PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 541 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku | 295--311
Tytuł artykułu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego

Warianty tytułu
The mortgage loan intermediary liability insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys finansowy z lat 2007-2009 doprowadził do tego, że za pomocą odpowiednich dyrektyw podjęto radykalne działania mające na celu ochronę konsumenta jako słabszej strony umowy kredytowej. Wśród wielu decyzji szczególną uwagę zwrócono na sposób zawierania przez pośredników umów kredytów hipotecznych. Na pośredników kredytu hipotecznego, oprócz wielu wymagań, nałożono obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Artykuł naświetla problematykę kredytów hipotecznych w Polsce i obszernie ustosunkowuje się do treści zapisów zawartych w aktach prawnych. W szczególności zwrócono w nim uwagę na dyskusyjne parametry tego ubezpieczenia, tj. zakres ochrony ubezpieczeniowej, pole ubezpieczeniowe, sumę gwarancyjną, składkę i koszty likwidacji. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej pośredników kredytu hipotecznego jest nowym produktem na rynku ubezpieczeń, chroniącym kolejną grupę zaufania społecznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The financial crisis of years 2007-2009 led to important actions (through appropriate directives) aimed at protecting the consumer as the weaker side to the loan agreement. On the mortgage loan intermediaries, apart from many requirements, an obligation to conclude a liability insurance contract was imposed. The article focuses on the debatable parameters of this insurance, i.e. the scope of insurance coverage, guarantee sum, premium and liquidation costs. Compulsory insurance of liability of mortgage loan intermediary is a new product on the insurance market that protects another group of social trust.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Amron Sarfin, 2017, Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, 3/2017, https://zbp.pl/raporty/raport-amron-sarfin, listopad (21.02.2018).
 • Główka G. (red.), 2008, Nieruchomość, kredyt, hipoteka, Poltext, Warszawa.
 • Kalasińska M., 2010, Kredyty i pożyczki hipoteczne jako podstawowe źródło finansowania nieruchomości, [w:] Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, 2011, Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa.
 • Kowalczyk-Rólczyńska P., 2015, Finansowanie rynku nieruchomości, [w:] Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka, D. Ostrowska, P. Kowalczyk-Rólczyńska, P. Jamróz, A. Staniszewska, E. Spigarska, M. Staśkiel, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Łaszek J. (red.), 2017, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2016 r., Departament Analiz Ekonomicznych, Narodowy Bank Polski, Warszawa, wrzesień.
 • Mędrała K., 2012, Ubezpieczenie od kredytów, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, styczeń.
 • NBP, 2006, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r., Warszawa.
 • NBP, 2017, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r., Warszawa.
 • Ostrowska D., Kowalczyk-Rólczyńska P., Jamróz P., Staniszewska A., Spigarska E., Staśkiel M., 2015, Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rybicki P., 2017, Kredyt hipoteczny. Najważniejsze pytania, Poligraf.
 • Słowik P., 2015, Kredyty będą droższe. To cena bezpieczeństwa, Dziennik Gazeta Prawna, 16 lutego.
 • Staniewski A., 2008, Kredytowe ryzyko, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, styczeń.
 • Szelągowska A. (red.), 2010, Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu, Warszawa.
 • Waliszewski K., 2017, Zmiany w pośrednictwie kredytowym w Polsce w wyniku implementacji dyrektywy hipotecznej, Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na Rynku Usług Finansowych, nr 24 (2/2017).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz.U. 2014, poz. 1015, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu jego przeprowadzenia, Dz.U. nr 125/2005, poz. 1059, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego, Dz.U. 2017, poz. 1403.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 roku w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego, Dz.U. 2017, poz. 1914.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/rozwoj. html (21.02.2018).
 • The Mortgage Credit Directive 2014/17/EU (MCD), Komisja Europejska (2014), Dyrektywa 2014/17/ UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki dotyczących nieruchomości mieszkalnych i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz. Urz. UE, 33 (60): 34-85, aktualizacja: 9.06.2016.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1528, 2017, poz. 819.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. 2015, poz. 1844.
 • Ustawa z dnia 25 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Dz.U. 2017, poz. 819.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.