PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | z. nr 58 | 301--311
Tytuł artykułu

Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Informational Determinants of Municipal Waste Management in the Commune - a Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarka odpadami komunalnymi funkcjonuje od lipca 2013 roku w nowej formule ekonomicznej oraz politycznej. Jej funkcjonowanie uwarunkowane jest wysokością opłat od mieszkańców i informacjami o wielu elementach zintegrowanego systemu, który musi być tworzony w każdej gminie. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na bariery informacyjne, zwłaszcza w zakresie danych techniczno-ekonomicznych i finansowych, dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w podejmowanych badaniach i działaniach. Hipotezą badawczą jest uznanie informacji za podstawowy czynnik kreacji gospodarki odpadami komunalnymi o obiegu zamkniętym. Jednocześnie specyfika procesów technologicznych, organizacyjnych, rynkowych, administracyjnych w gospodarce odpadami komunalnymi, wielość ogniw i podmiotów w niej uczestniczących od gospodarstwa domowego do wykorzystania energii ze spalania, powoduje, że istnieje wiele ograniczeń informacyjnych, w tym ich asymetria. Koncepcję artykułu sprowadzono do: opisu gospodarki odpadami komunalnymi w ujęciu informacyjnym, wykorzystania cech informacji z rachunkowości do pomiaru wielkości ekonomicznych i finansowych, specyfiki zbierania informacji oraz do zbudowania arkusza informacji o gospodarce odpadami komunalnymi w gminie i w spółce komunalnej. Wartością dodaną artykułu jest wykorzystanie obowiązujących sprawozdań z gospodarki odpadami komunalnymi, sprawozdań finansowych do zbudowania zintegrowanego pakietu (arkusza) informacyjnego gminy i przedsiębiorstwa oraz wskazanie możliwości jego aplikacji, w tym w ocenie efektywności i skuteczności podejmowanych działań. Artykuł ma charakter koncepcyjno-metodyczny i wpisuje się w regionalne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki elektronicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Since July 2013 the waste management system in Poland has been functioning under new economic and political conditions. Its functioning is determined by the rate of waste fee paid by residents and information on different elements of the integrated system, which has to be created in each commune. The aim of this paper is an attempt to assess the informational barriers (especially in terms of technical-economic and financial data) affecting municipal waste management. The thesis of this research is recognition of information as the most basic factor of creating waste management according to rules of circular economy. The specificity of technological, organizational, market and administrative processes in waste management, the amount of subjects and chains (e.g. from a household to users of energy from waste incineration) cause that there are many informational limitations and informational asymmetry. The concept of the paper involves the following: a description of municipal waste management in the informational aspect, usage of information from accounting to measure financial and economic indexes, specificity of collecting the necessary information as well as creating the worksheet with information on municipal waste management in a commune and a municipal company. The added value of this paper is usage of existing reports concerning waste management and financial reports to create an integrated informational packet (worksheet) for a commune and a company, as well as pointing out the possibilities of application of such a packet for assessment of efficiency and effectivity of undertaken activities. The paper is of conceptual-methodological nature and it fits in regional aspects of informational society development and digital economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
301--311
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • Burzym, E. (1993). Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, t. 23.
 • Campell, N. (1938). Measurement and Its Importance for Philosophy. Proceedings of the Aristotelian Society. London: Harrison and Sons.
 • Famielec, J., Famielec, S. (2018). Restrukturyzacja sektora gospodarki odpadami komunalnymi. W: J. Famielec, M. Kożuch (red.), Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia (s. 75-98). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Famielec, J. (2017). Gospodarka odpadami komunalnymi jako działalność gospodarcza realizowana w ogólnym interesie gospodarczym. W: M. Kożuch (red.), Pomoc publiczna. Doświadczenia wybranych sektorów gospodarki (s. 117-150). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Famielec, J., Famielec, S. (2017). Pomoc państwa i zamówienia in house w procesach i zakładach termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W: M. Kożuch (red.), Pomoc publiczna. Doświadczenia wybranych sektorów gospodarki (s. 151- 172). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Kleiber, M. (2013). Globalne zagrożenia - niepotrzebne zmartwienie czy powód do racjonalnej refleksji. W: E. Mączyńska, K.J. Michałek, J. Niżnik (red.), Kryzysy systemowe. Warszawa: PAN Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus".
 • Kurek, B. (2014). Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości a paradygmaty wyceny, W: M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych (s. 141- 162). Kraków: Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Matlak, D. (2018). Wiele pytań w sprawie BDO. Przegląd Komunalny, 6.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167).
 • Wędzki, D. (2014). Podstawy teorii sprawozdania finansowego. W: M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych (s. 70-84). Kraków: Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.