PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | z. 2 | 266--274
Tytuł artykułu

The Level of Financial Literacy of Academic Youth from Rural Areas in the Malopolskie Voivodship

Warianty tytułu
Poziom świadomości finansowej młodzieży akademickiej z obszarów wiejskich w województwie małopolskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie i charakterystyka poziomu świadomości finansowej młodzieży akademickiej pochodzącej z obszarów wiejskich w województwie małopolskim w 2018 roku. Zasadniczym źródłem danych wykorzystanych do analizy i wnioskowania były informacje pierwotne uzyskane z badań własnych (metoda PAPI, 170 respondentów). W badaniach wykorzystano zestaw pytań umożliwiający ocenę poziomu świadomości finansowej osób dorosłych zaproponowany przez OECD INFE. Poza źródłami pierwotnymi wykorzystano polską i zagraniczną literaturę przedmiotu. Do analizy danych zastosowano sumaryczne wskaźniki statystyczne (średnia, minimum, maksimum) oraz nieparametryczny test chi-kwadrat (χ2). Jak wynika z przeprowadzonej analizy, studenci cechują się średnim poziomem świadomości finansowej, co może wskazywać na niską efektywność działań z zakresu edukacji finansowej, realizowanych na różnych poziomach edukacji. Czynnikami determinującymi poziom świadomości finansowej były płeć oraz kierunek studiów. Wyższym poziomem świadomości finansowej cechowali się mężczyźni oraz osoby studiujące na kierunkach ekonomicznych. Zachowania finansowe to komponent świadomości finansowej, w przypadku którego studenci otrzymali najniższe rezultaty. Minimalny docelowy wynik w tym module uzyskało tylko 24% osób.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the work is to define and characterize the level of financial literacy of students coming from rural areas in the Malopolskie voivodship in 2018. The main source of data used was primary information from the author's own study (the PAPI method, a group of 170 respondents). The research used a set of questions to assess the level of financial literacy of adults proposed by the OECD INFE. In addition to primary sources, Polish and foreign literature on the subject was also used to achieve the goal. Total statistical indicators (mean, minimum, maximum) were used for data analysis and the non-parametric chi-square test (χ2). As results from the analysis, students are characterised by an average level of financial literacy, which may indicate a low effectiveness of financial education activities carried out at various levels of education in Poland. The factors determining the level of financial literacy of rural youth were gender and the field of study. Men and people studying economics were characterized by a higher level of financial literacy. Financial behaviour is a component of financial literacy in which students received the lowest results. The minimum target score in this module was obtained by only 24% of people.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
266--274
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
Bibliografia
 • 1. Ajzerle Sanja, Mark Brimble, Brett Freudenberg. 2013. Is financial capability related to the effective use of debt in Australia? Australian Accounting Business & Finance Journal 7 (3): 107-128.
 • 2. Amagir Aisa, Herriȅttle Maassen van den Brink, Arie Wilschut. 2018. Financial literacy of high school students in the Netherlands: knowledge, attitudes, self-efficacy, and behavior. The Working Papers Series 17/18: 1-28.
 • 3. Chmeliková Barbora. 2015. Financial literacy of students of finance: An empirical study from the Czech Republic. International Journal of Economics and Management Engineering 9 (12): 4233-4236.
 • 4. Citi Handlowy. 2009. Stan wiedzy finansowej Polaków. Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy (The state of financial knowledge of Poles. Report of the Kronenberg Foundation at Citi Handlowy). Warszawa: Dom Badawczy Maison.
 • 5. Frączek Bożena, Hintošová Aneta Bobenič, Monika Bačová, Tomáš Siviček. 2017. Simultaneous use of the financial literacy level and the financial inclusion degree as a result of financial education efficiency in Visegrad Group countries. Journal of Economics and Management 27 (1): 5-25.
 • 6. Idzik Marcin. 2013. Ekskluzja finansowa - ujęcie empiryczne (Financial exclusion - an empirical approach). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 306: 154-165.
 • 7. Iwanicz-Drozdowska Małgorzata, Radosław Kitala, Anna Matuszyk, Agnieszka Nowak. 2011. Świadomość finansowa Polaków - wyniki badań ankietowych. [W] Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy (Financial awareness of Poles - results of surveys. [In] Financial education and financial awareness. Experience and perspectives), ed. M. Iwanicz--Drozdowska, 143-255. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • 8. Iwanicz-Drozdowska Małgorzata, Agnieszka Nowak. 2011. Rola i znaczenie edukacji finansowej. [W] Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy (The role and importance of financial education. [In] Financial education and financial awareness. Experience and perspectives), ed. M. Iwanicz-Drozdowska, 13-34. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • 9. Jaska Ewa. 2015. Dostępność i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich (The availability and use of Internet and communicationtechnologies in ruralareas). Roczniki Naukowe SERiA XVII (4): 110-115.
 • 10. Kata Ryszard, Walenia Anna, Pyrkosz Damian. 2015. Financial exclusion of the rural population in Poland. Journal of Agribusiness & Rural Development 4 (38): 1-10. DOI: 10.17306/JARD.2015.74.
 • 11. Kieżel Ewa, Aleksandra Burgiel. 2017. Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań (Economic knowledge of consumers and the rationality of their behavior). Warszawa:Wydawnictwo C. H. Beck.
 • 12. Kowalska Magdalena. 2012. System edukacyjny a aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży wiejskiej (The system of education and the educational and professional aspiration of rural youth). Problemy Drobnych Gospodarstw Wiejskich 1: 71-84.
 • 13. Kuchciak Ewa, Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak, Monika Marcinkowska. 2014. Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy (Financial education and banking inclusion in the implementation of the silver economy concept). Łódź: WydawnictwoUniwersytetu Łódzkiego.
 • 14. Lusardi Annamaria, Olivia Mitchell. 2014. The economic importance of financial literacy. Theory and evidence. Journal of Economic Literature 52 (1): 5-44. DOI: 10.1257/jel.52.1.5.
 • 15. Majewski Piotr, Damian Walczak. 2013. Świadomość ubezpieczeniowa studentów w aspekcie postrzegania rynku ubezpieczeniowego (Insurance awareness among students in terms of their perception of the insurance market). Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (11): 42-50.
 • 16. Matyjas Bożena. 2012. Szanse edukacyjne dziecka wiejskiego: stan, uwarunkowania i perspektywy (Educational opportunities of a rural child: state, conditions and perspectives). Chowanna 1: 165-177.
 • 17. Musiał Marta. 2016. Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarządzania finansami osobistymi (The importance of financial knowledge in the process of personal finance management). Finanse i Prawo Finansowe 1: 97-108.
 • 18. Musiał Marta, Beata Świecka. 2016. Analiza wiedzy i umiejętności finansowych młodego pokolenia (Analysis of knowledge and financial skills of the young generation). Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 6 (326): 203-2016.
 • 19. O'Connell Alison. 2007. Measuring the effectiveness of financial education, http://www.retirement.org.nz/files/Measuring_effectiveness_of_financial_education_OConnell_published_April07, access: 15.12.2018.
 • 20. OECD INFE. 2011. Measuring financial literacy questionnaire and guidance notes for conducting an internationally comparable survey of financial literacy, www.oecd.org/finance/financialeducation, access: 15.12.2018.
 • 21. OECD INFE. 2016. International survey of adult financial literacy competencies, www.oecd.org/finance/financialeducation, access: 15.12.2018.
 • 22. Polak Marcin. 2018. Pracowity i oszczędny, ale finansowo wciąż skromny (Hard-working and economical but still financially modest). Bank. Miesięcznik Finansowy 10 (303): 28-31.
 • 23. Singh Upendra. 2014. Financial literacy and financial stability are two aspects of efficient economy. Journal of Finance, Accounting & Management 5 (2): 59-76.
 • 24. Smyczek Sławomir. 2012. Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych (New trends in consumer behavior in financial markets). Warszawa: Wydawnictwo PLACET.
 • 25. Studencka Marka. 2018. Liczba studentów w Polsce (Number of students in Poland). 2018, https://www.studenckamarka.pl/serwis.php?s=73&pok=1909, access: 24.03.2019.
 • 26. Szreder Mirosław. 2004. Metody i techniki sondażowych badań opinii (Methods and techniques of opinion polls). Warszawa: PWE.
 • 27. US w Krakowie (Urząd Statystyczny). 2018. Informacje sygnalne. Szkoły wyższe w województwie małopolskimw roku akademickim 2017/2018 (Signal information. Universities in the Małopolskie voivodeship in the academic year 2017/2018), https://www.krakow.stat.gov.pl, access:15.12.2018.
 • 28. Wilkin Jerzy, Iwona Nurzyńska. 2018. Rural Poland 2018. The report on the state of rural areas.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 29. Zdanowska Marta. 2012. Świadomość finansowa w Polsce (Polish financial capability). Współczesne Problemy Ekonomiczne 5: 213-216.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563775

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.