
253
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • An outline guide to Project Bonds Credit Enhancement and the Project Bond lnitiative, European Investment Bank 2012.
 • Bailey S.J., Strategie Public Finance, Palgrave Macmillan UK, Ebook, 2017.
 • Banaszewska M., Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia w Polsce, Difin, Warszawa 2015.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 • Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difm, Warszawa 2004.
 • Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2008.
 • Bodie Z., Merton R., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
 • Borodo A., Polskie prawo finansowe, TNOiK, Toruń 2005.
 • Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, TONIK, Toruń 2003.
 • Chisholm A., Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych. Instrumenty, strategie, uczestnicy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Chojna-Duch E., Finanse publiczne i polskie prawo finansowe, Instytut Studiów Samorządowych, Warszawa 2000.
 • Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Ciak J., Występowanie deficytów budżetowych - jako problem państw o gospodarce rynkowej [w:] Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec procesu integracji europejskiej, red. B. Kołosowska, M. Dyngus, J. Patyka, WSB, Toruń 2006, s. 40-60.
 • Ciak J., Źródła finansowania deficytu budżetowego w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Clifford J., Jung T., Social Impact Bonds: Exploring and Understanding an Emerging Funding Approach [w:] ed. O. Lehner, The Routledge Handbook of Social and Sustainable Finance, Routledge, London 2016, s. 296-321.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010.
 • Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja funkcjonowanie - wyzwania, WN PWN, Warszawa 2011.
 • European Government Bond Markets: Transparency, Liquidity, Efficiency, CEPR, London 2006.
 • Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, ODDK, Gdańsk 2013.
 • Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2013.
 • Finanse. Kategorie - zjawiska i procesy - podmioty, red. H. Zadora, Difin, Warszawa 2015.
 • Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Górniewicz G., Dług publiczny, historia, teraźniejszość, przyczyny i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski, Bydgoszcz 2012.
 • Grabbe J.O., International Financial Market, Simon & Schuster Company, New Jersey 1996.
 • Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Gradoń W., Obligacje na rynku kapitałowym [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, AE, Katowice 2010.
 • Gruszczyńska-Brożbar E., Papiery wartościowe rynku finansowego [w:] Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 17-49.
 • Hall R.E., Taylor J. B., Makroekonomia, WN PWN, Warszawa 2000.
 • IMF, The World Bank, Developing Government Bond Markets. A Handbook, Washington 2001.
 • Jagelewski A., Social ImpactBond Technical Guide for Seryice Proyiders, MaRS Centrc for Impact Investing 2013.
 • Jajuga K., Obligacje i akcje, KNF, Warszawa 2009.
 • Kosikowski C., Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego, Temida2, Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu, Białystok 2010.
 • Kosikowski C., System budżetowy państwa [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 300-320.
 • Krysiak A., Emisja euroobligacji jako sposób finansowania strategicznych projektów w ramach Unii Europejskiej [w:] Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza euro? red. K. Opolski, J. Górski, UW, Warszawa 2012, s. 181-188.
 • Kuszewski T., Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego -zakres podstawowy [w:] Ekonometria, red. M. Gruszczyński, M. Podgórska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000, s. 39-75.
 • Lubińska T., Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2003.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Organizacja tynku pierwotnego skarbowych papierów wartościowych [w:] Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 176-214.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Difin, Warszawa 2011.
 • Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.
 • Marczakowska-Proczka J., System budżetowy [w:] Współczesne finanse publiczne, red. A. Alińska, B. Woźniak, Difin, Warszawa 2015, s. 115-220.
 • McConnell C.R., Brue S.L., Flynn S.M., Economics: Principles, Problems, and Policies, McGraw-Hill/Irwin, New York 2009.
 • Mezui C.A.M, Hundal B., Structured Finance Conditions for Infrastructure Project Bonds in African Markets, The African Development Bank (AfDB) 2013.
 • Miklaszewicz S., Deficyt budżetowy w krajach strefy euro, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Mitręga-Niestrój K., Mechanizm zarządzania kryzysem finansowym [w:] Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, red. J. Pietrucha, J. Żabińska, Difin, Warszawa 2014, s. 111-133.
 • Mitręga-Niestrój K., Siatka bezpieczeństwa finansowego w Eurosystemie - stan obecny i perspektywy [w:] Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, red. J. Żabińska, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 153-182.
 • Mulgan G., Reeder N., Ayloot M., Bo\'sher L., Social Impact Investment: The Challenge and Opportunity of Social Impact Bonds, The Young Foundation 2011.
 • Nawrot W., Finansowanie firm na rynkach zagranicznych, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Noreen E., Garrison R., Folk J., Introduction to Managerial Accounting, McGraw-Hill Higher Education, New York 2002.
 • Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria a praktyka, Wydanie trzecie zmienione, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, WN PWN, Warszawa 2017.
 • Parkin M., Economics, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.
 • Perry N., Debt and Deficits: Economic and Political Issues, Global Development and Environment, Institute Tufts University, Medford 2014.
 • Postula M., Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki. Teoria a polska praktyka gospodarcza, Difin, Warszawa 2017.
 • Puszer B., Międzynarodowy rynek finansowy w finansowaniu długu Skarbu Państwa w Polsce [w:] System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, red. B. Filipiak, J. Fila, Difin, Warszawa 2012, s. 153-168.
 • Puszer B., Reguły ograniczające nierównowagi makroekonomiczne i fiskalne [w:] Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, red. J. Pietrucha, J. Żabińska, Difin, Warszawa 2014, s. 42-80.
 • Puszer B., Rynek długoterminowych dłużnych papierów wartościowych strefy euro - stan obecny i perspektywy jego rozwoju [w:] Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, red. J. Żabińska, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 69-94.
 • Puszer B., Rynek obligacji strefy euro, UE, Katowice 2016.
 • Reeve J., Warren C., Principles of Financial and Managerial Accounting, Thomson Higher Education, New York 2008.
 • Rynek papierów wartościowych. Inwestorzy, instrumenty finansowe i metody ich wyceny, red. U. Banaszczak-Soroka, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2016.
 • Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. J. Czekaj, WN PWN, Warszawa 2008.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012.II.
 • Shen P., Developing a Liąuid Market for Inflation - Indexed Government Securities: Lessons from Earlier Experiences, Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, 2009.
 • Shoup C.S., Public Finance, Routledge, Taylor & Francis Group, London-New York 2017.
 • Sogaard Holm B., Electronic Issuance and the Futures of Primary Dealers Sysytem [w:] Debt Management and Government Securities in the 21st Century, OECD, Paris 2002.
 • Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, WN PWN, Warszawa 2010.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki. Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2006.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 • Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, GUS, Warszawa 2010.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2004.
 • Światowy rynek kapitału. Wybrane zagadnienia, red. G. Kozuń-Cieślak, Difin, Warszawa 2012.
 • Ulbrich H.H., Public Finance in Theory and Practice, Second edition, Routledge, Taylor & Francis Group, London-New York 2011.
 • Understanding Social Impact Bond, OECD 2016.
 • Veiga L., Kurian M., Ardakanian R., Intergovernmental Fiscal Relations Questions of Accountability andAutonomy, Springer, (eBook) 2015.
 • Wernik A., Finanse publiczne - cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2011.
 • Wernik A., Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2014.
 • Wernik A., Niektóre problemy obliczeniowe i interpretacyjne deficytów budżetowych [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia u progu XXI wieku, Tom 1: Finanse publiczne, AE, Poznań 2000.
 • Wilczyński W., Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
 • Współczesne finanse publiczne, red. A. Alińska, B. Woźniak, Difin, Warszawa 2015.
 • Zawiślińska I., Problem długu publicznego w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej [w:] Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, red. I. Zawiślińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 12-46.
 • Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowania, WSB, Poznań 2000.
 • Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
 • Żukowska K., Polityka konsolidacji budżetów państw UE w świetle wymogów Unii Gospodarczej i Walutowej [w:] Euro - ekonomia i polityka, red. D. Rossati, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2009, s. 68-85.
 • Abdullatif A., Ernad M.A., Crowding-out and Crowding-in Effects of Government Bonds Market on Private Sector Imestment (Japanese Case Study), Institute of Developing Economies, JETRO, "Discussion Paper" 2006, No. 74,28 s.
 • Afonso A., Arghyrou M.G., Kontonikas A., The Determinanta of Sovereign Bond Yield Spreads in the EMU, "ECB Working Papers" 2015, No. 1781, 39 s.
 • Ajayi O.I., The Nigerian Bonds Market, "Understanding Monetary Policy Seriers" Central Bank of Nigeria 2013, No. 31, 32 s.
 • Alexopulou L., Bunda I., Ferrado A., Determinants of Government Bond Spreads in New EU Countries, "ECB "Working Paper" 2009, No. 1093, 42 s.
 • Anyanwaokoro M., Okolie P., The Role of Financial Institutions in Financing Deficit Budget of Governments, "IOSR Journal of Economies and Finance" 2016, Vol. 7, Iss. 5, Ver. 1, s. 28-31.
 • Attinasi M.G., Checherita-Westphal C., Nickel C., What Explains the Surge in Euro Area Sovereign Spreads during the Financial Crisis of 2007-09? The Determinants of Euro Area Sovereign Bond Yield Spreads during the Crisis, ECB "Monthly Bulletin" 2014, May, s. 67-83.
 • Baker J., Carreras O., Kirby S., Meaning J., The Fiscal and Monetaiy Determinants of Sovereign Bond Yields in the Euro Area, National Institute of Economic and Social Research, "NIESR Discussion Paper" 2016, No. 466, 34 s.
 • Barbarosa L., Costa S., Determinants of Sovereign Bond Yield Spreads in the Euro Area in the Context of the Economic and Financial Crisis, "Economic Bulletin and Financial Stability Report Articles and Banco de Portugal Economic Studies" 2010. s. 131-150.
 • Barrios S., Iversen P., Lewandowska M., Setzer R., Determinants of Intra-Euro Area Government Bond Spreads during the Financial Crisis, European Economy "Economic Paper" 2009, No. 388, 28 s.
 • Bishop A., The Role and Development of EU Capital Markets [w:] Europe\'s Changing Financial Landscape Recent Deyelopments and Prospects, ed. A. Ries, "EBI Paper" 2003, Vol. 8, No. 1, s. 57-136.
 • Blommestein H.J., Gok A., The Surge in Borrowing Needs of OECD Governments: Revised Estimates for 2009 and 2010 Outlook, OECD Journal: "Financial Market Trends" 2009, Iss. 2, No. 97, OECD, s. 1-15.
 • Blommestein H.J., Jensen O., Olofsson T., A Suggested New Approach to the Measurement and Reporting of Gross Short-Term Borrowing Operations by Governments, OECD Journal: "Financial Market Trends" 2010, No. 98, OECD, s. 1-8.
 • Bonnevay F., The Argument for Eurobond. A Coordinated Strategy for Emergingfrom the Crisis, Institut Montaigne "Policy Paper", February 2010, 55 s.
 • Borodo A., Bank centralny a budżet państwa - wybrane aspekty prawne, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2015, nr 3, s. 9-31.
 • Borodo A., Deficyt budżetowy i dług publiczny oraz kompetencje organów władzy do ich kształtowania - w świetle przepisów konstytucji i prawa Unii Europejskiej, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2013, nr 1, s. 11-24.
 • Borowski K., Zarządzanie długiem publicznym jako ważny instrument polityki państwa, "Finanse i Prawo Finansowe, Journal of Finance and Financial Law" 2014, vol. 3, s. 21-36.
 • Caner M., Grennes T., Koehler-Geib F., Finding the Tipping Point - When Soyereign Debt Turns Bad, "Policy Research Working Paper", World Bank 2010, No. WPS 5391, 15 s.
 • Çelik S., Isaksson M., Institutional lnvestors as Owners: Who Are They and Whal Do They Do? "OECD Corporate Governance Working Papers" 2013, No. 11, 36 s.
 • Ciak J., Górniewicz G., Bony i obligacje skarbowe jako instrument finansowania deficytu budżetowego w Polsce, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2010, Tom LXXXII, s. 241-266.
 • Cichy J., Agencje ratingowe w unijnych regulacjach prawnych. Dylematy zasadności ich wprowadzania, "Oeconomia Sectio H", Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 69-98.
 • Costantini M., Fragetta M., Melina G., Determinants of Sovereign Bond Yield Spreads in the EMU. An Optimal Currency Area Perspective, School of Social Sciences Department of Economics, "Discussion Paper Series" 2013, No. 13/15, 32 s.
 • Csonto B., Ivaschenko I., Determinants of Sovereign Bonds Spread in Emerging Markets: Local Fundamentals and Global Factors vs. Ever-Changing Misalignments, "IMF Working Paper" 2013, No. 13/164, 42 s.
 • Czempas J., Kobiński T., Marcinek K., Rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowej inwestora samorządowego [w:] Inwestycje i nieruchomości: wybrane zagadnienia, "Studia Ekonomiczne" 2014, nr 177, UE, Katowice, s. 110-124.
 • Daniłowska A., Dług publiczny - jego struktura, przyczyny, rozmiary i skutki, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2008, nr 72, s. 107-118.
 • De Grauwe P., Ji Y., Self-fulfilling Crises in the Eurozone: An Empirical Test, "Journal of International Money and Finance" 2013, No. 34, s. 15-36.
 • Djurović-Todorović J., Djordjević M., The Important of Public Expenditure Management in Moderm Budget System, "Facia Universitatis" Series: "Economics and Organization" 2009, Vol. 6, No. 3, s. 281-294.
 • Dübel H.-J. Partial Sovereign Bond Insurance by The Eurozone: A More Efficient Alternative to Blue (Euro-)bonds, CEPS "Policy Brief" No. 252, s. 1-11.
 • Duda M., Dług publiczny i praktyczne problemy realizacji procedur ostrożnościowych, "Finanse i Prawo Finansowe. Journal of Finance and Financial Law" 2014, nr 1, s. 61-73.
 • Edmiston D., Nicholls A., Social Impact Bonds: The Role of Private Capital in Outcome-Based Commissioning, "Journal of Social Policy" 2018, Vol. 47, Iss. 1, s. 57-76.
 • Elkhoury M., Credit Rating Agencies and Their Potential Impact on Developing Countries, United Nations Conference on Trade and Development "Discussion Papers" No. 189, Geneva 2008, 33 s.
 • Gajewski P., Kryzys finansowy a determinanty oprocentowania obligacji rządowych w strefie euro, "Humanities and Social Sciences" 2014, t. XIX, nr 21, s. 53-70.
 • Giordano L., Linciano N., Soccorso P., The Determinants of Government Yield Spreads in the Euro Area, "Quademi di finanza" 2012, No. 7, 46 s.
 • Giżyński J., Rozpiętości cen obligacji skarbowych w krajach strefy euro, Czasopismo Naukowe Sopockiej Szkoły Wyższej "Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo" 2014, nr 6/11, s. 71-81.
 • Gómez-Puig M., Sosvilla-Rivero S., Carmen Ramos-Herrera M., An Update on EMU Sovereign Yield Spread Drivers in Times of Crisis: A Panel Data Analysis, Research Institute of Applied Economics "Working Paper" 2014, No. 7, s. 133-153.
 • Grabowski W., Stawarz E., Determinanty rentowności obligacji skarbowych peryferyjnych krajów strefy euro w warunkach stabilność i kryzysu, "Bank i Kredyt" 2016, nr 47(2), s. 119-135.
 • Gradoń W., Emisja obligacji korporacyjnych a ryzyko uczestników tynku [w:] Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, red. M. Capiga, G. Szustak, "Studia Ekonomiczne" 2014, nr 171, UE, Katowice, s. 94-108.
 • Hauner D., Fiscal Policy and Financial Development, IMF "Working Paper" 2006 No. WP/06/26, 46 s.
 • Hirschi T., Causes of Delinquency, University of California Press, Berkeley 1969, s. 302.
 • Irwin T.C., Defining the Government\'s Debt and Deficit, "IMF Working Paper" 2015, No. WP/15/238, 36 s.
 • Issing O., Why a Common Eurozone Bond Isn \'t Such a Good ldea, "White Paper" No. 3, Center for Financial Studies, Frankfurt 2009, 5 s.
 • Jacobs D., Schoeman N., van Heerden J., Alternative Definitions of the Budget Deficit and Its Impact on the Sustainability of Fiscal Policy in South Africa, "SAJE South African Journal of Economies" 2002, Vol. 70, No. 3, 14 s.
 • Jones E., A Eurobond Proposal to Promote Stability and Liquidity while Preventing Moral Hazard, ISP1 "Policy Brief", No. 180, March 2010, 4 s.
 • Juncker J.C., Tremonti G., Stability Bonds Would End the Crisis, "The Financial Times", December 2010.
 • Karazijiene Z., Critical Analysis of Public Debt and Tendencies of Its Management, "Public Policy and Administration" 2015, Vol. 14, No. 2, s. 194-208.
 • Kraszewski D., Swat K., Nowe formy współpracy sektora publicznego, biznesu oraz przedsiębiorstw społecznych - wybrane trendy i doświadczenia międzynarodowe, "Studia BAS" 2015, nr 1(41), s. 9-27.
 • Kravchuk I., Karaś P., Integracja inwestorów instytucjonalnych w strefie euro, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula" 2016, nr 1(47), s. 83-93.
 • Malgwi A., Unegbu A., Budget in Nigerian Public Sector: Need for Balanced Scorecard Perspective, "International Journal of Finance and Accounting" 2012, No. 1(2), s. 1-6.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., Obligacje społeczne - nowy instrument finansowania zadań społecznych, "Studia BAS" 2015, nr 4(44), s. 205-222.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Obligacje unijne, "Infos BAS" 2013, nr 18, 4 s.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu, "Infos BAS" 2011, nr 4(96), 4 s.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Potrzeby pożyczkowe jednostek sektora finansów publicznych, "Infos BAS" 2012, nr 17(131), 4 s.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., Obligacje projektowe - nowy instrument finansowania przedsięwzięć PPP w formule project finance na poziomie międzynarodowym i krajowym, "Studia BAS" 2014, nr 3, s. 139-157.
 • Missale A., The Futurę of Sovereign Borrowing in Europę [w:] The Futurę of Sovereign Borrowing in Europę, eds. M. Balling, E. Gnan, J. Holler, "SUERF Studies" 2013, No. 5, s. 17-44.
 • Mosionek-Schweda M., Financing of European Infrastructure Investment through the Bond Market, "International Business and Global Economy" 2016, No. 35/2, s. 186-199.
 • Mosionek-Schweda M., Wpływ wielostronnych platform obrotu na funkcjonowanie europejskiego tynku kapitałowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2015, nr 855, s. 139-151.
 • Mosionek-Schweda M., Wykorzystanie instrumentów wsparcia jakości kredytowej w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016, nr 4(82/1), s. 623-634.
 • Mulgan G., Reeder N., Ayloot M., Bo\'sher L., Social Impact Investment: The Challenge and Opportunity of Social Impact Bonds, The Young Foundation 2011, 38 s.
 • Now Is the Time Fiscal Policies for Sustainable Growth, "Fiscal Monitor" 2015, April, IMF, 112 s.
 • Orłowski W., Pułapki deficytu budżetowego, "Infos BAS" 2006, nr 3, 4 s.
 • Ozbay O., Ozcan Y., A Test of Hirschi\'s Social Bonding Theory, "International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology" 2006, Vol. 50, No. 6, s. 711-726.
 • Panfil P., Integracja rynków dłużnych papierów wartościowych państw strefy euro w dobie kryzysu, "Ekonomia i Prawo" 2012, nr 2, s. 13-25.
 • Panizza U., Domestic and External Public Debt in Developing Countries, United Nations Conference on Trade and Development "Discussion Paper" 2008, No. 188, 26 s.
 • Perez A.C., Dias J.D., Lojsch D.H., New and Timely Statistical Indicators on Government Debt Securities, ECB "Statistics Paper Series" 2015, No. 8, 32 s.
 • Perrin B., Evaluation of Payment by Results (PBR): Current Approaches, Future Needs, Department for International Development, "Working Paper" 2013, No. 39, 53 s.
 • Piga G., Public Debt Management in the European Monetary Union, "Osservatorio e Centro di Studi Monetari, Universita Luiss Carli Quademi di Ricerca Roma" 1999, No. 110.
 • Polackova H., Contingent Government Liabilities: A Hidden Risk for Fiscal Stability, "World Bank Policy Research Working Paper" 1998, No. 39, 39 s.
 • Próchnicki L., Rola deficytu budżetowego w gospodarce - ewolucja teorii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2012, nr 27 "Wybrane Problemy Ekonomii", s. 163-186.
 • Puszer B., Obligacje projektowe jako innowacyjny instrument finansowania strategicznych projektów w ramach UE [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, red. J. Harasim, W. Gradoń, "Studia Ekonomiczne" 2014, nr 186, cz. 2, s. 208-223.
 • Puszer B., Obligacje stabilnościowe jako instrument finansowania pożyczkowych potrzeb sektora publicznego w strefie euro [w:] Innowacje w bankowości i finansach, red. I. Pyka, J. Cichy, "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 173, UE, Katowice, s. 104-117.
 • Puszer B., Rola i znaczenie międzynarodowego rynku finansowego w finansowaniu długu publicznego w Polsce [w:] Efektywność systemu finansowego, red. K. Znaniecka, A. Walasik, "Studia Ekonomiczne" 2011, nr 63, UE, Katowice, s. 103-123.
 • Puszer B., Rynek obligacji w Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy jego rozwoju [w:] Wybrane zagadnienia współczesnych finansów, "Acta Economica" 2012, nr 1, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice, s. 91-116.
 • Reihart C.M., Rogoff K.S., Growth in a Time of Debt, "American Economic Review: Papers & Proceedings 100" 2010, May, s. 573-578.
 • Samborski A., Rynek papierów dłużnych w Unii Gospodarczej i Walutowej, "Bank i Kredyt" 2004, nr 5, s. 62-70.
 • Schuknecht L., von Hagen J., Wolswijk G., Government Bond Risk Premiums in the EU Revisited. The Impact of the Financial Crisis, ECB "Working Paper" 2010, No. 1152, 29 s.
 • Sesar A., Tomic B., Basic Characteristics of Bonds and Their Dynamics on the Croatian Secondary Market, "FIP - Financije i Pravo" 2016, Vol. 4, No. 1, s. 115-132.
 • Sgherri S., Zoli E., Euro Area Sovereign Risk During the Crisis, "IMF Working Paper" 2009, No. 9/222, 23 s.
 • Siwińska-Gorzelak J., Dług publiczny a procykliczność polityki fiskalnej, "Bank i Kredyt" 2015, nr 46(1), s. 91-108.
 • Sławiński A., Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego tynku finansowego, "International Journal of Management and Economics" 2007, nr 21, s. 42-57.
 • Stiglitz J.E., Financial Markets and Development, "Oxford Review of Economic Policy" 1989, Vol. 5, No. 4, s. 55-68.
 • The Determinants of Euro Area Sovereign Bond Yield Spreads during the Crisis, ECB "Monthly Bulletin" 2014, May, s. 67-83.
 • Tobera P., Konsolidacja tynku skarbowych papierów wartościowych na przykładzie krajów Unii Europejskiej, "Journal of Capital Market and Behavioral Finance" 2017, nr 2(6), s. 47-57.
 • Tobera P., Znaczenie credit ratingu kraju emitującego skarbowe papiery wartościowe w procesie zarządzania długiem publicznym, "Ekonomia Międzynarodowa" 2017, nr 7, s. 49-63.
 • Vassallo J.M., Rangel T., Maria de los Angeles Baeza, Bueno P.C., The Europe 2020 Project Bond Initiative: An Alternative to Finance Infrastructure in Europe, "Technological and Economic Development of Economy" 2018, Vol. 24(1), s. 229-252.
 • Waliszeski K., Unia bankowa i unia rynków kapitałowych - analiza porównawcza europejskich projektów inwestycyjnych w obszarze finansowym, Wyd. UE Wrocław, "Nauki o Finansach, Financial Sciences" 2015, nr 2(23), s. 127-142.
 • Wernik A., Problemy definicji długu publicznego, "Studia BAS" 2011, nr 4(28), s. 9-24.
 • Wernik A., Równowaga finansów publicznych a euro, "Bank i Kredyt" 2009, nr 40(3), s. 47-70.
 • Żywno K., Obligacje projektowe jako innowacyjny mechanizm finansowania infrastruktury w Unii Europejskiej, "Studia BAS" 2012, nr 3, s. 205-222.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.