PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 6 | 20--25
Tytuł artykułu

Związanie sądu karnego prawotwórczym orzeczeniem sądu gospodarczego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Autorzy
Warianty tytułu
The Court Being Bound by the Law-Making Judgment of a Commercial Court on Registration of Share Capital Increase in a Joint-Stock Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomiędzy przepisami karnymi gospodarczymi a regułami działalności gospodarczej zachodzi wielopłaszczyznowa więź, ze względu na art. 8 § 2 k.p.k., który przewiduje ograniczenia samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego. Przedmiotem artykułu jest kwestia prejudycjalnego charakteru prawotwórczych orzeczeń sądów rejestrowych na przykładzie rejestracji podwyższenia kapitału w spółce akcyjnej. Problem ten, mimo doniosłości praktycznej, jest zasadniczo pomijany zarówno w doktrynie procesu karnego i prawa handlowego, jak i w orzecznictwie sądowym. Główna teza opracowania głosi, że sąd karny jest związany nie tylko samym prawomocnym orzeczeniem sądu rejestrowego, lecz także ustaleniami faktycznymi przyjętymi za podstawę tego orzeczenia. Dokonana w artykule analiza pozwala na uznanie, że art. 8 § 2 k.p.k. ustanawia w istocie bezwzględny, a więc wiążący wszystkie organy procesowe, zakaz prowadzenia postępowania karnego, które miałoby na celu udowodnienie tezy dowodowej wbrew wiążącemu prawotwórczemu orzeczeniu sądu rejestrowego. Występuje wówczas negatywna materialna przesłanka dopuszczalności procesu karnego, tj. brak znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.).(abstrakt oryginalny)
EN
The criminal provisions of commercial law and the rules of business activity are linked on many levels, because of Article 8(2) of the Code of Criminal Procedure (CCP), which provides for limitations of the jurisdictional independence of criminal courts. The topic of this article is the binding force of law-making judgments of courts of registration, which is analysed on the example of registration of an increase of share capital in a joint-stock company. This problem, although of great practical importance, is basically neglected both in the literature on criminal procedure or on commercial law as well as in case law. The main statement put forward in the paper is that the criminal court is not only bound by a valid judgment of the court of registration, but also by the findings of fact that the latter adopted as the grounds for said judgment. The analysis conducted in the article warrants the statement that Article 8(2) CCP in fact establishes an absolute prohibition - one that binds all state authorities - of conducting criminal proceedings that would aim to provide conclusive evidence contrary to the valid decision of a court of registration. Then there is a negative substantive basis of permissibility of a criminal trial, namely lack of the features of a prohibited act (Article 17(1)(2) CCP). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Andrejew I., Kwalifikacja prawna czynu przestępnego, Warszawa 1987.
 • Cieślak M., Typ czynu zabronionego. Jego ustawowe znamiona [w:] Marian Cieślak. Dzieła wybrane, t. 2, red. S. Waltoś, przy współpr. M. Rusinka, S. Steinborna, Kraków 2011.
 • Dębska M., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, LEX 2013.
 • Ereciński T. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, LEX 2016.
 • Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2010.
 • Gardocka T., Prejudycjalność w polskim procesie karny, Warszawa 1987.
 • Giezek J., Kardas P. [w:] Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. 5, Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Hofmański P., Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego, Katowice 1988.
 • Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, LEX 2011.
 • Jodłowski J. [w:] J. Lapierre, J. Jodłowski, Z. Resich, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.
 • Kardas P. [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 3, Komentarz do art. 278-363, red. A. Zoll, LEX 2016.
 • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. 2, Komentarz do art. 301-633, Warszawa 2017.
 • Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych, LEX 2018.
 • Korzan K., Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972.
 • Kosonoga J. [w:] Kodeks postępowania karnego, t. 1, Komentarz do art. 1-166, red. R.A. Stefański, S. Zabłocki, LEX 2017.
 • Kulesza C., Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe, Warszawa 2012.
 • Kulesza C. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. K. Dudka, LEX 2018.
 • Kurowski M.[w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, red. D. Świecki, LEX 2018.
 • Kwiatkowski Z., Zakazy dowodowe w procesie karnym, LEX 2005.
 • Michnik A., Krajowy Rejestr Sądowy, LEX 2013.
 • Michnik A., Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców, Warszawa 2009.
 • Pieniążek E., Prejudycjalność orzeczeń w procesie karnym, "Prokuratura i Prawo" 2005/12.
 • Potrzeszcz R., Siemiątkowski T. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział II. Spółka akcyjna, red. R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, LEX 2012.
 • Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych, LEX 2018.
 • Stefański R.A., Materialne negatywne warunki dopuszczalności procesu [w:] System Prawa Karnego Procesowego, red. nacz. P. Hofmański, t. 4, Dopuszczalność procesu, red. M. Jeż-Ludwichowska, A. Lach, Warszawa 2015.
 • Stefański R.A., Prokurator [w:] System Prawa Karnego Procesowego, red. nacz. P. Hofmański, t. 6, Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, red. C. Kulesza, Warszawa 2016.
 • Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1985.
 • Wąsek-Wiaderek M., Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów europejskich, Lublin 2012.
 • Woźniewski K., Czynności postępowania przygotowawczego [w:] System Prawa Karnego Procesowego, red. nacz. P. Hofmański, t. 10, Postępowanie przygotowawcze, red. R.A. Stefański, Warszawa 2016.
 • Woźniewski K., Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym, Gdańsk 2010.
 • Zawłocki R., Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.