PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | z. 2 | 307--317
Tytuł artykułu

Natura 2000 Sites in Poland and Their Impact on the Functioning of Farms

Warianty tytułu
Obszary natura 2000 w Polsce i ich wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W opracowaniu dokonano charakterystyki sieci obszarów Natura 2000 w Polsce, opisano stan wydatkowania środków na pakiet 4. "Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000", działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego realizowanego w PROW 2014-2020 (pakiet 4. DRŚK w PROW 2014-2020) do 31.12.2017 roku. Dokonano także oceny funkcjonowania gospodarstw rolnych beneficjentów tego pakietu na tle gospodarstw rolnych spoza obszarów Natura 2000, które prowadziły nieprzerwanie rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2015-2017. Analizy wykonano na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskiego Farm Accountancy Data Network (Polski FADN) oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach. Ustalono, że w Polsce udział obszarów objętych siecią Natura 2000 w powierzchni lądowej kraju wynosi 19,6%, chociaż w przypadku województw i powiatów jest on zróżnicowany. Ponadto ustalono, że stan wydatkowania środków w ramach pakietu 4. wyniósł dotychczas 518,8 mln zł i stanowił 29,6% środków ogółem wydatkowanych w ramach DRŚK w PROW 2014-2020. Okazało się, że gospodarstwa beneficjentów pakietu 4. na tle pozostałych gospodarstw, które prowadziły rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2015-2017 charakteryzowała m.in. mniejsza intensywność produkcji oraz mniejsze produktywności czynników produkcji. Ponadto gospodarstwa te uzyskały mniejszy dochód w przeliczeniu na 1 ha UR.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper described the network of Natura 2000 sites in Poland, the state of spending funds on Package 4. "Valuable habitats and endangered species of birds in Natura 2000 sites of the Agri- -environmental-climate measure implemented under the RDP 2014-2020" (Package 4. of the AECM under the Rural Development Programme 2014-2020) as of 31.12.2017 and also assessed the functioning of farms belonging to beneficiaries of this package against a background of farms from outside Natura 2000 sites, which kept accounts for the Polish FADN in the years 2015-2017. It has been determined that, in Poland, the share of areas covered by the Natura 2000 network in the land area of the country is 19.6%, however, in the case of voivodeships and districts, it is varied. In addition, it has been determined that the state of spending funds under Package 4 has, so far, been PLN 518.8 million and has accounted for 29.6% of total funds spent as part of the AECM under the RDP 2014-2020. It turned out that farms belonging to beneficiaries of Package 4, against a background of other farms which kept accounts for the Polish FADN in the years 2015-2017, were characterised, inter alia, by lower production intensity and lower productivity of production factors. Moreover, those farms obtained lower income per 1 ha of UAA. Analyses have been carried out based on the data from the General Directorate for Environmental Protection, the Central Statistical Office in Warsaw, the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, the Polish Farm Accountancy Data Network (Polish FADN) and the Institute of Soil Science and Plant Cultivation National Research Institute.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
307--317
Opis fizyczny
Twórcy
 • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Puławy, Poland
 • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Puławy, Poland
Bibliografia
 • 1. ARiMR (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture - ARMA). 2018a. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2017 (Report on the activity of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, 2017). Warszawa: ARiMR.
 • 2. ARiMR (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture - ARMA). 2018b. Baza danych gospodarstw rolnych beneficjentów płatności obszarowych w 2017 r. (Database of farms beneficiaries of payments in 2017). access 27.11.2018 r.
 • 3. EC (European Commission). 2014. European Red List of bees. Luxembourg: IUCN Publications Services.
 • 4. EC (European Commission). 2017. Natura 2000. Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki (Natura 2000. Action plan for nature, people and economy). Biuletyn o Przyrodzie i Bioróżnorodności Biologicznej 42.
 • 5. Eurostat. 2019. Wskaźnik liczebności ptaków krajobrazu rolniczego (farmland bird index). https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/t2020_rn130, access: 14.03.2019.
 • 6. GDOŚ (General Director for Environmental Protection - GDEP). 2017. Realizacja Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej (Implementation of the Birds Directive and Habitats Directive). Warszawa: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
 • 7. GUS (CSO). 2017a. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of farms in 2016). Warsawa: GUS.
 • 8. GUS (CSO). 2017b. Ochrona środowiska 2017 (Environmental protection 2017). Warszawa: GUS.
 • 9. IUNG-PIB (Institute of Soil Science and Plant Cultivation - ISSPC-NRI. 2018. Baza danych obszarów Natura 2000 (Database of Natura 2000 sites), access: 24.08.2018.
 • 10. Jadczyszyn Jan, Jerzy Kopiński, Jan Kuś, Andrzej Łopatka, Artur Madej, Mariusz Matyka, Wiesław Musiał, Grzegorz Siebielec 2013. Rolnictwo na obszarach specyficznych. Spis rolny 2010 (Agriculture in specific areas. Agricultural Census 2010). Warszawa: GUS.
 • 11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r." (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Our life insurance, our natural capital - EU biodiversity strategy to 2020". COM(2011) 244 final.
 • 12. Łopatka Artur, Piotr Koza, Grzegorz Siebielec. 2017. Propozycja metodyki wydzieleń zasięgów obszarów ONW typ specyficzny wg tzw. kryteriów krajowych. Ekspertyza dla MRiRW (Proposal for the methodology of identifying ranges of LFAs of specific type according to the so-called national criteria. Expert opinion for the MARD). Warszwa: MRiRW.
 • 13. MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development - MARD). 2016. Przewodnik po działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 (Guidebook to the Agri-environmental-climate Measure of the RDP 2014-2020). Warszawa: MRiRW.
 • 14. MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development - MARD). 2017. Opis i wyniki zastosowania procedury dostosowawczej (fine tuning) w Polsce (Description and results of the fine-tuning procedure's application in Poland). Report by the IAFE-NRI and MARD for the EC, February 2017.
 • 15. MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development - MARD). 2018a. Informacja o nowej delimitacji ONW (Information on new delimitation of LFAs), https://www.gov.pl/web/rolnictwo/delimitacja-onw-wedlug-nowych-zasad-ue, access: 27.11.2018.
 • 16. MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development - MARD). 2018b. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Rural Development Programme 2014-2020). Warszawa: MRiRW.
 • 17. MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development - MARD). 2018c. Baza danych gospodarstw rolnych objętych Działaniem rolnośrodowiskowo-klimatycznym w PROW 2014-2020 (Database of farms beneficiaries of Agri-environmental-climate measure implemented under the RDP 2014-2020), Warszawa: MRiRW.
 • 18. Polski FADN. Baza danych gospodarstw Polskiego FADN (Database of farms in Polish FADN), https://fadn.pl/publikacje/wyniki-standardowe-2/wyniki-standardowe-srednie-wazone/, access 14.03.2019.
 • 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005. Journal of Laws, 347.2013.
 • 20. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Przegląd śródokresowy unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (Report from the Commission to the European Parliament and the Council. The Mid-Term Review of the EU Biodiversity Strategy to 2020). COM(2015) 478 final.
 • 21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Act of 16 April 2004 on nature conservation), Journal of Laws, 2004.92.880.
 • 22. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council. COM(2018) 392 final.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.