PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 22, nr 3, t. 1 | 75--87
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego a sytuacja finansowa powiatów województwa świętokrzyskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Diversification of Economic Development and Financial Situation Counties of the Świętokrzyskie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powiaty jako podmioty funkcjonujące na rynku i prowadzące własną gospodarkę stają przed wieloma złożonymi problemami. Wynikają one ze zmienności otoczenia i ryzyka, które nieodłącznie towarzyszy ich działalności. Posiadane zasoby powiatów są podstawą działania oraz warunkiem realizacji przez nie zadań. Celem badania było rozpoznanie przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów na tle ich sytuacji finansowej. Badania przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z GUS BDL dla lat 2008-2016. W procesie rozwoju finanse, infrastruktura i gospodarka stanowią istotny endogeniczny zasób. Najlepszymi jednostkami okazały się powiaty starachowicki i kielecki, najsłabszymi kazimierski, włoszczowski i jędrzejowski. Na proces działania powiatów wpływają finanse, potencjał gospodarczy i infrastrukturalny itd. Uzyskane wyniki można traktować jako wartościowe źródło informacji o sytuacji powiatów. (abstrakt oryginalny)
EN
Poviats as entities operating on the market and running their own economy face many complex problems. They result from the variability of the environment and the risk that inevitably accompanies their activities. The resources of the poviats are the basis of the activity and the condition for the implementation of tasks by them. The aim of the study was to recognize the spatial diversity of poviat development in the context of their financial situation. The research was based on data from the Central Statistical Office (Local Data Bank) for the years 2008-2016. In the development process, finance, infrastructure and economy are a significant endogenous resource. The best Poviats turned out to be starachowicki and kielecki, and the poorest ones were kazimierski, włoszczowski and jędrzejowski. The poviat's process is influenced by finances, economic and infrastructural potential, etc. The results obtained can be treated as a valuable source of information about the situation of poviats. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Bank Spółdzielczy w Kielcach
Bibliografia
 • Bury P., Zasadność istnienia samorządowych powiatów i województw w aspekcie finansowym [w:] Finansowe aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego u progu XXI wieku. Doświadczenia i perspektywy, cz. I, Zeszyty Naukowe, nr 15, WSZiF, Wrocław 2003.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe: narzędzia, decyzje, procesy, Warszawa 2006.
 • Dziekański P., Diversification synthetic indicator for evaluating the financial capacity of local government. The case of polish voivodeships, Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis; Volume 65, Number 2 /2017.
 • Dziekański P., Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties, Barometr Regionalny, Tom 14, nr 3/2016.
 • Dziekański P., Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny poziomu rozwoju samorządu na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego, s. 261-279, [w:] Owsiak S. (red.), Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne, PTE, Warszawa 2015.
 • Filipiak B., Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2009.
 • Konkurencyjność regionów, Klamut M. (red.),Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Kopyściański T., Rólczyński T., Analiza wskaźników opisujących sytuację finansową powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006-2012, Studia Ekonomiczne, Nr 206, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014.
 • Leśna-Wierszołowicz E., Bariery innowacyjności w przedsiębiorstwie, [w:] Nowak M.M., Dziekański P. (red.), Innowacje jako element rozwoju regionu, Wyd. WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Św. 2016.
 • Maciejasz-Świątkiewicz M., Ćwieląg K., Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny skuteczności audytu wewnętrznego w racjonalizowaniu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Nauki o Finansach (Financial Sciences), 1(26)/2016.
 • Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Michoń D., Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw ze względu na realizację celów polityki spójności, Wiadomości Statystyczne, Rok LXII 12 (679) 2017.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008.
 • Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009.
 • Prus P., Marszewska A., Perspektywy zrównoważonego rozwoju gminy Bytoń w opinii mieszkańców, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XI, Zeszyt 4, 2009.
 • Roszkowska E., Wachowicz T., Metoda TOPSIS i jej rozszerzenia - studium metodologiczne, [w:] Analiza wielokryterialna. Wybrane zagadnienia, Wyd. UE w Katowicach 2013.
 • Satoła Ł., Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(35)/2015.
 • Satoła Ł., Zróżnicowanie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w układzie centrum - peryferia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka Przestrzenna, Nr 320, 2013, s. 176-185.
 • Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, Trojak M., Tokarski T. (red.), Wyd. UJ, Kraków 2013.
 • Strahl D., Klasyfikacja regionów Polski ze względu na poziom konkurencyjności na tle regionów Wielkiej Brytanii, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Taksonomia, nr 9/2002.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Zeliaś A. (red.), Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240.
 • Wyrębek H., Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy, Zeszyty Naukowe. Polityki europejskie, Zarządzanie i Marketing, Nr 4 (53)/2010.
 • Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, Wyd. AR im A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Wysocki F., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, Roczniki AR w Poznaniu, seria: Rozprawy Naukowe, z. 266, Poznań 1996.
 • Wysocki F., Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.