PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 7-8 | 101--117
Tytuł artykułu

On the Exercise of International Control over the Polish Judiciary

Autorzy
Warianty tytułu
W sprawie wykonywania międzynarodowej kontroli nad polskim sądownictwem
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Reformy wymiaru sprawiedliwości, którego niezawisłość jest kluczowym elementem gwarancji rządów prawa, przeprowadzane w Polsce od 2015 r. stały się przedmiotem uwagi i powodem niepokoju ze strony europejskich i międzynarodowych instytucji monitorujących rządy prawa, w tym Komisji Weneckiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Przed ostatnimi zmianami prawa polski system prawa był komplementowany z powodu niezawisłości organów wymiaru sprawiedliwości. Polskę przyjęto do Rady Europy. Przed uznaniem jej gotowości do przystąpienia do Unii Europejskiej zweryfikowano wypełnienie politycznych kryteriów kopenhaskich w zakresie stabilności instytucji gwarantujących demokrację, rządy prawa, poszanowanie praw człowieka i pewności prawa. Na spotkaniach z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości często wyrażane było zdumienie stopniem niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości od władzy prawodawczej i wykonawczej. Mimo to praca organów wymiaru sprawiedliwości w ramach wysoko cenionego systemu prawa w Polsce doprowadziła do udzielenia przez polskich wyborców poparcia dla drastycznych zmian w systemie sądownictwa. Te ostatnie poddane zostały stanowczej krytyce i w końcu skutkowały wszczęciem postepowania przeciwko Polsce na podstawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Znaczenia tych reakcji ze strony międzynarodowych i europejskich instytucji nie można wystarczająco docenić. Z uwagi na ten stan rzeczy moim celem jest prezentacja wybranych elementów polskiego sytemu wymiaru sprawiedliwości w ich kształcie przed i po kontrowersyjnych reformach z punktu widzenia polskiego prawnika wraz z ich oceną wyrażoną przez międzynarodowe i europejskie instytucje. Przeprowadzona prezentacja ma na celu podjęcie dyskusji prowadzącej w założeniu do wniosków na temat sposobu traktowania problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości, pokutujących przed wspomnianymi reformami, jakkolwiek mało znaczące wydają się one obecnie, a które nie zostały podjęte lub należycie ocenione z międzynarodowej i europejskiej perspektywy.(abstrakt oryginalny)
EN
Reforms of the justice system, whose independence is a key element of the guarantee of the rule of law, carried out in Poland since 2015, have become the focus of attention and concern for European and international law monitoring institutions, including the Venice Commission, the European Commission, the European Parliament and the European Network of Judicial Councils. Before the recent legislative changes Poland's legal system was praised for the independence of the judicial authorities. Poland was accepted into the Council of Europe and before being considered eligible to join the European Union, it was verified for complying with the Copenhagen political criteria as far as stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, respect for human rights and legal certainty are concerned. At meetings with the representatives of the justice systems of various European countries astonishment was often expressed as to the extent to which the legal system in Poland was independent from the legislative and executive authority. Yet, somehow, the work of the judicial authorities within the highly valued legal system in Poland has led Polish voters to support drastic changes in the judicial system. These were strongly criticised and eventually lead to the initiation of proceedings against Poland on the basis of Article 7 of the Treaty on the European Union. The importance of the international and European interventions in this matter can never be appreciated enough. Due to this state of affairs, the goal of the article is to present selected elements of the Polish justice system before and after the controversial reforms from the point of view of a Polish lawyer, along with their assessment expressed by international and European institutions. The presentation is aimed at launching a discussion, hopefully leading to a conclusion on dealing with the problems of the Polish justice system, existing before the reforms, however insignificant they may seem now, missed or simply underestimated from the international and European perspective.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Comprehensive monitoring report of the European Commission on the state of preparedness for EU membership of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia (COM/2003/0675 final), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1542712387455&uri=CELEX:52003DC0675.
 • Decyzje kadrowe w sądach AD 2017/2018 - ujawniamy pełne zestawienie, https://www.iustitia.pl/informacja-publiczna/2223-czystki-kadrowe-w-sadach-ad-2018-ujawniamy-pelne-zestawienie.
 • European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), Opinion no. 833/2015 on amendments to the Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal of Poland, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session, Venice 11-12 March 2016, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=23&year=all.
 • European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), Poland - Opinion no. 904/2017 on the Draft Act amending the Act on the National Council of the Judiciary, on the Draft Act amending the Act on the Supreme Court, proposed by the President of Poland, and on the Act on the Organisation of Ordinary Courts, adopted by the Venice Commission at its 113th Plenary Session, Venice 8-9 December 2017, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=23&year=all.
 • European Commission for the Efficiency of Justice, European judicial systems. Efficiency and quality of justice, "CEPEJ Studies" no. 23, edition 2016 (2014 data), https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-stud/1680788228.
 • European Commission, Commission action on the Rule of Law in Poland: Questions & Answers, Brussels 20 December 2017, available at europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5368_en.pdf.
 • European Network of the Councils for Judiciary, Opinion of the ENCJ Executive Board on the request of the Krajowa Rada Sądownictwa of Poland, https://www.encj.eu/articles/96.
 • European Parliament resolution of 15 November 2017 on the situation of the rule of law and democracy in Poland (2017/2931(RSP)), http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0442_EN.html?redirect.
 • Fundacja im. Stefana Batorego, Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/Funkcjonowanie%20Trybunalu%20Konstytucyjnego.pdf.
 • http://www.krs.pl/en/about-us/composition-of-the-council.
 • Ignaczewski J., Imponderabilia sądowe - ustrój, s. 20, Warszawa 2010, http://www.hfhrpol.waw.pl/interwencja/images/stories/file/ad%20166.pdf.
 • Ivanova W., Co z tym losowaniem sędziów? Sądolotek Ziobry do poprawki. "Niestety, algorytm nie obejmuje kwestii poczucia sprawiedliwości", "wyborcza.pl" z 24.05.2018 r., http://wyborcza.pl/7,75398,23442933,co-z-tym-losowaniem-sedziow-sadolotek-ziobry-do-poprawki-niestety.html.
 • Oświadczenie siedmiorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/2190.
 • Piebiak Ł., Odpowiedź na interpelację nr 18006 w sprawie systemu komputerowego do losowania sędziów, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3BEC3B84.
 • Pilitowski B., Hoffman M., Kociołowicz-Wiśniewska B., Skąd biorą się sędziowie? Raport z badania procesu selekcji kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie przez Krajową Radę Sądownictwa, https://courtwatch.pl/wp-content/uploads/FCWP_Skad_biora_sie_sedziowie_raport_z_badania_selekcji_kandydatów_na_sedziow_KRS.df.
 • Tomczyk J., CHIP: dlaczego nie możemy poznać algorytmu, który losuje sędziów?, "CHIP" z 30.10.2017 r., https://www.chip.pl/2017/10/chip-dlaczego-nie-mozemy-poznac-algorytmu-ktory-losuje-sedziow/.
 • Trybunał Konstytucyjny: Sędzia Marek Zubik pisze do Julii Przyłębskiej, http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/4910.
 • UN Human Rights Council, National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21 - Poland, 1-12 May 2017, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PLIndex.aspx.
 • Wiceszef MS: Od sierpnia br. odwołano 26 prezesów i 27 wiceprezesów sądów. To nie czystka, "Gazeta prawna.pl" z 7.12.2017 r., http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1090412,piebiak-o-odwolanych-sedziach.html.
 • Wolny M., "Pracuje tak, jak powinien"? Trybunał Konstytucyjny w 2017 roku, Warszawa 2018, http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/03/HFPC-Pracuje-tak-jak-powinien-raport-TK-2017.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563931

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.