PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 149--172
Tytuł artykułu

Wizerunek północnego wymiaru współpracy w regionie Morza Bałtyckiego

Autorzy
Warianty tytułu
An Image of the Northern Dimension of the Cooperation in the Baltic Sea Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i ocena jego potencjału z perspektywy Polski. Hipoteza zakłada, że intensyfikacja działań i zacieśnienie kooperacji w basenie Morza Bałtyckiego przyczyniają się do pogłębienia integracji, ale nie niwelują dysproporcji między państwami w oczekiwanym tempie i stopniu. Polska nadal więc znajduje się w grupie tych o względnie słabszej kondycji gospodarczej i niewykorzystanym potencjale. Jednocześnie, nabywając doświadczenia w tym wymiarze współpracy, Warszawa dostrzega wynikające z tego korzyści i możliwości, dlatego zwiększa aktywność polityki zagranicznej wobec Północy. W celu zbadania postawionej tezy dokonana zostanie próba charakterystyki i analizy przedsięwzięć prointegracyjnych w makroregionie bałtyckim, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru unijnego (np. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego - SUE RMB) oraz regionalnych formatów współpracy, w tym przede wszystkim Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). Następnie dokonana zostanie ocena potencjału regionu i zaangażowania Polski we współpracę w basenie Morza Bałtyckiego. Pozwoli to wykazać, czy i w jaki sposób oraz na ile efektywnie Polska definiuje i realizuje swoje interesy w wymiarze północnym polityki zagranicznej. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to analyze the cooperation in the Baltic Sea Region and to assess its potential from the perspective of Poland. The hypothesis assumes that the development of cooperation in the region contributes to the deepening of integration, but it does not reduce in the expected pace the still visible disparity between countries. As a result, Poland is still in the group of those with comparatively (relatively) weaker economic conditions and with unused potential. At the same time, acquiring experience in this dimension of cooperation, Poland not only notices the resulting benefi ts and opportunities, but also intensifi es activities in the area of the northern dimension of the state's foreign policy. To investigate the thesis the characteristics and analysis of integration activities in the Baltic macro-region have been made, with particular emphasis on the EU dimension (such as the EU Strategy for the Baltic Sea, EUSBSR) and the other regional cooperation formats, mainly in the framework of the Council of the Baltic Sea States (CBSS). Then, the potential of the region and Poland's involvement in cooperation in the Baltic Sea basin was evaluated. Finally, it allowed to show whether and how and how effectively Poland defi nes its interests in this region. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
149--172
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Bibliografia
 • 9. Spotkanie Ministrów Kultury Regionu Morza Bałtyckiego, "Ministerstwo Spraw Zagranicznych" [online], 23.09.2015 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/baltyk/prezydencja/9__spotkanie_ministrow_kultury_regionu_morza_baltyckiego;jsessionid=335F7F666FBA0B26573B3D39458452AE.cmsap5p.
 • About the Programme, "Interreg Baltic Sea Region" [online], październik 2018 [dostęp: 31.10.2018], dostępny w internecie: https://www.interreg-baltic.eu/about-the-prog ramme.html.
 • Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego, Kraków 1999 (Bałtyk 21, 1/98) dostępny także w internecie [dostęp: 14.10.2018]: http://ofop.eu/biblioteka/14802/agenda-21-dla-regionu-morza-baltyckiego.
 • Baltic 2030. Renewing the commitment to sustainable development in the Baltic Sea Region, 6.06.2016, dostępny na portalu "Council of the Baltic Sea States" [online, dostęp: 14.10.2018]: http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2016/06/CBSS-Declaration-Baltic-2030-Warsaw-6-of-June-20161.pdf.
 • Bałtyckie Forum Kultury, "Ministerstwo Spraw Zagranicznych" [online], 6.09.2015 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/baltyckie-forum-kultury-5726.php.
 • Beazley C., An EU Strategy for the Baltic sea Region. Making a success of the 2004 enlargement, "Baltic Rim Economies" 2007, issue 6.
 • Council of the European Union, Council conclusions on the review of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region. 3125th General Affairs Council Meeting. Brusslels, 15 November 2011, "Komisja Europejska" [online, dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/baltic/pdf/council_conclusions_eusbsr_15112011.pdf.
 • Czym jest strategia makroregionalna UE?, "Komisja Europejska" [online], 15.12.2017 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/publications/factsheets/2017/what-is-an-eu-macro-regional-strategy.
 • Czym jest Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego, "Ministerstwo Spraw Zagranicznych" [online, dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/baltyk/strategia/czym_jest_strategia/.
 • Ćwioro B., Bałtyk na nowe czasy - przewodnictwo Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego 1 lipca 2015 - 30 czerwca 2016, [w:] Bałtyk dla wszystkich 2016, [b.m.w. 2016].
 • European innovation scoreboard 2018, Luxembourg 2018, dostępny w internecie [dostęp: 14.10.2018]: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33147?locale=pl.
 • Europejski Ranking Innowacyjności 2018: Europa musi zwiększyć przewagę w dziedzinie innowacji, "Komisja Europejska" [online], 22.06.2018 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4223_en.htm.
 • Exposé premier Beaty Szydło - stenogram, "Premier" [online], 15.11.2015 [dostęp: 14.10.2018], dostępne w internecie: https://www.premier.gov.pl/expose-premier-beaty-szydlo-stenogram.html.
 • Fanning H., The economic development of the Baltic Sea Region - what major indicators tell us, "Baltic Rim Economies" 2017, issue 1.
 • Filipek M. J., Struktura organizacyjna oraz główne kierunki działalności Nordyckiej Rady Ministrów, "Zeszyty Prawnicze" (UKSW) 2009, vol. 9, nr 2.
 • Frączek A., Wybrane aspekty instytucjonalizacji stosunków polsko-szwedzkich, "Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość" 2014, t. 11.
 • Gänzle S., The European Union's Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). Improving mutilevel governance in Baltic Sea cooperation?, komputeropis referatu wygłoszonego podczas 8 konferencji ECPR w Trydencie (15-18.06.2016), dostępny w internecie [dostęp: 14.10.2018]: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/2b170274-a0f5-4cf7-aa45-2173e65a6ffd.pdf.
 • The global competitiveness report 2017-2018, ed. K. Schwab, Geneva 2017, dostępny w internecie [dostęp: 14.10.2018]: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017 2018.pdf.
 • Godbold E., Strengthening the UK's military power in the Baltics, "International Centre for Defence and Security" [online], sierpień 2016 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://icds.ee/strengthening-the-uks-military-power-in-the-baltics/.
 • Grzybowski M., Region Morza Bałtyckiego jako obszar integracji makroregionalnej w Unii Europejskiej, [w:] Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, K. Opolski, J. Górski, Warszawa 2013.
 • Informacja Ministra Spraw Zagranicznych nt. polityki zagranicznej RP w 2011 r., "Ministerstwo Spraw Zagranicznych" [online, dostęp: 14.10.2018], dostępna w internecie: http://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose2011/.
 • Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015, "Ministerstwo Spraw Zagranicznych" [online], 6.11.2014 [dostęp: 14.10.2018], dostępna w internecie: http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_grzegorz_schetyna_o_priorytetach_polskiej_dyplomacji.
 • Kierunek innowacje! Polskie fi rmy na ścieżce rozwoju, "PwC" [online], listopad 2017 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/kierunek-innowacje-raport-pwc.pdf.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego [COM (2009) 248/3], "Komisja Europejska" [online], 10.06.2009 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_baltic_pl.pdf.
 • Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego, "Senat Rzeczypospolitej Polskiej" [online, dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://www.senat.gov.pl/kontakty-miedzyparlamentarne/stale-delegacje-do-zgromadzen-miedzyparlamentarnych/konferencja-parlamentarna-morza-baltyckiego/.
 • Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego, "Instytut Morski w Gdańsku" [online], 24.09.2018 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: http://im.gda.pl/aktualnosci/994-konferencja-wspopracy-subregionalnej-pastw-morza-batyckiego.
 • Latvian Presidency 2018-2019, "Council of the Baltic Sea States" [online, dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: http://www.cbss.org/latvian-presidency-2018-2019/.
 • Lemaitre M., EU supporting cooperation across borders in the Baltic Sea Region, "Baltic Rim Economies" 2018, nr 2.
 • Łodziński S., Współpraca regionalna i transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego [Informacja nr 660], "Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu" [online], 1999 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie:. http://biurose.sejm.gov.pl/info/index.htm.
 • Matera R., Integracja ekonomiczna krajów nordyckich, Toruń 2001.
 • Mazur-Barańska A., Wymiar Północny Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe" 2000, t. 53, nr 2.
 • Moraczewska A., Region Morza Bałtyckiego, [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. J. Topolski, Lublin 2009.
 • NB8, "Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania" [online], 25.06.2018 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://www.urm.lt/default/en/foreign-policy/lithuania-in-the-region-and-the-world/regional-cooperation/nb8.
 • Northern group defence ministers met in The Hague, "Government Offices of Sweden" [online], 7.06.2018 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://www.government.se/articles/2018/06/northern-group-defence-ministers-met-in-the-hague.
 • Palmowski T., "Wymiar Północny" Unii Europejskiej, "Stosunki Międzynarodowe" 2004, t. 29, nr 1-2.
 • Pełna treść exposé Witolda Waszczykowskiego, "Rzeczpospolita" [online], 29.01.2016 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://www.rp.pl/Rzad-PiS/160129236-Pelna-trescexpose-Witolda-Waszczykowskiego.html.
 • Piotrowski B., Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do wspólnoty europejskiej, Poznań 2006.
 • Political declaration on the Northern Dimension policy, "European Union. External Action" [online, dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/north_dim/docs/nd_political_declaration_2006_en.pdf.
 • Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), Warszawa 2015, [załącznik do:] Uchwała nr 33/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), "Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej" [online, dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/01/Polityka-morska-Rzeczypospolitej-Polskiej_uchw._Nr_33_RM_z_17_03_2015.pdf.
 • Polska prezydencja w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, "Ministerstwo Spraw Zagranicznych" [online], 1.07.2015 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://www.msz.gov.pl/pl/p/paryz_fr_a_pl/aktualnosci/polska_prezydencja_w_radzie_panstwa_morza_baltyckiego?searchTag=.
 • Polsko-skandynawska współpraca gospodarcza. Inwestycje, wymiana handlowa i skandynawscy inwestorzy w Polsce, Warszawa 2016.
 • Popławski K., Cele polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, "Przegląd Bałtycki" [online], 17.01.2016 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: http://przegladbaltycki.pl/2265,cele-polskiej-prezydencji-w-radzie-panstw-morza-baltyckiego.html.
 • Puka L., Przegląd Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego - główne wyzwania, "Biuletyn" (PISM) 2011, nr 67 (816).
 • Purju A., The economies of the Baltic Sea Region. Growth patterns and foreign trade now and in the future, "Journal of East-West Business" 2013, vol. 19 (1-2).
 • Raś K., Polityka Polski w regionie Morza Bałtyckiego, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 2016 [w druku].
 • Raś K., Polityka zagraniczna Polski wobec państw bałtyckich, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 2016 [w druku].
 • The role of Baltic identity and cooperation in political developments [wywiad Karoliiny Raudsepp z Andresem Kasekampem], "Baltic Times" [online], 21.04.2011 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://www.baltictimes.com/news/articles/28526/.
 • Swedish Presidency 2017-2018, "Council of the Baltic Sea States" [online, dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: http://www.cbss.org/swedish-presidency-2017-2018/.
 • Śmigerska-Balczak I., Współpraca państw w regionie Morza Bałtyckiego - Rada Państw Morza Bałtyckiego, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego »Studia i Prace«" 2012, nr 1.
 • Think Nordic & Baltic. Business opportunities on your doorstep, "GOV.UK" [online], 2013 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/203627/Nordic_and_Baltics_Business_Opportunity.pdf.
 • Trusewicz I., Skandynawia znów bije świat na głowę, "Rzeczpospolita" [online], 25.06.2017 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://www.rp.pl/Gospodarka/306259964-Skandynawia-znow-bije-swiat-na-glowe.html.
 • Uchwała nr 33/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), "Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej" [online, dostęp: 14.10.2018], dostępna w internecie: https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/01/Polityka-morska-Rzeczy pospolitej-Polskiej_uchw._Nr_33_RM_z_17_03_2015.pdf.
 • Wymiar Północny, "Ministerstwo Spraw Zagranicznych" [online, dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: https://www.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/polityka_zagraniczna/baltyk/wymiar_polnocny/.
 • Zygierewicz A., Współpraca państw nordyckich, "Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu" [online], styczeń 2005 [dostęp: 14.10.2018], dostępny w internecie: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_05/i-1115.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.